Horizontal Drop Down Menus

 
  

 Kwotazzjonijiet ta' Dun G. De Piro (Malti)


 [ G - L ]

 

GENITURI - MHABBA - VOKAZZJONI - TFIXKIL


 

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub? " (1922 p.22)

 

"....l-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (19222 p.23)

 

 

GENITURI - VOKAZZJONI


 

"Dawk kollha li jkollhom x'jaqsmu ma' tfal imsejha ghas-servizz ta' Alla u wisq aktar meta jkun hemm fin-nofs xi vokazzjoni missjunarja, jafu liema huwa wiehed mill-akbar tfixkil...l-imhabba tal-genituri lejn uliedhom." (1922 p.22)

 

"Lill-genituri mbaghad infakkruhom fil-hlas ghal mitt darba mwieghed mill-istess Gesu' li qatt ma jwieghed ghal xejn." (1922 p.23)

 

"....liema huwa dak il-missier jew dik l-omm li mietu jibku s-sagrificcju li ghamlu ta' binhom ghall-imhabba ta' Gesu' Kristu?" (1922 p.23)

 

"Il-genituri ...ghal uliedhom ghandhom jaghmlu dak kollu li jrid Alla; ghalhekk ghandhom ihalluhom liberi li jimxu mas-sejha ta' Alla...." (1924 p.5)

 

"....nitkellem ma' dawk il-genituri li jghaddu hajja kollha kemm hi ta' fidi, mimlija bl-imhabba evangelika u li jqaddsu l-granet tal-gimgha bix-xoghol u bil-prattika tal-virtujiet nisranija, iqaddsu wkoll is-snin tat-tfulija ta' wliedhom u hekk jigbdu fuqhom il-barka tas-sema u wkoll bosta drabi xi sejha biex wiehed jimxi aktar fil-qrib wara l-Imghallem Divin. Dawn il-genituri jikkunsidraw bhala unur kbir li Alla...jaghzel mill-familja taghhom xi wiehed ghas-servizz tieghu." (1925 p.12)

 

"Spiss ahna naraw li huma wkoll (il-genituri tar-religjuz jew missjunarju) isiru religjuzi bl-imhabba tal-qalb u minghajr ma jilbsu l-libsa jissiehbu fil-mitt darba aktar imwieghed lilll-iben taghhom." (1925 p.12)

 

"....infakkru lill-missirijiet u lill-ommijiet li jahtu meta jfixklu l-vokazzjoni ta' wliedhom u jichdu lil Alla haddiem fil-qasam tieghu...." (1931 p.13)

 

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet." (1931 p.21)

 

"....ikunu qeghdin jizbaljaw dawk il-genituri li jidhrilhom li huma ghandhom imexxu lil uliedhom minghajr ma jaghtu kas ta' dak li l-Providenza qieghda tiddisponi minnhom; ghax b'dan il-mod ikunu qeghdin jirruftaw l-unur li l-grazzja tal-vokazzjoni ggib maghha." (1931 p.23)

 

'U jekk...bosta drabi naraw li anke fost il-kuntrarju tal-familja l-vokazzjoni tibqa' miexja, titqawwa u ssehh, x'ikun qatt jekk kulhadd ighin, u joqghod attent biex ma jintilfux vokazzjonijiet?" (1931 p.23)

 

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikularment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet." (1931 p.23)

 

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet." (1931 p.43)

 

"....il-vokazzjoni hija haga kollha kemm hi ta' Alla biss, izda Alla jmur jinqeda bl-opra tal-kreaturi biex ikompli l-hsibijiet imqaddsa tieghu. U fost kulhadd jistghu jkomplu din l-opra l-genituri u dawk li ghandhom il-hsieb tat-tfal. Infatti, mhux darba u tnejn li niltaqghu ma' religjuxi u qassisin li, nizzu hajr ta’spiss lil Alla, ghogbu jaghtihom omm hekk tajba li forsi kienet l-ewwel wahda li zerghat jew li saqqiet u kabbret iz-zerriegha tal-vokazzjoni fil-qalb taghhom." (1932 p.38)

 

"Bl-istess manjiera l-genituri u ohrajn li ghandhom il-hsieb tat-tfal iqeghdulhom quddiem ghajnejhom id-diversi professjonijiet tal-hajja, huwa xieraq ukoll li jitkellmu maghhom fuq dak li jmiss il-vokazzjoni, jigifieri li sservi r-Re tar-rejjiet u tahdem ghas-salvazzjoni ta' l-ohrajn u tkabbar dejjem is-Saltna ta' Kristu." (1932 p.38)

 

 

GENITURI - VOKAZZJONI - TALB


 

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikularment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni; Kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet." (1931 p.23)

 

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet. " (1931 p.43)

 

 

GENNA


 

"Tezor taghna hi art twelidna....izda tezor....aktar gholi u sabih ta' bidu bla tmiem u miftuh ghal kull wiehed fostna, hi l-patrija tal-Genna." (1924 p.2))

 

 

GENNA -INFERN


 

"F'din id-dinja kollox ighaddi, kollox jispicca u ma jibqax haga ohra hlief l-infern b'kastig tal-hziena u s-sema, premju ghal dawk li jkunu habbew lil Gesu' Kristu f'din il-hajja." (1922 p.32)

 

"Sakemm ghandna l-vera Fidi, ahna ninsabu fit-triq tal-genna: mitlufa l-Fidi, tintilef ir-ruh." (1924 p.20)

 

 

GESU' - AWTORITA'


 

"....Gesu' ma kienx kuntent li jghallimna biss bil-kliem, izda ried ukoll ighallimna bl-ezempju li jkollna rispett lejn l-awtorita'. Arawh infatti jitwieled gewwa stalla biex jobdi ghall-kmand fieragh ta' l-imperatur; imut imdendel fuq salib minghajr ma johodha kontra s-sentenza hekk qarrieqa." (1923 pp.29-30)

 

 

GESU, QALB TA'


 

"....il-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu' Kristu...." (1932 p.30)

 

 

GESU KRISTU, ALLA - BNIEDEM


 

"... (.Gesu' Kristu) ....Alla Bniedem...." (1933 p.10)

 

 

GESU' KRISTU, APPREZZAMENT MINN


 

"....Dak l-gharus (Gesu' Kristu) li jaccetta kull weghda." (1933 p.38)

 

 

GESU' KRISTU, DAWL


 

"....il-veru dawl li huwa Gesu' Kristu...." (1922 p.11)

 

 

GESU' KRISTU - FIDI


 

....l-Imghallem Divin li mill-glorja tieghu nizel fostna mhux ghal haga ohra hlief biex jaghti lil kulhadd id-dawl tal-vera fidi." (1924 p.17)

 

 

GESU' KRISTU - KNISJA


 

"il-Fundatur Divin tal-Knisja...." (1933 p.13)

 

 

GESU' KRISTU - MHABBA


 

"....Gesu li xerred id-demm prezzjuzissimu tieghu u sahansitra halla hajtu fuq is-salib ghall-imhabba ta' l-ulied tieghu." (1924 p.9)

 

 

GESU' KRISTU - MHABBA (BNEDMIN, LEJN IL-)


 

"Il-Bambin Gesu' jberikna lkoll u jaghtina l-qawwa biex nistghu ngharrfu lil haddiehor dik l-imhabba li ahna nafu li huwa ghandu ghal kull bniedem." (1929 p.1)

 

 

GESU' KRISTU; MHABBA LEJN


 

"....l-imhabba lejn Gesu' Kristu....taghti lill-erwieh tas-sorijiet dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf taghti l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

 

 

GESU' KRISTU - MUDELL - BENEFATTURI - MISSJONI


 

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-Karita' tal-Feddej Divin, li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

 

 

GESU' KRISTU, GHARUS DIVIN


 

"....l-gharus divin - Gesu.: (1931 p.20)

 

 

GESU' KRISTU - SALVAZZJONI


 

"Iva, hemm bzonn li Gesu' jkun is-Sultan u r-Re tad-dinja kollha u li r-renju tieghu jinfirex fuq il-popli kollha." (1927 p.16)

 

"....ix-xewqa qawwija li Gesu' ghandu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh...." (1920 p.35)

 

"Minn harsa lejn il-Kurcifiss nitghallmu x'tiswa ruh ta' bniedem." (1933 pp.8-9)

 

"....Gesu Kristu....ghandu ghatx tant kbir ghall-erwieh...." (1933 p.20)

 

 

GESU' KRISTU MISSJUNARJU


 

"....Sidna Gesu Kristu, il-Missjunarju Divin iffonda l-Knisja....u baghat kullimkien l-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa, u qalilhom, 'morru ghallmu n-nies kollha....'" (1926 p.20)

 

"....Gesu' Kristu....Feddej taghna....l-Ewwel Missjujnarju." (1927 p.4)

 

"....Gesu' Kristu stess kien l-Ewwel fost il-Missjunarji." (1927 p.8)

 

 

GESU KRISTU SULTAN


 

"Gesu' ....huwa l-veru Re bhala Alla u bhala bniedem; il-ghaliex bhala Alla Huwa haga wahda mal-Missier tas-sema, bhala bniedem Huwa ghandu l-qawwa kollha moghtija lilu mill-Missier Etern.: (1927 p.16)

 

Hija (il-festa ta’ Kristu Re) caqalqet id-dinja min-nghas ikrah li fih kienet mixhuta; fethet quddiemha l-vera triq li tiehu ghall-paci." (1927 p.16)

 

"....(Gesu' Kristu)....ir-Re tar-rejiet...." (1932 p.38)

 

 

GUSTIZZJA - ZVILUPP - POPLI


 

"Huwa (Gesu') ippronunzja dawn il-kelmiet li huma ta' gid kbir ghall-popli u ghan-nazzjonijiet....'aghtu lil Cesare dak li hu ta' Cesare u lil Alla dak li hu t'Alla' (Math XII, 21)" (1923 p.29)

 

 

GLORJA (ALLA) - SALVAZZJONI (OHRAJN) - MAHFRA (DNUBIET)


 

"Ma jistax ikun li Alla ma jahfirx id-dejn taghna mieghu meta ahna nhabirku biex inkabbru l-glorja tieghu u nsalvaw l-erwieh ta' l-ohrajn." (1922 p.27)

 

 

GRATITUDNI GHALL-FIDI


 

"Inqisu li minn qalbna ma jonqos qatt il-hajr 'l Alla ghad-don tal-Fidi li ghogbu jaghtina minghajr ebda mertu taghna u nzommu hajja fina x-xewqa li kull min ghadu mhux imzejjen bih, ifittex jiehu sehem maghna." (1933 p.18)

 

 

GWERRA - KONSEGWENZI


 

"Id-dinja kollha wara l-gwerra (1914 - 1917) baqghet imhawda ghal kollox. Dizordni l-aktar kbira kienet il-konsegwenza ta' dan il-flagell terribbli; il-popli kollha nxteghlu kontra xulxin u jfittxu dejjem li jeqirdu wiehed lill-iehor. Is-socjeta' tinsab imhassra u mpestata b'tant duttrini foloz u qarrieqa li jfittxu li jnehhu kwalunkwe sentiment tajjeb ta' Religjon, iwieghdu l-paci u l-paci ma tasal qatt." (1927 p.16)

 

 

HAJJA NISRANIJA


 

"Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa wriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-Sagramenti u bit-Talb. Il-veritajiet li Alla wriena huma principalment dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta’ fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

 

"Inhares dejjem u f'kollox il-kelma t'Alla Sidi u tal-Knisja Mqaddsa tieghu u hekk nisthoqq il-kuruna tal-hajja." (1924 p.21)

 

"Imma taf fejn hu kollox? li taghti widen ghall-Kelma t'Alla li tiswa daqs id-dinja kollha bil-hwejjeg kollha taghha." (1933 p.38)

 

 

HAJJA RELIGJUZA - TFIXKIL - VOKAZZJONI


 

"Xi whud....ghalkemm b'intenzjoni tajba, huma jpingu b'kuluri l-aktar skuri d-diffikultajiet u t-tfixkil li wiehed jista' jiltaqa' mieghu fil-hajja religjuza." (1932 p.38)

 

"Ohrajn....jerfghu fuq spallejhom responsabbilta' hekk tal-biza li jbieghdu xi erwieh minn dik it-triq li ghaliha l-Imghallem Divin ikun qieghed isejhilhom." (1932 p.38)

 

 

HLAS - KARITA' - ALLA


 

"Alla wieghed li jhallas b'dak l-istess kejl li jkun moghti lill-ohrajn...." (1922 p.29)

 

"....drabi ohra (Alla) wieghed ukoll li mhux biss ihallas bl-istess qies izda bil-bosta u bosta aktar...." (1922 p.29)

 

"....iweghidna wkoll (Alla) drabi ohra li kulmin jaghti xi haga ghall-imhabba tieghu, jigi mhallas il-mitt darba f'din l-art u wkoll il-glorja tas-sema." (1922 p.29)

 

"Kif naraw mill-kliem ta' Gesu', il-premju ta' dawk li jhallu xi haga ghalih huwa kbir bil-bosta." (1922 p.31)

 

"Xi nghidu mbaghad ghall-premju l-iehor fis-sema (mwieghed ghal min ihalli kollox u jimxi wara Gesu' Kristu? Minghajr dubju dan hu l-akbar premju li l-bniedem jista' jircievi." (1922 p.32)

 

 

HNIENA, OPRI TAL-


 

"Id-duttrina mqaddsa tghallimna li hemm l-opri tal-hniena u dawn huma erbatax. It-taghlim li jinsab fihom hu sabih bil-bosta u Gesu' Kristu fil-jum tal-haqq ghad irid jiggudikana fuqu." (1923 p.13)

 

 

INFERN - GENNA


 

'F'din id-dinja kollox jghaddi, kollox jispicca u ma jibqax haga ohra hlief l-infern b'kastig tal-hziena u s-sema, premju ghal dawk li jkunu habbew lil Gesu' Kristu f'din il-hajja." (19222 p.32)

 

"Sakemm ghandna l-vera Fidi, ahna ninsabu fit-triq tal-genna; mitlufa l-Fidi, tintilef ir-ruh.". (1924 p.20)

 

 

INTENZJONI RETTA - QAWWA


 

"Meta haga nkunu qeghdin naghmluha ghal Alla biss, ma ghandniex ghax nibzghu mit-tfixkil." (1929 p.27)

 

 

INTERCESSURI


 

"Barra minn Alla, ahna nsejhu wkoll lill-Madonna, lill-Angli u l-qaddisin ghaliex huma bil-bosta eghziez ghal Alla u jhobbu wkoll lilna u jistghu jghinuna fit-talb taghna bl-intercessjoni qawwija taghhom. L-angli u l-qaddisin huma intercessuri bil-bosta qawwija quddiem Alla, il-ghaliex huma servi fidili tieghu, anzi huma l-hbieb l-aktar mahbubin tieghu; il-Madonna hija l-aktar qawwija ghaliex hija l-omm t'Alla u mimlija bil-grazzja, din hija r-raguni li ghaliha ahna nsejhulha spiss, tant aktar li Gesu' stess hallihielna bhala Omm." (1928 p.34)

 

 

ISQOF


 

"....(l-isqof) bhala rapprezentant tal-Vigarju ta' Kristu, bhala Kristu fostna...." (1933 p.10)

 

 

KARITA' - -ALLA - HLAS


 

"Alla wieghed li jhallas b'dak l-istess kejl li jkun moghti lill-ohrajn...." (1922 p.29)

 

"....drabi ohra (Alla) wieghed ukoll li mhux biss ihallas bl-istess qies izda bil-bosta u bosta aktar...." (1922 p.29)

 

"....iweghidna wkoll (Alla) drabi ohra li kulmin jaghti xi haga ghall-imhabba tieghu, jigi mhallas il-mitt darba f'din l-art u wkoll il-glorja tas-sema." (1922 p.29)

 

"Kif naraw mill-kliem ta' Gesu', il-premju ta' dawk li jhallu xi haga ghalih huwa kbir bil-bosta." (1922 p.31)

 

"Xi nghidu mbaghad ghall-premju l-iehor fis-sema (mwieghed ghal min ihalli kollox u jimxi wara Gesu' Kristu? Minghajr dubju dan hu l-akbar premju li l-bniedem jista' jircievi." (1922 p.32)

 

 

KARITA', ATT EROJKU TAL-


 

"....l-att erojku ta' karita' jikkonsisti filli wiehed joffri lil Alla (ghall-erwieh tal-purgatorju dawk l-opri kollha tajba li jinghamlu f'din il-hajja u s-suffragi li wiehed jircievi wara mewtu." (1922 p.29)

 

"Dan l-att (erojku ta' karita') mhux biss ta' vantagg ghall-erwieh tal-purgatorju, imma wkoll ghal dawk li jaghmluh." (1922 p.29)

 

 

KARITA' (ELEMOSINA) - MISSJONI


 

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hi dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa. Ghalhekk issa naghmlu uzu tajjeb mill-parir li jaghtina l-Ispirtu s-Santu ('Il-Karita' tghatti kotra tad-dnubiet') u nfittxu li naghmlu dejjem u kemm nistghu biex nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1922 p.8)

 

"Jekk sabiha hija l-opra ta' dawn is-segwaci ta' Gesu' Kristu (il-missjunarji) xejn anqas ma hija taghkom, anzi biex nghid hekk l-opra tajba taghkom tghaddi b'xi mod l-opra tal-Missjunarju ghaliex jekk il-Missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom, kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

 

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa - u verament jekk ma tghinux il-Missjunarju, il-Knisja ma tibqax izjed kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni. (MSSP)" (1926 p.10)

 

"....l-opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi....l-istess id tal-Papa miftuha quddiem il-Fidili kollha biex tigbor is-sold ta' kulhadd u mbaghad tqassam bil-hsieb u bil-qalb ta' missier fuq il-ghalqa bla tmiem tal-Missjonijiet skond il-bzonn ta' kull wahda minnhom." (1926 p.23)

 

"Ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

 

"....din l-ghajnuna (materjali) li naghtu lill-Missjonijiet, tigbed bhalma jghid il-Papa (Piju XI), bosta grazzji godda fuq pajjizna stess; ghalhekk ma nkunux qeghdin innaqsu minn taghna izda nzidu ghax bosta huma t-toroq tal-Providenza li tahseb f'kulhadd, thallas lil kulhadd skond eghmilu." (1928 p.10)

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

 

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek? Tista’ tkompli taghmel wara l-mewt tieghek ukoll meta tiffonda borza ta' l-istudju, tkun qieghed tkompli taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.12)

 

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek? Tista' tpatti billi tiffonda borza ta' l-istudju, ghat-taghlim u t-trobbija ta' l-Aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu ffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll..." (1928 p.12)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah....biex jaghti xi haga mill-gid tieghu....." (1928 p.14)

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"Min ighin il-Missjunarju jkollu l-hlas tal-Missjunarju." (1928 p.22)

 

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

 

"Min jaghti ghall-Missjoni, ikun qieghed jislef 'l Alla!" (1928 p.25)

 

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji!" (1929 p.9, 1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

 

"....hija haga ta' bzonn li wiehed ighin il-Missjunarju....kulmin ghandu gewwa l-vini tieghu demm nisrani, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex li timxi wara dik ta’ l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

 

"Tinsewx l-opra tas-Santa Infanzia." (1930 p.21)

 

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

 

"Kieku kulhadd....(jaghti mill-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani!" (1930 p.30)

 

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (1930 p.32)

 

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

 

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr!" (1930 p.34)

 

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha....billi nghinu xi borza ta' l-istudju biex biha jkun jista' dejjem jithejja zaghzugh ghal Missjunarju." (1931 p.13)

 

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-sena ara hsibtx ghall-missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

 

"Kemm u kemm vokazzjonijiet ohra nkunu nistghu nghinu jekk ma’ taghna tinghaqad l-ghajnuna taghkom ukoll." (1932 p.5)

 

'''malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba, la thallux tahrab dik l-okkazjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-istudju." (1932 p.17)

 

"Ghin il-boroz ta' l-istudju." (1932 p.30)

 

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1932 p.34)

 

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.38)

 

"Fil-Jum Missjunarju l-insara mxerrdin mad-dinja kollha jahsbu jghinu, kulhadd skond ma jista', l-opra mqaddsa tat-tixrid tal-Fidi." (1933 p.7)

 

"Fil-jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

 

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu li kulma naghtu 'l Alla jkollna tieghu l-mitt darba aktar, u li kull min jaghti ghall-Missjonijiet, ikun jaghti 'l Alla." (1933 p.26)

 

"Fil-Jum Missjunarju hu d-dmir ta' kulhadd li jghin l-Opri Pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

 

"Opra ohra ta' min ighinha hi l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjizi tal-Missjoni." (1933 p.20)

 

 

KARITA' (ELEMOSINA) - MISSJONI - PREMJU


 

"Il-Papa (PIJU XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta’ hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita u ta' civilta'. Wara kollox, meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

 

"Hidma ta' din l-ghamla (ghajnuna ghall-Missjoni) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhala f'hajjitna, f'mewtna, u wara mewtna wkoll. Kemm hu tabilhaqq li mac-cahda jimxi l-gid fil-vokazzjoni Missjunarja!" (1931 p.13)

 

"Kemm jahdmu n-nies tad-dinja biex jakkwistaw xi haga li, wara ftit, il-mewt tehdilhom kollox? Mela, kemm u kemm aktar ghandna nahdmu biex insalvaw l-erwieh li l-hlas tieghu hu r-renju tas-sema? (1933 p.28)

 

 

KARITA' (ELEMOSINA) - RIPARAZZJONI


 

"Jekk ahna rridu nhallsu ghal dan id-dejn (ma' Alla) f'din l-art, nisimghu x'ighid l-Ispirtu s-Santu u nfittxu mill-aktar fis li nsewwu ghall-hsara li ghamilna. Il-kelmiet ta' l-Ispirtu s-Santu: "Il-Karita' tghatti l-kotra tad-dnubiet', jigifieri li jekk ahna naghmlu karita' innaqqsu mid-dejn taghna ma' Alla." (1922 p.27)

 

 

KELMA TA' ALLA


 

"Imma taf fejn hu kollox? Li taghti widen ghall-kelma t'Alla, li tiswa daqs id-dinja kollha bil-hwejjeg kollha taghha." (1933 p.38)

 

 

KMANDAMENTI - SAGRAMENTI - TALB - KREDU - FIDI


 

"Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa wriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-Sagramenti u bit-Talb. Il-Veritajiet li Alla wriena huma principalment dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew Simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta' fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

 

 

KNISJA - GHAQDA


 

"Dak li hu tal-ghageb fil-Knisja mwaqqfa minn Gesu' Kristu hija minghajr dubju l-ghaqda kbira li tinsab fiha." (1923 p.7)

 

"Jekk ahna nixhtu l-harsa taghna fuq id-dinja kollha....nilmhu l-insara kollha li jinghaqdu flimkien mas-sacerdoti taghhom fil-qima u fl-imhabba; ahna nilmhu wkoll is-Sacerdoti ta' kull djocesi li jaghmlu haga wahda ma' l-isqfijiet taghhom; naraw fl-ahhar l-isqfijiet kollha li b'qima kbira jkomplu dak kollu li jghid l-isqof ta' Ruma, il-Papa."

 

 

KNISJA - GESU' KRISTU


 

"....il-Fundatur Divin tal-Knisja...." (1933 p.13)

 

 

KNISJA - SAN GUZEPP


 

 

"(San Guzepp)....ihares il-knisja mill-eghdewwa u ghalhekk l-isforzi kollha li jsiru biex jeqirduha jisfghu fix-xejn, u jekk xi darba jkollhom xi effett, dan jigri sabiex il-Knisja jkollha gid akbar." (1922 p.11)

 

 

KNISJA PRIMITTIVA - MSSP (ISTITUT)


 

"Sa mill-bidu tal-Knisja l-insara kienu jingabru flimkien biex b'fehma wahda u b'qalb wahda joffru 'l Alla s-sagrificcju mqaddes, it-talb....;, il-hajr....,il-fohrija taghhom. U waqt dawn il-gabriet kienu jsiru l-kolletti ghal dak kollu li hu mehtieg ghall-artal u minn dak li kien jifdal, kienu jippartecipaw il-foqra. Wara tant u tant snin, ghadha ssir l-istess haga. Ghalhekk malli ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)....kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida...." (1933 p.25)

 

 

KONSAGRAZZJONI - PARLAMENT - QALB TA' GESU' - SAN PAWL - MALTA


 

"Hija haga tassew ta' min jibqa jiftakarha, fost il-grajja ta' Malta, il-konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tant permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta), ghadha tezisti; mhux biss imma wkoll kellha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

 

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl) (1923 p.33)

 

 

KONSAGRAZZJONI - QALB TA' GESU' - MALTA - FIDI - PARLAMENT


 

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha. (San Pawl)" (1923 p.33)

 

"Tkompli tkun ukoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." (1923 p.34)

 

KONSEGWENZI - GWERRA


 

"Id-dinja kollha wara l-gwerra (1914 - 1917) baqghet imhawda ghal kollox. Dizordni l-aktar kbira kienet il-konsegwenza ta' dan il-flagell terribbli; il-popli kollha nxteghlu kontra xulxin u jfirttxu dejjem li jeqirdu wiehed lill-iehor. Is-Socjeta' tinsab imhassra u mpestata b'tant duttrini foloz u qarrieqa li jfittxu li jnehhu kwalinkwe sentiment tajjeb ta' Religjon, iwieghdu l-paci u l-paci ma tasal qatt." (1927 p.16)

 

 

KORRISPONDENZA - MISSJUNARJU


 

"Din l-ittra (ta' qassis Missjunarju Detroit, habib ta' Mons. G. De Piro) kienet ghalina ta' kuragg biex inkomplu nahdmu fil-qasam t'Alla ghall-gid ta' l-ohrajn." (1923 p.27)

 

"....xi ittra minghand il-Missjunarju....timla lil kulhadd b'herqa aktar kbira biex wiehed jahdem aktar u aktar ghat-tixrid tal-Fidi u ghall-firxa tas-Saltna tal-mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.20)

 

 

KREDU - FIDI - KMANDAMENTI - SAGRAMENTI - TALB


 

'Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa uriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-
Sagramenti u bit-Talb. Il-veritajiet li Alla wriena huma principalemnt dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew Simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta' fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

 

 

KRISTU, MIXJA WARA


 

"Lil nies bhal dawn (li jibzghu) ....ma nistghux....nghidulhom li l-hajja ta' dawk li jimxu wara Gesu' hija hajja ta' kumdita' u ta' pjacir bhal dawk li taf taghti d-dinja. Ghaliex Gesu' ma qalx hekk meta ltaqa' ma' dak il- bniedem ta' bla kuragg, izda qallu 'Il-volpi ghandhom l-eghrien taghhom....izda Bin il-Bniedem ma ghandux fejn imidd rasu....'" (1922 p.8)

 

"Ghalhekk lil dawn (li jibzghu jimxu wara Gesu') nghidulhom li jitolbu u l-kuragg ma jonqosx." (1922 p.8)

 

"....kuragg....din (li timxi wara Gesu') mhix haga li wiehed ma jistax jaghmilha....lil dawn nghidulhom jitolbu u l-kuragg ma jonqosx." (1922 p.8)

 

 

KRISTU,, MIXJA WARA - MHABBA (PROXXMU)


 

"....kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

 

 

KRISTU RE (FESTA) - MISSJUNARJU


 

" (Il-festa ta' Kristu Re)....qawwiet il-qalb ta' tant u tant missjunarji li jkomplu dejjem ikabbru r-renju ta' Kristu." (1927 p.16)

 

 

LABORATORJU MISSJUNARJU


 

"Laboratorju Missjunarju....xi erwieh tajba, imcaqalqa mill-grazzja t'Alla, jiltaqghu kultant flimkien u joffru x-xoghol taghhom ghall-ghajnuna ta' xi ghalqa mill-Qasam kbir tal-Missjoni." (1928 p.10)

 

"Dawn kollha (id-Dami tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu u jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23)

 

 

LETTERATURA MISSJUNARJA


 

"Il-qari tal-grajja tal-missjoni li aktarx f'haddiehor ikabbar il-kuragg u l-entuzjazmu, lilhom (lil nies bezziegha) ghall-kuntrarju aktar jaqtaghlhom qalbhom...." (1922 p.8)

 

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29)

 

"F'kull librerija ta' kull skola jmissu jkun hemm xkaffa ghall-Kotba tal-Missjoni." (1929 p.5)

 

"AQRA FUQ IL-MISSJONI." (1930 p.13)

 

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha billi nithaddtu fuq il-Missjonijiet, billi nxerrdu l-istampa missjunarja...." (1931 p.13)

 

"Min ighallem lit-tfal jaqwralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

 

"Kull min jigih f'idejh dan l-Almanakk ifittex li jghaddih u jxerrdu fost l-ohrajn il-ghaliex din l-istampa hija wahda mill-ahjar qaddejja biex ixxandar il-hsieb missjunarju, biex tifforma l-menti u l-qalb taz-zghazagh biex trabbi u tigbor il-vokazzjonijiet missjunarji u biex titlob l-ghajnuna temporali wkoll." (1931 p.43)

 

 

LETTERATURA RELIGJUZA


 

"U ma narawx forsi li din il-verita' (li vokazzjoni hi barka fuq il-familja kollha ) tidher bic-car mill-qari tal-hajja tal-qaddisin?" (1925 p.12)

 

"Kemm jaghmel tajjeb il-qari tal-kotba mqaddsa!" (1933 p.37)

 

 

LIBERTA' - FIDI


 

"....il-Fidi ddahhal maghha...l-liberta'." (1928 p.22)

Mur ghall-Kapitlu li jmiss            

Mur lura ghall-Sayings, Writings and Homilies         

 
   

 
Website designed & maintained by MSSP| Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Sitemap |
2006 Missionary Society of Saint Paul, MSSP