Kwotazzjonijiet ta' Dun G. De Piro (Malti)


 [ M - R ]

 

MAHFRA - GLORJA (ALLA) - SALVAZZJONI (OHRAJN) - (DNUBIET)


 

"Ma jistax ikun li Alla ma jahfirx id-dejn taghna mieghu meta ahna nhabirku biex inkabbru l-glorja tieghu u nsalvaw l-erwieh ta' l-ohrajn." (1922 p.27)

 

 

MAHFRA (DNUBIET) - GHAJNUNA - MISSJONI


 

"Nghinu mela l-Missjoni Mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna." (1922 p.27)

 

 

MALTA EWKARISTIJA


 

"....Malta, mhabba....fil-qima kbira li ghandha lejn Gesu' Sagramentat..." (1931 pp.5-6)

 

 

MALTA - FIDI


 

(Malta) "....ghandha aktar biex tiftahar ghall-fidi fir-religjon, li dejjem gharfet izzomm qawwija u shiha ghal ghoxrin seklu." (1922, Dahla.)

 

"Il-bniedem ghandu mnissel fih mill-istess natura s-sentiment tar-religjon....dan is-sentiment fil-poplu Malti kien qawwi bil-bosta u ghadu jidher sal-lum....

Meta mbaghad San Pawl fetah fommu biex jaghtihom id-dawl tal-fidi, allura dak il-poplu laqa' b'ferh kbir id-duttrina nisranija li qabdet tant tajjeb fuq il-gzira taghna li sa zminijietna hija baqghet....dejjem soda kif tibqa’ wkoll ghal li gej bil-ghajnuna ta' l-Appostlu San Pawl." (1923 p.2)

 

"Ir-religjon kienet dik li dejjem zejnet u kabbret dan il-poplu (Malti) li fiha kien specjali." (1923 p.2)

 

"U l-ghaliex il-poplu Malti ghandu stampat fih hekk tajjeb dan l-ispirtu ta' religjon, huwa....jgibu mieghu kull fejn imur." (1923 p.2)

 

"Nitolbu....'l Alla li jzomm dejjem mixghul f'mohhna dan id-dawl tar-Religjon imqaddsa taghna fost tant tahbil li fih ninsabu." (1923 p.3)

 

"Jekk inqallbu l-pagni ta' din l-istorja (ta' Malta), (insibu li)....mhux ghal haga ohra xerrdu demmhom (missirijietna) hlief biex izommu r-religjon nisranija dejjem trijonfata fuq kollox." (1923 p.34)

 

"Ahna ghandna tezor kbir fil-Fidi Mqaddsa moghtija lilna mill-hanin Alla minn fomm l-Appostlu Missierna San Pawl." (1924 p.20)

 

"....kemm kienet hanina maghna l-Maltin l-Providenza meta baghtitilna l-ewwel Missjunarju (San Pawl) biex jikkonvertina mid-dlam tal-paganezmu u jdawwalna bit-twemmin nisrani...." (1929 p.33)

 

"....fil-Providenza ta' Alla, Malta qabel haddiehor kellha taqla' d-don l-aktar ghaziz tal-Fidi fi Kristu ghall-hidma ta' San Pawl Missierna." (1932 p.14)

 

 

MALTA - FIDI - PARLAMENT - KONSAGRAZZJONI - QALB TA' GESU'


 

"Din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghandha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha. (San Pawl)" (1923 p.33)

 

"Tkompli tkun ukoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." (1923 p.34)

 

 

MALTA - KONSAGRAZZJONI - PARLAMENT - QALB TA' GESU' - SAN PAWL


 

"Hija haga tassew ta' min jibqa' jiftakarha, fost il-grajja ta' Malta, il-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f' Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tana permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta), ghadha tezisti' mhux biss imma wkoll kellha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

 

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)". (1923 p.33)

 

 

MALTA - MARIJA


 

"Min jaf kemm ixxuttat dmugh din il-Madonna (tal-Mellieha) li ghalkemm qieghda go rahal hekk fil-boghod (il-Mellieha) madankollu min jista' jghid kemm nies marru u ghadhom imorru jzuruha biex jaqilghu xi grazzja, inkella biex ikomplu xi weghda li kienu ghamlu, u l-Madonna minn fuq it-tron taghha b'harsa helwa u tal-hniena tmur tistedinna b'dawn il-kelmiet 'izjed ma zzuruni, izjed naghtikom grazzji'." (1923 p.16)

 

"....meta tkun fin-niket u fil-ghawg la tinsa qatt li go art twelidek (Malta) ghandek xbieha tal-Madonna hekk ghaziza u mirakuluza li tinsab fis-Santwarju tal-Mellieha; mur u aghmel bhalma ghamlu dejjem missirijietna (l-Maltin ta' qabilna) jigifieri mur inxtehet gharrkubbtejk quddiem din ix-xbieha hekk ghaziza u iftah qalbek maghha u hija zgur, bhala Omm hanina, tkompli l-weghda taghha, 'izjed ma zzuruni, izjed intikom grazzji'." (1923 p.16)

 

"Marija, din l-omm taghna (l-Maltin) ghaziza...." (1924 p.25)

 

"Ghal dawn il-grazzji u favuri hekk kbar (helsien mit-Torok, helsien mill-pesta, bhala ezempji) li missirijietna (Maltin) kienu rcevew minghand Marija, ma seta' qatt jonqos li huma ma jimtlewx izjed bl-imhabba lejha; ghalhekk kienu dejjem ifittxu x'ghandhom jaghmlu sabiex dejjem izjed jonorawha." (1924 p.27)

 

"Il-poplu (Malti) qala' bosta grazzji minghand Marija u fl-istorja (ta' Malta) nsibu hafna fattijiet sbieh li juru l-imhabba ta' Marija lejna (l-Maltin)." (1924 p.3)

 

"....(ahna l-Maltin ejjew) nersqu spiss lejn din l-omm ta' l-imhabba (Marija) u hija taghtina dak kollu li jkollna bzonn". (1924 p.30)

 

"....Malta, id-devota ta' Marija...." (1932 p.4)

 

 

MALTA - MISSJONI


 

"....Ta' min isemmi l-qawwa, il-hila u l-kuragg ta' tant li bhala veri Maltin, ulied il-kbir Appostlu Pawlu, hallew art twelidhom biex jaghtu ruhhom ghall-hajja missjunarja." (1922, Dahla)

 

"Numru ta' Maltin, a proporzjon mhux ckejken, jinsab imxerred mal-Kamp tal-Missjoni...." (1928 p.5)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) tas-Somali." (1929 p.25)

 

"....hutna Maltin li jinsabu jithabtu, jeghirqu u jbatu fuq il-kamp tal-Missjoni...." (1929 p.32)

 

"....hawn fostna (l-Maltin).....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-kamp tal-Missjoni." (1930 p.32)

 

"Fost il-pajjizi li jistghu jghoddu xi Missjunarji fuq il-Kamp tal-Missjoni ahna nsibu wkoll lil Malta li ma baqghetx lura u bhal pajjizi ohra kbar, tista' tghodd ukoll xi wlied taghha li b'kuragg liema bhalu hallew kollox u telqu ghal fejn Alla kien qieghed isejhilhom...." (1930 p.35)

 

"Ghandna ghax nibqghu bil-wisq kuntenti li c-ckejkna Malta taghna ma baqghetx lura biex tkompli u twettaq dik ix-xewqa qawwija li Gesu' ghandu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh; mhux biss, imma wkoll gewwa pajjizna, bhal pajjizi ohra kbar nistghu naraw imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa’ zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet." (1930 p.35)

 

"Malta wriet ruhha missjunarja wkoll mhux biss fis-sacerdoti sorijiet u nies ohra li hija baghtet fil-Missjoni, imma wkoll fl-ghajnuniet materjali u finanzjarji li tat. Infatti ghac-cokon taghha, Malta dejjem kienet wahda mill-ahjar fil-ghajnuna, sija ta' flus, kemm ukoll ta' oggetti ohra li jintbaghtu lill-Missjonijiet." (1930 p.36)

 

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija fl-Abbisinja." (1930 p.40)

 

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet (1931 p.23)

 

"....mindu l-Knisja hegget lill-Fidili ghall-Missjoni fi zmien il-Papa Benedittu XV u l-aktar fi zmien il-....Papa....Piju XI, ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk issa wkoll rega' qabad l-ispirtu Missjunarju f'Malta." (1932 p.15)

 

"Ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk f' dawn l-ahhar snin taz-zmien taghna, rajna jsalpaw minn Malta, ghall-Missjoni, qtajja' qtajja ta' zghazagh u sorijiet....." (1932 pp.15-17)

 

"....il-kelma tal-Missjoni u Missjunarju, bhalma fid-dinja kollha hekk ukoll f'Malta tfarrag il-qalb ta' kull nisrani ghal kulhadd f'ruhu ghandu tghammar l-imhabba ta' Gesu Kristu u din l-imhabba ggib maghha x-xewqa li Kristu jkun maghruf minn kulhadd biex kulhadd ihobbu". (1933 p.15)

 

 

MALTA - SAN PAWL


 

"Din l-art imqaddsa (Malta) bint fidila tal-missier taghha l-Appostlu tal-gnus kollha...." (1922 Dahla)

 

"Ahna (l-Maltin) ghandna tezor kbir fil-Fidi Mqaddsa moghtija lilna mill-hanin Alla minn fomm l-Appostlu Missierna San Pawl." (1924 p.20)

 

"....kemm kienet hanina maghna (l-Maltin) l-Providenza meta baghtitilna l-ewwel Missjunarju (San Pawl) biex jikkonvertina mid-dlam tal-paganezmu u jdawwalna bit-twemmin nisrani." (1929 p.33)

 

"....L-isem helu ta' Gesu' li ghall-opra ta' Pawlu minn Tarsu ilu elfejn sena jinstema' u jdoqq fuq fommna (il-Maltin)...." (1933 p.8)

 

"Sa minn zmien il-migja providenzjali ta' San Pawl, il-Maltin haddnu l-Fidi ta' Kristu...." (1933 p.20)

 

 

MALTA - SAN PAWL - SANTU WISTIN


 

"....Santu Wistin....hu zgur huna (l-Maltin) fil-bidu tal-fidi tieghu ghax, bhalma jistqarr huwa stess, l-opra tal-konverzjoni tieghu, bhal dik tal-konverzjoni taghna (l-Maltin) taf bhala missierha lill-Appostlu San Pawl. (1932 p.23)

 

 

MARIJA


 

"Meta Sidna Gesu' Kristu kien jinsab fuq is-salib, ta l-omm ghaziza tieghu bhala omm il-bnedmin kollha b'dawk il-kelmiet, 'Mara, hekk hu l-iben tieghek - Hekk hu l-omm tieghek." Minn dak il-mument Marija laqghet fil-persuna ta' San Gwann Appostlu l-bnedmin kollha bhala wliedha." (1922 p.15)

 

"Sa minn dak l-ewwel mument (taht is-salib) hija (Marija) bdiet iggib ruhha maghhom (il-bnedmin kollha) ta' vera omm billi taghtihom l-ghajnuna fil-bzonnijiet taghhom." (1922 p.15)

 

"Id-dinja kollha tista' tixhed verament kemm hija omm tajba Marija...." (1922 p.15)

 

"....Marija....din l-omm hekk kbira li tinsab fis-sema." 1922 p.15)

 

"Marija".....l-omm ghaziza tieghu (Gesu')...." (1922 p.15)

 

"Marija....omm hanina li ma tichad xejn lill-ulied taghha." (1922 p.15)

 

"....(Marija)....din l-omm ghaziza...." (1922 p.15)

 

"Marija tilqa' kollox bi pjacir kbir mill-ulied taghha, imbaghad hija, bhala omm generuza, thallas bi premju kbir ix-xoghol zghir li jsir ad unur taghha." (1922 p.15)

 

"Marija....omm generuza...." (1922 p.15)

 

"....u l-Madonna....b'harsa helwa u ta' hniena...." (1923 p.16)

 

"....il-Madonna....omm hanina...." (1923 p.16)

 

"Barra minn Alla, ahna nsejhu wkoll lill-Madonna, lill-Angli u l-qaddisin, ghaliex huma bil-bosta eghziez ghal Alla u jhobbu wkoll lilna u jistghu jghinuna fit-talb taghna bl-intercessjoni taghhom.....' il-Madonna hija l-aktar qawwija ghaliex hija l-omm t'Alla u mimlija bil-grazzja, din hija r-raguni li ghaliha ahna nsejhulha spiss, tant aktar li Gesu' stess hallihielna bhala Omm." (1923 p.34)

 

"Huwa tassew krudil dak l-iben li bl-eghmil tieghu jdejjaq 'l ommu, imma xi nghidu ghal dawk l-insara li jdejqu l-Omm l-aktar helwa fost l-Ommijiet kollha, li johduha kontra taghha bi kliem ikrah li lanqas jixraq biss li wiehed isemmi?" (1924 p.10)

 

"....(Marija)....l-Omm l-aktar helwa fost l-ommijiet kollha...." (1924 p.10)

 

"....kif ma jistax ikun li wiehed jifred lil Gesu' minn Marija, hekk ukoll ma jistax ikun li tifred l-imhabba lejhom." (1924 p.25)

 

"....kemm u kemm ghandna Santwarji (fid-dinja) iddedikati lil din l-omm ghaziza (Marija)....kemm hawn xbihat (taghha mad-dinja kollha) li permezz taghhom il-kbir Alla jghogbu jikkonsla u jaghti grazzji lil tant u tant popli u nazzjonijiet shah...." (1924 p.25)

 

"....(Marija).....din l-omm ghaziza...." (1924 p.25)

 

"....nersqu spiss lejn din l-omm ta' l-imhabba (Marija) u hija taghtina dak kollu li jkollna bzonn." (1924 p.30)

 

"....(Il-) Vergni Marija....l-Omm mahbuba ta' Gesu' Kristu u taghna...." (1931 p.11)

 

"....Marija li tant giet onorata f'dan il-Koncilju (ta' Efesu, fis-sena 431 Wara Kristu) bhala Omm t'Alla, hija Omm ta' l-insara kollha." (1932 p.4)

 

"....Marija Omm ta' Alla u Omm taghna...." (1932 p.4)

 

"....l-azzjoni tant tenera li grat fuq il-Kalvarju meta Kristu irrakkomanda l-omm mahbuba tieghu lil San Gwann." (1932 p.9)

 

"U ga la darba (Marija) hija l-Omm ta' Alla, ghandha tkun mimlija b'kull grazzja u mzejna b'kull privilegg u ghalhekk ghandna nqimuha, inhobbuha u nimitawha...." (1932 p.10)

 

" (Marija)....omm tas-sema....l-istess omm ta' Gesu'...." (193 p.20)

 

"....l-omm tieghu (Gesu'), sidtna Marija Vergni...." (1933 p.20)

 

 

MARIJA - MALTA


 

"Min jaf kemm ixxuttat dmugh din il-Madonna (tal-Mellieha) li ghalkemm qieghda go rahal hekk fil-boghod (il-Mellieha) madankollu min jista' jghid kemm nies marru u ghadhom imorru jzuruha biex jaqilghu xi grazzja inkella biex ikomplu xi weghda li kienu ghamlu, u l-Madonna minn fuq it-tron taghha b'harsa helwa u tal-hniena tmur tistidinna b'dawn il-kelmiet, 'izjed ma zzuruni, izjed naghtikom grazzji." (1923 p.16)

 

"....meta tkun fin-niket u fil-ghawg la tinsa qatt li go art twelidek (Malta) ghandek xbieha tal-Madonna hekk ghaziza u mirakuluza li tinsab fis-Santwarju tal-Mellieha; mur u aghmel bhal ma ghamlu dejjem missirijietna (-Maltin ta' qabilna), jigifieri mur inxtehet gharrkubbtejk u hija zgur, bhala Omm hanina, tkompli l-weghda taghha, 'izjed ma zzuruni, izjed intikom grazzji." (1923 p.16)

 

"Marija, din l-omm taghna (l-Maltin) ghaziza...." (1924 p.25)

 

"Ghal dawn il-grazzji u favuri hekk kbar (helsien mit-Torok, helsien mill-pesta, bhala ezempji) li missirijietna (l-Maltin) kienu rcevew minghand Marija, ghalhekk kienu dejjem ifittxu x'ghandhom jaghmlu sabiex dejjem izjed jonorawha." (1924 p.27)

 

"Il-poplu (Malti) qala' bosta grazzji minghand Marija u fl-istorja (ta' Malta) nsibu hafna fattijiet sbieh li juru l-imhabba ta' Marija lejna (l-Maltin)." (1924.p.30)

 

"....(ahna l-Maltin, ejjew) nersqu spiss lejn din l-omm ta' l-imhabba (Marija) u hija taghtina dak kollu li jkollna bzonn." (1924 p.30)

 

"....Malta, id-devota ta' Marija...." (1932 p.4)

 

 

MARIJA - MSSP (ISTITUT)


 

"Id-dinja kollha tista' tixhed verament kemm hija omm tajba Marija, u xejn inqas ukoll dan l-Istitut (MSSP) illi jhoss kwazi sensibbilment l-ghajnuna taghha." (1922 p.15)

 

"Huwa (L-Istitut MSSP) sa mill-bidu tat-twaqqif tieghu gharaf il-kobor u l-qawwa ta' Marija u kemm hija mehtiega l-ghajnuna taghha. Ghalhekk sa minn dejjem huwa wera devozzjoni specjali lejn din l-omm hekk kbira li tinsab fis-sema." (1922 p.15)

 

"Fi kwalinkwe tfixkil u ghawg illi huwa (l-Istitut MSSP) sab ruhu fih, irrikorra dejjem ghand Marija li zammet 'il boghod kull periklu...." (1922 p.15)

 

"Marija laqghet dejjem it-talba tieghu (ta' l-Istitut MSSP) u tatu dak kollu li kellu bzonn. Bosta huma infatti l-grazzji kbar li huwa kellu minghand Marija u li minghajr l-intercessjoni taghha zgur li ma kienx jaqla'." (1922 p.15)

 

"Marija Santissima ma' dan l-Istitut (MSSP) dejjem turi ruhha ta' omm verament hanina li ma tichad xejn lill-ulied taghha." (1922 p.15)

 

"B'att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

 

"U fl-Istitut taghna Missjunarju (MSSP) fittixna ahna wkoll noffru fjuriet lill-Madonna...." (1932 p.9)

 

 

MARIJA - GHAWDEX


 

"....il-poplu tal-gzira ohtna (Ghawdex) wera ruhu tabilhaqq devot lejn Marija." (1932 p.9)

 

 

MARIJA ASSUNTA - MSSP (ISTITUT)


 

"B’att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta, illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

 

"Ghalhekk ahna wkoll li sa mill-bidu ta' l-Istitut (MSSP) hassejna l-ghajnuna ta' Marija, htarnieha bhala patruna taghna l-aktar ghaziza, u billi l-Istitut kellu bidu fil-gzira ta' San Pawl hassejna li ma stajniex naghmlu ahjar milli nqimuha skond l-uzu tant qadim ta' Malta meta taht it-titlu ta' 'Santa Marija' ma’ kullimkien tigi ccelebrata t-telgha ta' Ommna Marija fis-sema." (1933 p.20)

 

 

MEWT


 

"Fin-niket u t-tfixkil kollu ta' din il-hajja, quddiem l-istess mewt, nerfa' mohhi u qalbi lejn Missieri fis-smewwiet u nghidlu, 'Tigi saltnatek'." (1924 p.20)

 

"F’dan il-mument hekk tal-biza' (tal-mewt) huwa (l-anglu kustodju) jaghmel dak kollu li jista' sabiex ma jhalliniex nintilfu; huwa jaghmlilna kuragg sabiex ma niddisprawx, jaghtina d-dawl u jqawwina fil-fidi u jgeghilna nindmu u jaqlghelna l-vera soghba ta' dnubietna." (1926 p.15)

 

"....(il-mewt)....(il-) vjagg ghall-genna...." (1933 p.35)

 

 

MHABBA - ALLA/PROXXMU


 

"Lil dawk li jhobbu 'l Alla, il-hwejjeg kollha jghinuhom biex jaghmlu l-gid." (1929 p.29)

 

"Il-karita'....trid li mill-gid li wiehed ghandu, jaghti sehem lil haddiehor ukoll; u ghalhekk jekk ahna ghandna l-Fidi ta’ Kristu, ghandna wkoll id-dmir li nwassluha lill-ohrajn li ghad ma ghandhomx din il-gawhra, l-eghzez fost kollha." (1930 p.32)

 

"Biex inkunu nafu jekk f'qalbna hix tghammar l-imhabba ta' Alla, ma ghandniex naghmlu haga ohra hlief nidhlu dahla gewwa fina u naraw jekk ghandniex ix-xewqa li l-isem tieghu jigi maghruf ma' kullimkien." (1933 p.27)

 

"Ma’ l-imhabba ta' Alla ma tistax tigi mifruda x-xewqa li l-hlejjaq kollha mzejna bir-raguni jaghrfuh, ihobbuh u jfahhruh." (1933 p.27)

 

"Inkunu ngibu ruhna ta' ghazzenin meta ma nkunux nahdmu ghal Kristu."

 

 

MHABBA - GESU' KRISTU


 

"....Gesu' li xerred id-demm prezzjozissimu tieghu u sahansitra halla hajtu fuq is-salib ghall-imhabba ta' l-ulied tieghu." (1924 p.9)

 

 

MHABBA (BNEDMIN, LEJN IL-) - GESU' KRISTU


 

"Il-bambin Gesu' jberikna lkoll u jaghtina l-qawwa biex nistghu ngharrfu lil haddiehor dik l-imhabba li ahna nafu li Huwa ghandu ghal kull bniedem." (1929 p.1)

 

 

IMHABBA LEJN ALLA/PROXXMU


 

"Id-Duttrina mqaddsa tghallimna li jinsabu l-opri tal-hniena u dawn huma erbatax. It-taghlim li jinsab fihom hu sabih bil-bosta u Gesu' Kristu fil-jum tal-haqq ghad irid jiggudikana fuqu." (1923 p.13)

 

"Tezor fuq it-tezori mbaghad hi l-Karita', is-sultan tal-virtujiet, il-milja tal-perfezzjoni, Alla nnifsu, u min bhal Alla?" (1924 p.20)

 

"L-ewwel u l-aqwa dmir tal-bniedem hu li jhobb 'l Alla Sidna l-ewwel u fuq kollox il-ghaliex li ahna u li ghandna nafuh Lilu wahdu u gejna mahluqin sewwa sew biex inhobbu Lilu."

 

"Inhobbu lil Alla Sidna jekk noboghdu li jobghod Hu u nhobbu li jhobb Hu, fi kliem iehor naharbu d-dnub u naghmlu s-sewwa." (1924 p.20)

 

"Sid id-dawl u d-dlam ma jghammrux flimkien, hekk ukoll, il-karita' u d-dnub ma jinstabux f'ruh wahda f'hin wiehed.;" (1924 p.20)

 

"Wara l-imhabba t'Alla, l-imhabba ta' hutna. Ahna lkoll ahwa ulied missier wiehed. It-tieni dmir kbir tieghi hu li nhobb l-ahwa tieghi, u nhobbhom daqs kemm innhobb lili nnifsi, ghaliex hekk irid Alla Sidi. Min ighid li jhobb lil Alla u fl-istess hin ma jhobbx mill-qalb sahansitra l-eghdewwa, dan ikun ighid kelma b'ohra." (1924 p.20)

 

 

MHABBA LEJN DJOCESI TA' MALTA


 

"U naghmlu taghna l-kliem ghaziz tal-Papa Missjunarju (Piju XI)....fil-waqt li ahna naqilbuh lejk Eccza. Revma. f'xewqa l-aktar mixghula biex il-Fundatur Divin tal-Knisja jsawwab dejjem aktar bil-kotra l-grazzji tieghu fuq din id-djocesi tant ghaziza ghall-qalb tieghek paterna.: (1933 p.13)

 

 

MHABBA LEJN GESU’ KRISTU


 

"....l-imhabba lejn Gesu' Kristu....taghti lill-erwieh (tas-sorijiet) dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf taghti l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

 

 

MHABBA : GHAJN - HIDMA MISSJUNARJA


 

"....l-imhabba lejn Gesu' Kristu....taghti lill-erwieh (tas-sorijiet) dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

 

 

MHABBA (PROXXMU) - KRISTU, MIXJA WARA


 

"....kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

 

 

MHABBA (PROXXMU) - NISRANI


 

"....kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

 

 

MHABBA TA' ALLA - EVANGELIZZAZZJONI


 

"Il-Bambin Gesu' jberikna lkoll u jaghtina l-qawwa biex nistghu ngharrfu lil haddiehor dik l-imhabba li ahna nafu li huwa ghandu ghal kull bniedem." (1929 p.1)

 

 

MHABBA - VOKAZZJONI - TFIXKIL - GENITURI


 

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub?" (1929 p.22)

 

"....l-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (1922 p.23)

 

 

MILIED


 

"Il-Milied....(il-) festa tal-Bambin...." (1932 p.17)

 

 

MISSJONI


 

"Tiltaqa' fid-dinja ma’ xi whud ta' qalb kbira....li....l-imhabba....ta tbatija kbira ghal Gesu' u ghall-erwieh li huma tant eghziez ghalih, iggeghelhom jixtiequ b'herqa kbira l-kamp tal-missjoni.: (1922 p.8)

 

"jinsabu (nies) ohrajn bla hila....li jaharbu bhal Gona mill-wicc t'Alla li jsejhilhom ghall-hajja ta' l-appostolat u jilqghu ruhhom billi jsibu skuzi ta' biza u ta' bluha." (1922 p.8)

 

"....biex wiehed jimxi wara Gesu', u jimxi warajh fil-qrib, u jista jkompli l-missjoni ta' dan l-Imghallem Divin, hemm bzonn li wiehed ihejji ruhu ghal bosta tahbit, jiccahhad minn bosta hwejjeg, li jbati u jeghreq." (1922 p.8)

 

F'dawn l-artijiet (tal-missjoni) id-dimonju jqanqal gwerer l-aktar qalila sabiex ma jhallix il-kelma tal-vangelu tigi mxerrda u hekk tinqered is-saltna tieghu." (1922 p.9)

 

"F'din il-gwerra kontra l-haddiema ta' Gesu' Kristu huwa (ix-xitan) mhux biss jisserva bil-hzunija tieghu proprja, imma wkoll bl-istess bnedmin li....aktar ifittxu bi kwalunkwe manjiera li jhassru dak kollu li l-ministru ta' Gesu' Kristu jkun ghamel b'tant tahbit. (1922 pp. 10-11)

 

"Madankollu, jekk it-tahbit fil-missjoni huwa kbir, ma hix anqas l-imhabba ta' San Guzepp." (1922 p.11)

 

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hi dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa." (1922 p.27)

 

"Minghajr dubju, din l-opra tal-hniena (tghallem il-Vangelu lil min ma jafx) hi bil-wisq aktar stmata mill-ohrajn kollha ghaliex il-Vangelu jgib fihom is-salvazzjoni tar-ruh li hi l-aktar haga sabiha u prezzjuza li ghandu l-bniedem." (1923 p.14)

 

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom wkoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu', 'Ejjew imberkin minn Missieri ghax jien kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni.' " (1923 p.14)

 

"Jekk ahna naghtu daqqa ta' ghajn lejn tant pajjizi li ghadhom ma gharfux ir-religjon , hekk sabiha ta' Kristu, ahna nhossu ghafsa ta' qalb x'hin naraw tant u tant erwieh moghnija bir-raguni bhalna, izda ma humiex imdawlin bid-dinjita' li biha l-bniedem huwa mzejjen." (1924 p.17)

 

"Dan il-barbarizmu ezista minn dejjem, jezisti l-lum u jibqa' jezisti f'dawn l-artijiet mudlama, sakemm ma tirrisplendix il-ligi ta' dak l-Imghallem Divin li mill-glorja tieghu nizel fostna mhux ghal hag'ohra hlief biex jaghti lil kulhadd id-dawl tal-vera fidi." (1924 p.17)

 

"....fejn is-sacerdot kattoliku jizra' z-zerriegha tal-Vangelu, hemmhekk jirrisplendi d-dawl tal-vera hajja...." (1924 p.18)

 

"Fin-niket u t-tfixkil kollu ta' din il-hajja, quddiem l-istess mewt, nerfa' mohhi u qalbi lejn Missieri fis-smewwiet u nghidlu, 'Tigi saltnatek!" (1924 p.20)

 

""....l-opra missjunarja....ix-xoghol li mit-truf tad-dinja jaghtu d-difensuri ta' l-isem ta' Kristu..." (1925 p.31)

 

[Minhabba l-Espozizzjoni Missjunarja tal-l924] "....imtlejna b'almu gdid biex aktar nahdmu u nithabtu ghal fini hekk sabih u hekk qaddis, li hu tant ghall-qalb tal-Vigarju ta' Gesu Kristu u ta' dawk il-fidili kollha li jhossu haj gewwa fihom l-ispirtu nisrani. (1926 p.4)

 

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI), imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....qieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom Appostoliku." (1926 p.11)

 

"....(il-missjoni)....l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

 

"....Sidna Gesu' Kristu, il-missjunarju Divin....baghat kullimkien l-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa, u qalilhom, 'Morru u ghallmu n-nies kollha....' " (1926 p.20)

 

"L-istat ta' l-affarijiet fuq il-ghalqa tal-missjoni dejjem jibqa' jdejjaq il-qalb tan-nisrani li joqghod jikkunsidrah, idejjaq fuq kollox il-qalb tas-Sacerdot ministru u ambaxxatur ta’ Gesu' Kristu....li jifhem u jghallem lill-ohrajn x'jigifieri l-kliem tal-Pater Noster 'Adveniat Regnum tuum', 'tigi saltnatek' ". (1926.p.20)

 

"U jekk ahna nsaqsu lilna nfusna l-ghaliex il-fidi ma gietx imxerrda aktar, aktarx ikollna nwiegbu u nghidu, 'Il-ghaliex dawk li kellhom id-don tal-fidi forsi ma hasbux bizzejjed ghal huthom pagani'." (1926 p.20)

 

"....l-affari tal-missjoni tmiss lil kulhadd; lilna lkoll....Sidna Gesu' Kristu mar jirrakkomanda u jafda l-erwieh ta' dawk li ghadhom....fid-dlam tal-paganezmu...." (1926 p.21)

 

"....jekk ghadna ma dhalniex fl-affari tal-Missjoni infittxu nidhlu...." (1926 p.21)

 

"....(l-istorja tal-Missjoni)...l-istorja tal-hajja, tat-tbatija, ta' l-ezerctu appostoliku li l-lum jinsab fuq il-Kamp tal-Missjoni." (1927 p.4)

 

"...L-istorja tal-Missjonijiet kattolici hi antika daqs it-twemmin nisrani; ghalhekk jekk ahna rridu nsibu l-bidu taghha jehtigilna mmorru lura ghaz-zminijiet meta Gesu' Kristu kien ighix fost il-bnedmin u jghaddi minn pajjiz ghal iehor, minn belt ghal ohra, tal-Palestina. (1927 p.4)

 

"Thobb il-Missjoni u tahdem ghaliha jfisser li f'qalbek ghandek il-karita' tar-Redentur li....jhalli, jekk ikun hemm bzonn id-disgha u disghin naghga fidila biex ifittex dik li tbieghdet minn hdan il-merhla tal-Knisja." (1927 p.13)

 

" 'Adveniat regnum tuum ('Tigi Saltnatek) . Ifittex....jikber ir-renju ta'....Gesu' u jigbed ghal hdanu d-dinja kollha li, haga wahda fl-imhabba tinxtehet tadura r-Re Divin u tkantalu t-tifhir li jisthoqqlu." (1927 p.16)

 

"Iva, hemm bzonn li Gesu' jkun is-Sultan u r-re tad-dinja kollha u li r-renju tieghu jinfirex fuq il-popli kollha." (1927 p.16)

 

"Il-hsad huwa ta' kotra kbira. Il-haddiema huma ftit. Hekk hu l-mument tal-ghazla, hekk hu l-mument tal-Grazzja...." (1927 p.26)

 

"....fuq il-kamp tal-Missjoni Alla jghin b'mod kollu specjali lill-mahbuba servi tieghu. (il-Missjunarji)" (1928 p.4)

 

"Jekk ghadek ma bdejtx, ibda ahdem il-lum ghall-Missjoni. U kompli sakemm issir merhla wahda u Raghaj wiehed." (1928 p.7)

 

"Min ihobb lil Gesu' Kristu jaghmel dak li jista' biex ikun mahbub min-nies kollha." (1928 p.9)

 

"Kun propagandist ta' l-akbar fost il-kawzi (tal-missjoni)." (1928 p.13)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni)...." (1928 p.14)

 

"(Il-)....missjunarji li ghalih (ghal Gesu' Kristu), u biex iqabbdu l-qlub tal-pagani bl-imhabba tieghU, hallew lil pajjizhom, lil nieshom, u marru 'l boghod, 'il boghod biex ikabbru u jifirxu dejjem aktar is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU." (1928 p.14)

 

"Inzommu dejjem quddiem ghajnejna li Gesu' miet ghal kulhadd." (1928 p.15)

 

"L-ghajnuna lill-Missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"....il-Miva (ghaqda li tghin lill-Missjunarji b'mezzi moderni)....bil-ghaqda li tista' ggib bejniethom, taghtihom ukoll dik il-qawwa esterna, li hi ta' tant ghajnuna ghar-rebh ta' l-erwieh." (1928 p.20)

 

"Mal-hbieb thaddet fuq il-Missjoni u l-Missjunarji." (1928 p.21)

 

"Il-futur tal-missjonijiet qieghed f'idejn kull wiehed minna." (1928 p.23)

 

"Min jaghti ghall-Missjoni, ikun qieghed jislef 'l Alla !"

 

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29)

 

"Aghti lil haddiehor l-Ispirtu Missjunarju." (1929 p.13, 1930 p.4)

 

"Ninsabu f'dawn iz-zminijiet tal-Missjoni. Naghmlu dak li nistghu biex it-tfal jiehdu huma wkoll l-ispirtu missjunarju." (1929 p.17)

 

(Il-hidma Missjunarja) "....L-opra divina tat-tixrid tal-Fidi...." (1930 p.2)

 

"kawza l-aktar sabiha, l-aktar ghaziza, l-aktar qaddisa, li hija l-firxa tas-saltna ta'....SidnaGesu' Kristu. (1931 p.20)

 

"....fost l-azzjonijiet valoruzi, din li wiehed ihalli kollox warajh biex imur ihabbar is-saltna ta' Gesu' fuq wicc id-dinja....din hi l-aktar divina." (1931 p.20)

 

"....(il-Missjoni)....il-hsad divin...." (1932 p.17)

 

"....(il-Missjoni)...il-qasam kbir at' Kristu...." (1932 p.2)0

 

(It-tluq ta' Missjunarji fis-27 ta' Novembru 1931) "....din l-okkazzjoni li tfakkar fl-ewwel zminijiet tal-Knisja, u l-aktar waqt il-harga ta' l-Appostli mic-Cenaklu, nhar Ghid il-Hamsin." (1932 p.26)

 

(It-tluq ta' Missjunarji), "....dak il-waqt ta' dwejjaq li thoss il-qalb ghall-firda minn art twelidha, gie f'daqqa wahda mbiddel f'hena l-aktar helu ghal-lehen li kien hiereg minn dak il-poplu (nies migburin ghall-ahhar tislima) - le, ahna ma ninsewkomx, inkunu maghkom bil-hsieb taghna, inkunu maghkom bil-ghemil taghna, inkunu maghkom bil-ghajnuna taghna; intom itolbu ghalina u ahna nitolbu ghalikom. U hekk il-qalb taghna, gewwa l-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu' Kristu tibqa; wkoll, ghalkemm fil-boghod, tibqa' thabbat ghalikom. Viva r-Religjon ta' Kristu! Viva l-Missjunarji taghha." (1932 p.3)

 

"....(il-vokazzjoni missjunarja)....l-istedina mill-gholi....ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art." (1933 p.7)

 

"....il-hidma kbira missjunarja, il-lant ta' bla qies ghas-salvazzjoni tad-dinja pagana...." (1933 p.10)

 

"Liema kura u liema pacenzja ma jihdux is-sacerdoti (missjunarji) bil-pagani biex ighallmuhom it-twemmin nisrani u jipperswaduhom mis-superstizzjonijiet qarrieqa taghhom?" (1933 p.33)

 

"Liema kura ta' xi sorijiet (fl-artijiet tal-Missjoni) sejra tonqos lejn il-morda pagani?" (1933 p.33)

 

"B'liema attenzjoni u hlewwa li biha jgibu ruhhom (is-sorijiet Missjunarji) mat-trabi abbandunati u mat-tfal ghall-maghmudija u ghall-Ewwel Tqarbina?" (1933 p.33)

 

"....il-hidma tal-missjoni....tikkonsisti....fis-sagrificcji kontinwi u ibsin ta' dawk li jsiru messaggiera tal-kelma ta' Alla ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh biex ikomplu jwettqu t-talba....ta' persuni...li xtaqu jakkwistaw numru sabih ta' erwieh imbeghdin minn Alla l-Imbierek." (1933 p.33)

 

"U kif tiehu hsieb tar-ruh, il-missjoni tiehu wkoll kura tal-gisem billi ticcivilizza d-drawwiet hziena taghhom, billi tezercitahom fis-snajja', fix-xjenzi, u hafna hwejjeg ohra ta' gid." (1933 p.33)

 

 

MISSJONI - EWKARISTIJA


 

"....Gesu' Sagramentat, is-Sid tal-qasam kbira tal-missjoni...." (1928 p.14)

 

"Ghal dan il-lehen ('Sinjur, aghtini l-erwieh')....jinghaqdu diversi razez....minghajr ma jqisu n-natural divers taghhom.....ilkoll jinghaqdu u ghall-qawwa ta' dan l-eku....jieklu mill-hobz ewkaristiku li jaghmilhom natura wahda, gisem wiehed, ruh wahda taht sid wiehed, li ma jixtiqux hlief ghaqda, twemmin, haqq u hniena." (1933 p.32)

 

 

MISSJONI -GESU' KRISTU - MUDELL - BENEFATTURI


 

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-Karita' tal-Feddej Divin, li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

 

 

MISSJONI, HIDMA GHALL-


 

"Laboratorju Missjunarju....xi erwieh tajba, imcaqalqa mill-grazzja t'Alla jiltaqghu kultant flimkien u joffru x-xoghol taghhom ghall-ghajnuna ta' xi ghalqa mill-qasam kbir tal-Missjoni." (1928 p.10)

 

"Dawn kollha (id-Dami tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu u jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23)

 

 

MISSJONI, JUM IL-


 

'....l-ewwel Gurnata Missjunarju (23/10/27) hallitilna tifkira helwa...." (1928 p.16)

 

"Il-Papa Piju XI waqqaf il-Jum Missjunarju biex ikun moghti kollu ghall-opra ghaziza tal-Missjonijiet." (1933 p.4)

 

'Fil-Jum Missjunarju l-insara mxerrdin mad-dinja kollha jahsbu jghinu, kulhadd skond ma jista' l-opra mqaddsa tat-tixrid tal-Fidi." (1933 p.7)

 

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' talb, smigh ta' quddies, tqarbin, adorazzjoni ta' Gesu Sagramentat u meditazzjoni." (1933 p.9)

 

"Fil-Jum Missjunarju t-talb taghna ghandu jkun biex Alla jdawwal il-mohh ta' l-imsejkna li qeghdin fil-aghma tar-ruh." (1933 p.11)

 

"Fil-Jum Missjunarju ghandna nitolbu biex kulhadd jaghraf il-vera fidi u jhaddanha bil-qalb." (1933 p.14)

 

"Fil-Jum Missjunarju t-talba taghna ghandha tkun biex fid-dinja kollha kulhadd iqim kif imiss lill-veru Alla." (1933 p.16)

 

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' ghaqda ma' dawk l-eluf ta' Missjunarji qalbiena, irgiel u nisa, li jinsabu 'l boghod jahdmu ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1933 p.19)

 

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu li kulma naghtu 'l Alla jkollna tieghu l-mitt darba aktar, u li kull min jaghti ghall-Missjonijiet, ikun jaghti 'l Alla." (1933 p.26)

 

"Fil-Jum Missjunarju hu d-dmir ta' kulhadd li jghin l-Opri Pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

 

 

MISSJONI - KARITA' (ELEMOSINA)


 

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hi dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa. Ghalhekk issa naghmlu uzu tajjeb mill-parir li jaghtina l-Ispirtu s-Santu ('Il-karita' tghatti l-kotra tad-dnubiet) u nfittxu li naghmlu dejjem u kemm nistghu biex nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1928 p.8)

 

"Jekk sabiha hija l-opra ta' dawn is-segwaci ta' Gesu' Kristu (mill-missjunarji) xejn anqas ma hija taghkom, anzi biex nghid hekk l-opra tajba taghkom tghaddi b'xi mod l-opra tal-missjunarju ghaliex jekk il-Missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom, kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

 

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa. U verament jekk ma tghinux il-Missjunarju bl-offerta taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

 

"....l-opra tal-Propagazzjoni tal-fidi....l-istess id tal-Papa miftuha quddiem il-Fidili kollha biex tigbor is-sold ta' kulhadd u mbaghad tqassam bil-hsieb u bil-qalb ta' missier fuq il-ghalqa bla tmiem tal-Missjonijiet skond il-bzonn ta' kull wahda minnhom." (1926 p.23)

 

"ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

 

"....din l-ghajnuna (materjali) li naghtu lill-Missjonijiet tigbed bhalma jghid il-Papa (Piju XI) bosta grazzji fuq pajjizna stess; ghalhekk ma nkunux qeghdin innaqqsu minn taghna izda nzidu ghax bosta huma t-toroq tal-Providenza li tahseb f'kulhadd, thallas lil kulhadd skond eghmilu."

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

 

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek? Tista' tkompli taghmel wara l-mewt tieghek ukoll; meta tiffonda borza ta' l-istudju, tkun qieghed tkompli taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.12)

 

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek? Tista' tpatti billi tiffonda borza ta' l-istudju, ghat-taghlim u t-trobbija ta' l-Aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu ffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll......" (1928 p.12)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah....biex jaghti xi haga mill-gid tieghu...." (1928 p.14)

 

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"Min jghin il-Missjunarju jkollu hlas ta' Missjunarju." (1928 p.22)

 

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

 

"Min jaghti ghall-Missjoni, ikun qieghed jislef 'l Alla!" (1928 p.25)

 

"....hija haga ta' bzonn li wiehed jghin il-Missjunarju....kulmin ghandu gewwa l-vini tieghu demm nisrani, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex li timxi wara dik ta’ l-Imghallem Divin, Gesu' Kristu." (1930 p.6)

 

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji!" (1920 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

 

"Tinsewx l-opra tas-Santa Infanzia." (1930 p.21)

 

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

 

"Kieku kulhadd....(jaghti mill-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani!" (1930 p.30)

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (1930 p.32)

 

"Ftakru fl-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

 

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr!" (1930 p.34)

 

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha billi nghinu xi zaghzugh fit-thejjija tieghu ghal Missjunarju li hija tant twila u tiswa tant, billi nghinu xi borza ta' l-istudju biex biha jkun jista' dejjem jithejja zaghzugh ghal missjunarju." (1931 p.13)

 

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-sena ara hsibtx ghall-Missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

 

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1931 p.34)

 

"Kemm u kemm vokazzjonijiet ohra nkunu nistghu nghinu jekk ma’ taghna tinghaqad l-ghajnuna taghkom ukoll." (1932 p.5)

 

"...malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba la thallux tahrab dik l-okkazzjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1932 p.17)

 

"Ghin il-boroz ta' l-istudju." (1932 p.30)

 

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.38)

 

"Fil-Jum Missjunarju l-insara mxerrdin mad-dinja kollha jahsbu jghinu, kulhadd skond ma jista', l-opra mqaddsa tat-tixrid tal-Fidi." (1933 p.7)

 

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

 

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu li kulma naghtu 'l Alla jkollna tieghu l-mitt darba aktar u li kull min jaghti ghall-Missjonijiet, ikun jaghti 'l Alla." (1933 p.26)

 

"Fil-Jum Missjunarju hu d-dmir ta' kulhadd li jghin l-Opri Pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

 

"Opra ohra ta' min ighinha hi l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjizi tal-Missjoni." (1933 p.30)

 

 

MISSJONI - MAHFRA (DNUBIET) - GHAJNUNA


 

"Nghinu mela l-Missjoni Mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna." (1922 p.27)

 

 

MISSJONI - MALTA


 

"....ta' min isemmi l-qawwa, il-hila u l-kuragg ta' tant li bhala veri Maltin, ulied il-kbir Appostlu Pawlu, hallew art twelidhom biex jaghtu ruhhom ghall-hajja missjunarja." (1922 Dahla)

 

"Numru ta' Maltin, a proporzjon mhux ckejken, jinsab imxerred mal-Kamp tal-Missjoni...." (1928 p.5)

 

Itolbu ghall-Missjunarji kollha u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) tas-Somali." (1929 p.25)

 

"....hutna Maltin li jinsabu jithabtu, jegherqu u jbatu fuq il-kamp tal-Missjoni...." (1930 p.32)

 

"....hawn fostna (l-Maltin)....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-kamp tal-Missjoni." (1930 p.32)

 

"Fost il-pajjizi li jistghu jghoddu xi missjunarji fuq il-Kamp tal-Missjoni, ahna nsibu wkoll lil Malta li ma baqghetx lura u bhal pajjizi ohra kbar, tista' tghodd ukoll xi ulied taghha li b'kuragg liema bhalu hallew kollox u telqu ghal fejn Alla kien qieghed isejhilhom....." (1930 p.35)

 

"Ghandna ghax nibqghu bil-wisq kuntenti li c-ckejkna Malta taghna ma baqghetx lura biex tkompli u twettaq dik ix-xewqa qawwija li Gesu' ghandu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh; mhux biss imma wkoll gewwa pajjizna, bhal pajjizi ohra kbar nistghu naraw imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet." (1930 p.35)

 

"Malta wriet ruhha missjunarja wkoll mhux biss fis-sacerdoti, sorijiet u nies ohra li hija baghtet fil-Missjoni, imma wkoll fl-ghajnuniet materjali u finanzjarji li tat. Infatti, ghac-cokon taghha, Malta dejjem kienet wahda mill-ahjar fil-ghajnuna, sija ta' flus, kemm ukoll ta' oggetti ohra li jintbaghtu lill-Missjonijiet." (1930 p.36)

 

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

 

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

 

"....mindu l-Knisja hegget lill-Fidili ghall-Missjoni fi zmien il-Papa Benedettu XV u l-iktar fi zmien il-Papa....Piju XI, ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk issa wkoll rega' qabad l-ispirtu Missjunarju f'Malta." (1932 p.15)

 

"Ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk f'dawn l-ahhar snin taz- zmien taghna rajna jsalpaw minn Malta, ghall-Missjoni, qtajja', qtajja' ta' zghazagh u sorijiet...." (1932 pp 15-17)

 

"....il-kelma tal-Missjoni u Missjunarju, bhalma fid-dinja kollha hekk ukoll f’ kulhadd biex kulhadd ihobbu." (1933 p.15)

 

 

MISSJONI - MSSP (ISTITUT)


 

"Nitolbuh ukoll ('l Alla) biex dejjem iqajjem suldati godda f'dan l-Istitut (MSSP), li dawn, bil-ghajnuna tieghu jaghtu ruhhom ghax-xoghol tal-Vangelu u hekk mhux biss izommu, izda wkoll ikabbru f'huthom dan l-ispirtu tar-religjon imqaddsa tan-Nazzarenu." (1923 p.3)

 

"....il-fini ta' l-Istitut taghna (MSSP) huwa l-missjonijiet ta' barra...." (1923 p.20)

 

"Ahna....bl-isperanza li gurnata wkoll l-Istitut taghna (MSSP) ikollu x-xorti sabiha li jibghat xi whud mill-membri tieghu biex huma wkoll ....ixerrdu z-zerriegha tal-Kelma t'Alla f'dawk l-artijiet fejn Huwa ghall-hniena tieghu jkun ghogbu jibghathom." (1924 p.23)

 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

 

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla, il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din, li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x'nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sa l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

 

....u....spiccat il-funzjoni (tat-tluq ta' tliet missjunarji gizwiti) li halliet fil-qalb ta' kulhadd u fina wkoll (MSSP) speranzi kbar li jekk il-Bambin irid, gurnata ghad tmissna din il-grazzja tant kbira u sabiha. (li nibaghtu l-Missjunarji)>" (1927 p.18)

 

"....bl-esperjenza taghna stess (ghax issa hemm Fra Guzepp il-Missjoni) stajna nghidu kemm huwa veru li Alla, fuq il-Kamp tal-Missjoni, ighin b'mod kollu specjali lill-mahbuba servi tieghu." (1928 p.4)

 

"....Alla xehet fuqu (dan l-Istitut tal-Missjoni MSSP) ragg ta' mhabba specjali u tah il-grazzja li ghall-opra ta' wiehed mill-fratelli katekisti tieghu sata' jifrex idu....fuq il-muntanji ta' l-Abbisinja...." (1928 p.4)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha, u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) tas-Somali." (1929 p.25)

 

"U ahna (MSSP), mill-qiegh ta' qalbna nerfghu t-talb umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI)....ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

 

"....hawn fostna....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-Kamp tal-Missjoni." (1930 p.23)

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

 

"....ukoll gewwa pajjizna (Malta) nistghu naraw....imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet. Hemmhekk huma jigu mghallma l-gherf spiritwali biex bih jaghrfu l-ewwel iqaddsu ruhhom u mbaghad ruh l-ohrajn. Huma jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu li taghhom huwa l-protettur." (1930 p.35)

 

"Il-haddiema huma ftit....inzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

 

"L-Istitut tal-Missjoni (MSSP) maghruf taht l-isem ta' Socjeta' Ta' San Pawl.....ghandu b'fini tieghu li jifforma Missjunarji ghal dawk l-inhawi li jinsabu bla haddiema tal-Van gelu u li jiftah u jmexxi djar ghall-gid tal-proxxmu....." (1932 pp3-5, 10-15)

 

"L-Istitut taghna Missjunarju (MSSP)...." (1932 pp.22,35)

 

"....L-Istitut gdid tal-Missjoni (MSSP)...." (1932 p.23)

 

"....is-Socjeta' (MSSP)......qieghdet ruhha f'idejn il-Providenza u....baghtet wiehed mill-fratelli katekisti (l-Abbisinja)....u....;mill-ftit li stajna, tajna l-hidma taghna ghall-gid ta' dawk l-erwieh tal-proxxmu taghna...." (1932 p.35)

 

"....(Sant' Agata) bini....biex fih....izzomm iz-zghazagh halli jigu mhejjijin u mrobbijin fil-vokazzjoni taghhom tant sabiha, biex jitbieghdu minn pajjizhom u, 'il boghod, 'il boghod ifittxu u jsibu lil huthom u jaghtuhom id-dawl tal-Vangelu, lil Gesu' Kristu u l-Isem Imqaddes tieghU, iqeghduhulhom fil-menti taghhom, fil-qalb taghhom, fil-fomm taghhom." (1933 p.3)

 

"Edificcju (id-Dar ta' Sant'Agata) li ghandu jilqa' lil dawk li, b'qalb kbira kif jixraq lis-snin taz-zghozija....laqghu l-istedina li semghu mill-gholi biex jinxtehtu bil-hidma taghhom kollha ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art. Iva! Hawn jigu mhejjija dawn iz-zghazagh biex ikunu jistghu jobdu ghall-kmand tas-Sid tal-Hsad....'Morru u ghallmu lill-gnus kollha'....'ippritkaw il-Vangelu lill-hlejjaq kollha.' " (1933 pp. 7-8)

 

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-Qaddis Papa Piju X....' din hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju....dan hu l-oggett minna tant mixtieq; hawn sa fl-ahhar inkunu nistghu nghidu li smajna u ghamilna l-kmand ta' Kristu, 'morru u ghallmu'." (1933 pp. 10-12)

 

"....is-Socjeta (MSSP)....wisq mehtiega mis-Sacerdoti li jkunu jistghu jahdmu fil-ghalqa ta' Kristu u jsalvaw l-erwieh." (1933 p.24)

 

"....sa mill-bidu Alla riedu Missjunarju l-Istitut (MSSP)....." (1933 p.31)

 

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji; ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

 

 

MISSJONI - GHAJNUNA


 

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hija dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa." (1922 p.27)

 

"....nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1922 p.27)

 

"Nghinu mela l-missjoni mqaddsa u Alla jinsa d-dnubniet taghna (1922 p.27)

 

"....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara), kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

 

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom." (1923 p.14)

 

"Jekk intom (l-insara) mela tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh; imma jekk ghall-kuntrarju intom twaqqfu l-ghajnuna taghkom, huwa jkollu jieqaf ukoll mix-xoghol tieghu." (1923 p.14)

 

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa - u verament jekk ma tghinux il-Missjunarju, il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1926 p.10)

 

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

 

"....dawk li jridu jaraw l-Istitut (MSSP ighaddi 'l quddiem....jixraq li mil-lum jibdew ighinu u jixhtu s-sold taghhom f'xi borza ta' l-istudju." (1928 p.5)

 

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

 

"Jekk ghadek ma bdejtx, ibda ahdem il-lum ghall-missjoni. U kompli sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1928 p.7)

 

"Il-Missjunarju mhux la kemm tibaghtu u terhilu, izda trid tkompli mieghu u taghtih dik l-ghajnuna li jinhtieg...." (1928 p.10)

 

"Ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

 

"Ma ninsew qatt li din l-ghajnuna li naghtu lill-Missjonijiet tigbed, bhalma jghid il-Papa (Piju XI), bosta grazzji godda fuq pajjizna stess....." (1928 p.10)

 

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

 

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek? Tista' tkompli taghmel (il-gid) wara l-mewt tieghek ukoll; meta twaqqaf borza ta' l-istudju, tkun qieghed taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-Karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.12)

 

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek? Tista' tpatti billi twaqqaf borza ta' l-istudju ghat-taghlim u t-trobbija tal-aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu iffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll...." (1928 p.12)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu u min biex joffri ghallinqas it-talb tieghu...." (1928 p.14)

 

L-ghajnuna lill-Missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom il-lum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"Min jghin il-Missjunarju jkollu l-hlas tal-Missjunarju." (1928 p.22)

 

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof Gappuniz) lill-familji ta' nsara li jistghu., u li qeghdin ighinu l-Opra tal-Propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom it-tajjeb." (1928 p.24)

 

"Iservi mbaghad aktar u aktar (li familja Bussidta gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof gappuniz) lil dawk il-familji (nsara) li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma wkoll jiftakru li ghandhom id-dmir jahsbu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

 

"Min jaghti ghall-Missjoni jkun qieghed jislef 'l Alla." (1928 p.25)

 

"Sostni l-ezerctu ta' Kristu li qieghed jikkumbatti ghall-Fidi tieghu." (1928 p.27)

 

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1929 p.9, 1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

 

"Dawn kollha (in-nisa tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna (biex ighinu l-Missjunarji) u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23)

 

"....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP)....ghandhom ifittxu jgharrfu l-opra lill-ohrajn....biex huma wkoll ikunu jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta'.....l-ghajnuna taghhom." (1930, qoxra quddiem, gewwa)

 

"....il-Papa (PijuXI) .....iridna lkoll b'xi mod jew iehor missjunarji, jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu...." (1930 p.3)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24)

 

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1931 p.3)

 

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-pagani. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin...." (1930 p.4)

"....hija haga tal-bzonn li wiehed ighin il-Missjunarju...." (1930 p.6)

 

:....nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

 

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

 

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.30)

 

"Kieku kulhadd skond l-affarijiet tieghu jaghmel l-istess (jaghti xi haga ghall-Missjonijiet) kemm barka jista' jigbed fuqu u kemm gid jista' jaghmel ma' hutu l-pagani." (1930 p.30)

 

"L-ghajnuna li wiehed jaghti lill-Opra Missjunarja u lill-Missjunarji ma hix xi haga li nistghu naghmluha u ma naghmluhiex il-ghaliex din l-azzjoni ma tistax tinfired mill-ohra ordnata minn Alla bil-precett tal-Karita'." (1930 p.32)

 

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (1930 p.32)

 

"Ftakru fl-Opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1930 p.33)

 

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr!" (1930 p.34)

 

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu l-Opra tal-Missjonijiet hija minghajr l-ebda dubju t-thejjija u t-trobbija tal-Missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-Appostolat. Ghalhekk il-Kumpanija ta' San Pawl (MSSP) fethet....Djar....biex jilqghu dawk iz-zghazagh li jhossu s-sejha t'Alla...." (1931 Qoxra quddiem, gewwa; 1932 p.44, 1933 p.39)

 

"Ghin il-kawza taghna. (tal-Missjoni)" (1931 p.6)

 

"Haga hekk tal-ghageb (il-vokazzjoni missjunarja) nammirawha u nghinuha...." (1931 p.31)

 

"Hidma ta' din l-ghamla (kull tip ta' ghajnuna ghall-vokazzjonijiet missjunarji) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1931 p.13)

 

"Inkiteb u gieghel lil min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

 

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu, partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni....." (1931 p.23)

 

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-sena ara hsibtx ghall-Missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

 

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP)" (1931 p.29)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu l-lum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

 

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1931 p.34)

 

"Jekk int trid tahdem ghal qalb il-Papa (PijuXI), ghin l-opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1931 p.38)

 

"X'hin tigu biex tqassmu, tinsewx l-Opra taghna (MSSP)" (1931 p.38)

 

"Kulmin jigih f'idejh dan l-Almanakk (Almanakk SAN PAWL ta' l-Istitut tal-Missjoni MSSP) ifittex li jghaddih u nxerrdu fost l-ohrajn il-ghaliex din l-istampa hija wahda mill-ahjar qaddejja biex ixxandar il-hsieb missjunarju, biex tifforma l-menti u l-qalb taz-zghazagh, biex trabbi u tigbor il-Vokazzjonijiet Missjunarji u biex titlob l-ghajnuna temporali wkoll." (1931 p.43)

 

"Wiehed mill-isbah eghmejjel fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-Vokazzjonijiet Missjunarji". (1932 p.13)

 

"....malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba, la thallux tahrab dik l-okkazzjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1932 p.17)

 

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)". (1932 p.25)

 

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP).' (1932 p.29)

 

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1932 p.34)

"Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

 

"Ighin darbtejn min ighin malajr." (1932 p.38)

 

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja (MSSP) ghandu sehem mill-merti taghha." (1932 pp. 40-41)

 

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir ghalina li nkunu nistghu nghidu, "Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi, izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu." (1932 p.42)

 

"Kristu ghandu jsaltan; ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp.14-15)

 

"Ahna (MSSP) nizzu hajr lill-hbieb taghna kollha u nitolbu 'l Alla li jhallashom tal-gid li jaghmlulna u jixtiqulna." (1933 p.18)

 

"Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 pp.20-21)

 

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm il-Missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja t'Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni ta' miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

 

"....malli ghall-glorja t'Alla ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida...." (1933 p.25)

 

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

 

"Fil-Jum Missjunarju huwa d-dmir ta' kulhadd li jghin l-opri pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

 

"Fil-beneficenzi taghkom ftakru fl-opra tal-boroz ta' l-istudju." (1933 pp. 28-29)

 

"Opra ohra ta' min ighinha hija l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjiz tal-Missjoni." (1933 p.30)

 

"Din l-ghajta....('Mulej, aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet...." (1933 p.33)

 

 

MISSJONI - PAPA BENEDITTU XV


 

"B'din l-Ittra (Maximum illud') il-Papa (Benedittu XV) ta lill-Knisja ta' Gesu' Kristu l-mezzi mehtiega li bihom jista' jimxi 'l quddiem it-tixrid tal-Vangelu." (1922 p.5)

 

"L-imhabba lejn il-missjoni mqaddsa li biha kien mixghul il-Papa immortali Benedittu XV kienet kbira tant li gie msejjah il-Papa tal-Missjonijiet." (1923 p.6)

 

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-sucessur tieghu fil-Katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

 

"....il-Papa Benedittu XV lanqas kien ghadu xerred mad-dinja l-ittra tieghu enciklika hekk sabiha fuq il-Missjonijiet (Maximum illud" - 30 NOV, 1919) li din kienet gejja mill-qalb tieghu ta' Missier,, ahna konna ga issodisfajna s-sentimenti taghna ta' kattolici meta rajna l-isqfijiet iqumu bhala bniedem wiehed u b'dak iz-zelu li jigi mnissel fihom mill-Ispirtu s-Santu, jinxtehtu biex ighinu l-opri tal-Missjoni." (1923 p.7)

 

"Jekk kulhadd thassar u beka t-telfa ta' dan il-Kap tal-Knisja Kattolika (il-Papa Benedittu XV) xejn anqas u bir-ragun kollu bkewh u thassruh il-missjonijiet...." (1923 p.24)

 

"L-imhabba ta' dan il-Papa (Benedittu XV) lejn il-missjonijiet geghlitu jwaqqaf tant opri a favur taghhom." (1923 p.25)

 

"Ghal tant opri mela u ghal tant imhabba ta' dan il-Papa Benedittu XV lejn il-:Missjoni, kulhadd ghandu jibqa' jaghrfu bhala l-Papa tal-Hniena u tal-Missjonijiet." (1923 p.25)

 

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (PijuX, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-Missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

 

 

MISSJONI - PAPA PIJU X


 

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (PijuX< Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

 

 

MISSJONI - PAPA PIJU XI


 

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-successur tieghu fil-katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

 

"Il-Vigarju ta' Gesu' Kristu, il-Papa (Piju XI)....dejjem fidil ghall-kmand ta' l-Imghallem Divin bil-ghajnuna ta' tant mezzi godda ta' komunikazzjoni, huwa sejjer kontinwament jibghat ma' kulimkien, minn tarf sa l-iehor tad-dinja, Isqfijiet u qassisisn." (1926 p.20)

 

"Il-Papa (Piju XI) jaghraf wisq tajjeb l-istat (ta' tahwid) li fih tinsab id-dinja; jixtieq li jara l-popli kollha migburin flimkien, ghaqda wahda, fl-imhabba ta' Gesu' Kristu." (1927 p.16)

 

"Ghal dan il-fini (L-ghaqda tal-bnedmin) huwa (il-Papa Piju XI) waqqaf il-festa ta' Kristu, Re tal-gnus kollha, sabiex hekk, il-popli kollha li huma mbeghdin u mifrudin minn xulxin, jinghaqdu flimkien taht renju wiehed u jaghrfu lil Gesu' bhala Re taghhom." (1927 p.16)

 

"....l-Ittra Enciklika 'Rerum Ecclesiae' hija s-sigill l-aktar nobbli, hija l-kuruna l-aktar sabiha li (lill-Opra Missjunarja) mar ixiddilha l-glorjuz renjanti Papa Piju XI/" (1927 p.24)

 

"....din l-ittra (Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) ghandha ccaqlaqna u tkabbar fina l-ispirtu nisrani....." (1927 p.24)

 

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u jfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument (Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-perseverazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi)." (1927 p.24)

 

"....F'din l-Ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja; jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivili huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

 

"....il-Papa (PijuXI) bhala Missier hanin, huwa jhoss, anke aktar minn haddiehor, il-bzonnijiet li jinsabu fihom il-Missjunarji fuq il-Kamp biex ikabbru dejjem is-Saltna t'Alla, u erhilu jghid u jikteb lill-ulied tieghu li diga' jinsabu fil-hdan tal-Knisja, biex iwissihom li ma ghandhomx jinsew lil huthom il-pagani il-ghaliex ghalihom ukoll Sidna Gesu' Kristu xerred id-demm ghaziz tieghu." (1928 p.10)

 

"Il-Papa (Piju XI) bhala Missier ta' kulhadd qieghed jaghmel il-hila tieghu kollha biex ir-raggi tal-vera Fidi jiddu kullimkien u fuq il-bnedmin kollha." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

 

Il-Papa Piju XI....bit-taghlim......, bl-ezempju......bil-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra,.....warrbuh." (1930 p.3)

 

"....il-Papa (Piju XI).....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u fehimna li huwa d-dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-Vangelu." (1930 p.3)

 

"U ahna (MSSP) mill-qiegh ta' qalbna, nerfghu t-talba umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI).......ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

 

"Il-Papa (PijuXI) jaghmilha ta' tallab ghal hutna l-infidili." (1930 p.4)

 

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu, l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippritkaw il-Vangelu) u jistieden lill-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni tal-Vangelu fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

 

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

 

"Il-Papa Piju XI huwa mixghul b'hegga liema bhalha ghax-xoghol tal-Missjoni, u x-xewqa kbira tieghu hija li l-Vangelu ta' Gesu' jigi mhabbar mill-aktar fis ma' kullimkien...." (1931 p.39)

 

"Il-Papa Piju XI ma jistax jinsa u ma jinsa qatt il-Missjunarji." (1931 p.40)

 

"....ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

 

"Il-Papa Piju XI waqqaf il-Jum Missjunarju biex ikun moghti kollu ghall-opra ghaziza tal-Missjonijiet." (1933 p.4)

 

".....il-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju...." (1933 pp. 10, 12)

 

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna Missjunarji MSSP) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X....., din hi x-xewqa mhegga tal-Papa.....Piju XI, il-Papa Missjunarju....." (1933 pp. 11 - 12)

 

".....(il-Papa) Piju XI qieghed jissejjah minn kulhadd il-Papa Missjunarju...." (1933 p.31)

 

'....il-Papa prezenti (Piju XI).....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra lid-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jfarrku l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur, ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa ghal dejjem." (1933 pp. 32-33)

 

"Din l-ghajta....('Mulej aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet....u jdawwal bid-dawl tal-Fidi, fil-waqt li jizra' z-zerriegha tal-verita'." (1933 p.33)

 

"....din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li tant hi mixtieqa mill-Papa (Piju XI)....." (1933 p.38)

 

 

MISSJONI - PAPIET


 

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu.....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

 

 

MISSJONI - PREMJU - KARITA' (ELEMOSINA)


 

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox, meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

 

"Hidma ta' din l-ghamla (ghajnuna ghall-Missjoni) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna, u wara mewtna wkoll. Kemm hu tabilhaqq li mac-cahda jimxi l-gid fil-Vokazzjoni Missjunarja!" (1931 p.13)

 

"Kemm jahdmu n-nies tad-dinja biex jakkwistaw xi haga li, wara ftit, il-mewt tehdilhom kollox? Mela, kemm u kemm aktar ghandna nahdmu biex insalvaw l-erwieh li l-hlas tieghu hu r-renju tas-sema?" (1933 p.38)

 

 

MISSJONI - QALB TA' GESU'


 

"....il-Missjunarji....jifirxu dejjem aktar is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU (ta' Gesu". (1928 p.14)

 

"Fuq il-Kamp tal-Missjoni naghmlu li ssaltan il-Qalb ta' Gesu'." (1933 pp. 30-31)

 

 

MISSJONI - RESPONSABBILTA'


 

""Fikom (l-insara)....intom thossu tinbet bhal xewqa li tiehdu sehem fit-tixrid tat-taghlim nisrani." (1923 p.14)

 

"....jekk, il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara) kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

 

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom (l-insara)." (1923 p.14)

 

"Jekk intom (l-insara) tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh." (1923 p.14)

 

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom ukoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu': 'Ejjew, imberkin minn Missieri, ghax jien kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni' " (1923 p.14)

 

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa. U verament jekk ma tghinux il-missjunarju bl-offerti taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha". (1924 p.10)

 

"Kemm verament hemm bzonn li f'dawn il-pajjizi (tal-Missjoni) tirrenja r-religjon ta' Kristu!" (1924 p.17)

 

"Izda b'ghafsa gewwa qalbna ghandna nghidu kemm u kemm huma ftit fin-numru (il-missjunarji) u kemm u kemm huma meghjunin ftit (missjunarji u bnedmin biex jigu evangelizzati)".. (1926 p.20)

 

"Jekk ma nistghux naghtu l-hidma taghna ghax ma gejniex imsejhin ghaliha, jekk ma nistghux naghtu l-gid ta' din id-dinja ghaliex ma ghandniex, ghallinqas ma nhallux li naghmlu dak li nistghu, jigifieri nitolbu." (1926 p.21)

 

"Id-dmir taghna lejn hutna l-pagani, insibuh imghallem lilna mill-istess awtorita' divina, 'Hobbu lil xulxin'. Kif ghandna nhobbu lil xulxin? Ighallimna l-istess Gesu': 'Kif jiena habbejt lilkom hekk ghandkom intom thobbu lil xulxin." (1926 p.22)

 

"L-imhabba li Gesu' ghandu ghalina hi mudell ta' dik l-imhabba li ahna ghandu jkollna lejn l-ohrajn. Meta nghidu 'l-ohrajn', ma nifhmux nghidu biss il-qraba taghna....u lanqas l-imghammdin tad-dinja kollha, izda nifhmu wkoll il-pagani kollha,.....il-ghaliex Gesu' Kristu daqskemm habb lilhom habb lilna u ghalina lkoll bata u miet dik il-mewt tant kiefra fuq is-salib." (1926 p.22)

 

``"...ic-cerimonja tal-konsagrazzjoni ta' l-ewwel sitt isqfijiet cinizi (1926)....tibqa' fl-istorja tal-missjonijiet bhala grajja l-aktar kbira u sabiha u li tikkonsla u tqawwi l-qalb ta' dawk kollha li jahdmu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh." (1927 p.16)

 

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna, nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u nfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument ('rerum ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-persevazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi)" (1927 p.24)

 

"....f'din l-ittra ('rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja; jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivi li huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

 

"Dan l-Almanakk (San Pawl Almanakk tal-Missjoni)....issa li wasal....fuq l-ghatba tas-sena 1928....jixtiqhielkom mimlija b'kull gid u anke bil-opri tajba specjalment bil-merti tal-hidma lejn il-kamp tal-Missjoni." (1928 p.4)

 

"Koftalri (;-Nemefattiro) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni), min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu, u min biex joffri ghall-inqas mit-talb tieghu." (1928 p.14)

 

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"Mal-hbieb thaddet fuq il-Missjoni u l-Missjunarji." (1928 p.21)

 

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-karita' tal-Feddej Divin li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

 

"Il-futur tal-missjonijiet qieghed f'idejn kull wiehed minna." (1928 p.23)

 

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjon i) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

 

"Sostni l-ezerctu ta' Gesu' Kristu li qieghed jikkunbatti ghall-Fidi tieghU>" (1928 p.27)

 

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29)

 

"Ma ghandna nhallu tghaddi l-ebda gurnata minghajr ma nkunu ghamilna xi haga ghall-opra l-aktar kbira f'Alla, jigifieri ghall-Missjonijiet; imqar nghidu l-'Missierna' jew is-'Sliema'." (1928 p.30)

 

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

 

"Aghti lil haddiehor l-Ispirtu Missjunarju." (1930 p.4)

 

"Ahseb u thaddet fuq il-Missjunarji." (1929 p.15)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha....." (1929 p.254)

 

"Biex inkomplu sewwa u dejjem ahjar id-dmir taghna ta' veri nsara, ilkoll u kuljum ghandna niftakru u ngibu quddiem ghajnejna li hafna u hafna miljuni ta' bnedmin ghadhom fil-jasar tal-paganizmu, fid-dlam ta' l-idolatrija u ta' kull superstizzjoni." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

"Nibqghu nahdmu sakemm issir merhla wahda u Raghaj Wiehed." (1930 p.2)

 

"....Piju XI....bit-taghlim....bl-ezempju.....bil-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra,.....warrbuh." (1930 p.3)

 

".....il-Papa (Piju XI).....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u.....fehimna li huwa dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-Vangelu." (1930 p.3)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24, 1933 p.27)

 

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba, inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

 

"....biex ahna nfarrguha (lil qalbna) hemm bzonn li nithaddtu fuq dan il-bzonn, hemm bzonn li niktbu fuq dan il-bzonn (jigifieri li nghinu lill-ohrajn u li ngharrfuhom lil Kristu)>" (1930 p.6)

 

"Nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

 

"AQRA FUQ IL-MISSJONI.' (1930 p.13)

 

"Tinsewx l-opra tas-Santa Infanzia." (1930 p.21)

 

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

 

"Kieku kulhadd....(jaghti l-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani!" (1930 p.30)

"L-ghajnuna li wiehed jaghti lill-Opra Missjunarja u lill-Missjunarji mhix haga li nistghu naghmluha u ma naghmluhiex il-ghaliex din l-azzjoni ma tistax tinfired mill-ohra ordnata minn Alla bil-precett tal-Karita'." (1930 p.32)

 

"....jekk ahna ghandna l-Fidi ta' Kristu, ghandna wkoll id-dmir li nwassluha lill-ohrajn li ghad ma ghandhomx din il-gawhra, l-eghzez fost kollha." (1930 p.32)

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

 

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippritkaw il-Vangelu" u jistieden l-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni fl-artijiet tal-Missjoni.": (2930 p.36)

 

"Nitolbu s-Sid tal-hsad biex jibghat il-haddiema fil-qasam tieghu." (1930 p.39)

 

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

 

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu bih l-opra tal-missjonijiet hija, minghajr dubju, it-thejjija u t-trobbija tal-missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-appostolat." (1932 p.44, 1933 p.39)

 

"....ninxtehtu lkoll....ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh....." (1931 p.2)

 

"....ninxtehtu lkoll, min bit-talb, min bl-ghajnuna temporali, min bl-azzjoni u bl-offerta tieghu nnifsu, ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh, biex indahhluhom kollha fil-merhla tas-Saltna ta' Kristu." (1931 p.2)

 

"XERRED IL-FIDI TIEGHEK" (1931 p.6, 1932 p.21, 1932 p.25, 1933 p.38)

 

"Ghin il-kawza taghna (tal-Missjoni)." (1931 p.6)

"Hobb lil Kristu u aghmel li jkun mahbub mill-ohrajn." (1931 p.8)

 

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja), nammirawha u nghinuha billi nithaddtu fuq il-missjonijiet, billi nxerrdu l-istampa missjunarja,. billi nresqu lejn l-Istitut Missjunarju zghazagh ta' rieda tajba...." (1931 p.13)

 

"Inkiteb u gieghel min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

 

"Idra thaddet fuq il-Missjoni." (1931 p.26)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

 

"Min ighallem lit-tfal, jaqralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

 

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (12931 p.34)

 

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa, ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

 

"Il-haddiema huma ftit. Nifhmuha tajjeb din il-verita' ghal meta l-Knisja kienet ghadha fil-bidu taghha, izda l-lum....donnu ma hix haga li tista' tkun; madankollu kull meta noqoghdu nahsbu u nghoddu daqsxejn x'inhu li sar, x'inhu li ghad irid isir, ikollna nghidu: kemm u kemm huwa tabilhaqq li l-haddiema huma ftit'." (1931 p.44)

 

"Huma (is-Sacerdoti) l-lum bilkemm huma bizzejjed biex izommu hajja l-Fidi kulfejn tinsab imxerrda diga'; bil-kemm huma bizzejjed biex jistghu jimlew kulfejn jinfetah il-vojt minhabba fix-xjuhija, fil-mard u fil-mewt; bil-kemm huma bizzejjed biex jilqghu l-ghawg li jinzara' mill-eghdewwa tal-Knisja u biex jaqilghuh minn kulfejn nibet u qabad." (1931 p.44)

 

"X'inhu ghalhekk li ghandna naghmlu (quddiem in-nuqqas tal-Missjunarji)? Naqtghu qalbna? Le! Le! Izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu t-tliet opri Pontificji Missjunarji,, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)...." (1931 p.44)

 

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? Le! Le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna.....nghinu t-tliet Opri Pontificji Missjunarji, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)......li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

 

"Wiehed mill-isbah eghmil fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-vokazzjonijiet missjunarji." (1932 p.13)

 

".....fittxu li timmeritaw quddiem Alla billi tghinu.....l-vokazzjonijiet missjunarji, tkunu qeghdin tibaghtu fuq il-hsad divin dawk il-haddiema tant u tant mehtiega, biex il-bnedmin kollha mill-aktar fis jingabru f'merhla wahda taht raghaj wiehed." (1932 p.17)

 

"Thaddet fuq il-Missjoni." (1932 p.19, 1933 p.33)

 

"Aghmel li Gesu Krisru jigi maghruf." (1932 p.27) "Naghtu l-fidi lil min ma ghandux." (1932 p.33)

 

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)'. (1932 p.36)

 

"Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

 

"Ftakar ta' sikwit mal-gurnata fl-elf miljun li ghadhom pagani u fittex ghin, illum qabel ghada, billi tixhet xi haga fil-boroz taghna ta' l-istudju." (1932 p.37)

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.38)

 

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ghalina ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir li nkunu nistghu nghidu, 'Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu.' " (1932 p.42)

 

"....ma; nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

 

"Jekk inhobbu hafna 'l Alla, nahdmu wkoll hafna ghaliH" (1933 p.4)

 

"...wisq aktar minn nofs (l-abitanti tad-dinja) ghadhom qeghdin jistennew il-barka tal-fidwa divina; ghadhom ma jafu xejn fuq il-Feddej taghna, u l-isem helu ta' Gesu'.....ghadhom qatt ma semghuh....Ghalhekk....hadd ma ghandu ghax jistaghgeb jekk....il-qalb taghna timtela bil-konfuzzjoni." (1933 p.8)

"Kristu ghandu jsaltan. Ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp.14-15)

 

"....il-kelma tal-Missjoni u Missjunarju, bhalma fid-dinja kollha hekk ukoll f'Malta tfarrag il-qalb ta' kull nisrani ghal kulhadd f'ruhu ghandu tghammar l-imhabba ta' Gesu' Kristu u din l-imhabba ggib maghha x-xewqa li Kristu jkun maghruf minn kulhadd biex kulhadd ihobbu." (1933 p.15)

 

"Meta nhallu xi haga ghal Alla, Hu jaghtina l-mitt darba aktar." (1933 pp. 16- 17)

 

"Inqisu li minn qalbna ma jonqos qatt il-hajr 'l Alla ghad-don tal-Fidi li ghogbu jaghtina minghajr ebda mertu taghna u nzommu hajja fina x-xewqa li kull min ghadu mhux imzejjen bih, ifittex jiehu sehem maghna." (1933 p.18)

 

"Alla jrid li kulhadd isalva; irid ghalhekk li kulhadd ikun jaf is-sewwa." (1933 pp. 18-19)

 

"Kull min ihobb lil Gesu' Kristu li ghandu ghatx tant kbir ghall-erwieh, jixtieq ukoll li s-saltna tieghu, il-Knisja Mqaddsa, tinfirex ma' kullimkien u dlonk issir merhla wahda u raghaj wiehed." 91933 p.20)

 

"Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 pp.20-21)

 

"Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.22)

 

"Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja ta' Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni tal-miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

 

"Ixhet ghajnejk fuq il-Kamp tal-Missjoni u ara kemm hsad qieghed jistenna lill-haddiema." (1933 pp.24-25)

 

"Jekk ghadek ma hsibthiex, ara intix imsejjah ghal Missjunarju." (1933 p.26)

 

"Biex inkunu nafu jekk f'qalbna hix tghammar l-imhabba ta' Alla, ma ghandniex naghmlu haga ohra hlief nidhlu dahla gewwa fina u naraw jekk ghandniex ix-xewqa li l-isem tieghU jigi maghruf ma' kullimkien." (1933 p.27)

 

"Ma l-imhabba ta' Alla ma tistax tigi mifruda x-xewqa li l-hlejjaq kollha mzejna bir-raguni jaghrfuh, ihobbuh u jfahhruh." (1933 p.27)

 

"Aghtu lill-ohrajn dak li San Pawl ta lilkom." (1933 p.27)

 

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

 

"......il-pagani li fost il-foqra huma l-aktar foqra." (1933 p.29)

 

"....il-Papa prezenti (Piju XI).....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra tad-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jgarrfu l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur; ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa' ghal dejjem ta' dejjem." (1933 pp. 32-33)

 

"Ghalhekk, ahna lkoll li diga' qeghdin ingawdu l-Opra tal-Fidwa, nimxu wara dawn l-erwieh (il-Missjunarji) qalbiena.....u bl-opra, bil-kelma u bit-talb taghna tigi bilgri mitmuma x-xewqa taghna, 'Domine da mihi animas' ('Sinjur aghtini l-erwieh')". (1933 p.33)

 

"Min ihobb tabilhaqq lil Kristu, iridu mahbub minn kulhadd." (1933 p0.38)

 

"Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.39)

 

 

MISSJONI/VOKAZZJONI - PREMJU


 

"Gesu' wieghed zewg xorta ta' premji, il-wiehed f'din id-dinja u l-iehor fis-sema.....il-premju li l-missjunarju.....ikollu f'din l-art.....skond il-kliem ta' Gesu' (hu) l-mitt darba ta' dak li wiehed ikun halla. Izda l-esperjenza tghallimna li l-missjunarju ma jkollu xejn minn dawk l-affarijiet kollha li Gesu' wieghed ghal mitt darba.....inkompli nghid jien li bosta drabi ma jkollux lanqas dak li jinhtieg ghall-hajja....il-hlas tal-missjunarju f'din l-art ma hux haga ohra hlief il-vera paci tal-qalb.....f'nofs tant tahbit, tbatijiet u persekuzzjonijiet, huwa dejjem ghandu gewwa qalbu dik il-paci ta' Alla, paci li d-dinja qatt ma garrbet u ghalhekk lanqas taf taghti, ghaliex din hi merfugha biss ghas-segwaci ta' Gesu' Kristu.". (1922 p.32)

 

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju intom ukoll.....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu', 'Ejjew imberkin minn missieri ghax jiena kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni..'" (1923 p.14)

 

(Lill-genituri, Alla) ".....ihallashom mhux biss f'din id-dinja, imma anke fid-dinja l-ohra u dan wieghdu Gesu' stess, 'Kull wiehed li jhalli lil uliedu ghall-imhabba tieghi, jircievi l-mitt darba izjed u jirbah il-genna.' " (1924 p.5)

 

"....it-tfal....jifhmu li bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk, gurnata bhalhom ukoll ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghamil it-tajjeb taghhom." (1928 p.5)

 

 

MISSJONI - SAN FRANGISK TA' ASSISI


 

"Fl-1219 waqt li l-Krucjati u t-Torok kienu mqabbda ma’ xulxin f'Damietta, San Frangisk f'Assisi bl-almu tieghu kollu mar ghand is-sultan u fittex li jfiehmu li ghandu jsir nisrani. Huwa veru li s-Sultan ma laqax il-proposta ta' San Frangisk u ma haddanx il-Fidi Nisranija, izda ghal dan il-kuragg li wera San Frangisk, ghal dan l-att missjunarju, huwa rnexxielu jaqla' l-koncessjoni tal-kustodja tat-Terra Santa." (1927 p.8)

 

"....Kattolici u mhux Kattolici....ihobbu lil San Frangisk il-ghaliex l-ispirtu tieghu kien kollu kemm hu missjunarju, fir-regola tieghu huwa haddan il-kmand li Gesu' Kristu ta lill-Appostli, 'morru u ghallmu lil kulhadd.' " (1927 p.20)

 

"....lil San Frangisk....nimitawh f'dan l-ispirtu tieghu missjunarju." (1927 p.20)

 

 

MISSJONI - SAN GUZEPP


 

"Jekk.....San Guzepp ghandu taht idejh il-Knisja ta' Gesu' Kristu biex jipprotegiha kemm aktar ma jihux kura.....tal-missjoni mqaddsa?" (1922 p.10)

 

"Madankollu, jekk it-tahbit fil-missjoni huwa kbir, mhix anqas l-imhabba tal-kbir Guzeppi . (ie ta' San Guzepp)" (1922 p.11)

 

"Il-kura specjali ta' (San) Guzepp tinfirex mhux biss fuq il-missjunarju, imma wkoll fuq il-poplu li jisma' l-kelma tieghu. San Guzepp idawwal il-menti taghhom sabiex.....ihaddnu l-veru dawl li hu Gesu' Kristu; irattab il-qalb taghhom sabiex il-kelma tal-Missjunarju.....taghmel fihom frott bil-bosta. San Guzepp ikompli l-kura tieghu u jzomm perseveranti....lil dawk kollha li jkunu bdew it-triq tas-salvazzjoni." (1922 p.11)

 

"Jekk ahna naghtu daqqa ta' ghajn lejn il-Knisja kollha, naraw li l-akbar tfixkil jinsab hemm fil-missjoni; ghalhekk il-kura ta' San Guzepp bhala veru patrun hija specjali lejn il-missjoni mqaddsa." (1922 p.20)

 

 

MISSJONI - SAN PAWL


 

"nitolbuh lil San Pawl ghall-konverzjoni ta' l-infidili.....ghat-tixrid tal-Vangelu Mqaddes, ghall-opri missjunarji kollha ghall-vokazzjonijiet missjunarji, u ghal dan l-Istitut tal-Missjoni.. (MSSP)...." (1931 p.4, 1932 p.34)

 

 

MISSJONI - TALB


 

"Hekk hu mela liema hija l-manjiera li biha l-insara kollha jistghu jkunu missjunarji. Iva, kulhadd, ghaliex l-ebda nisrani ma jista' jgib skuza li ma jistax jitlob." (1922 p.6)

 

"Meta nafu ta' liema mportanza huwa t-talb 'l Alla maghmul kif smajna jghid il-Papa (Benedittu XV), bl-umilta';......infittxu li nkunu veri ulied tieghu permezz ta' l-ubbidjenza u perswazi mill-kliem li qalilna fl-ittra tieghu ('Maximum illud' 30/11/1919), nipproponu li kemm nistghu nitolbu ghal din il-haga hekk mehtiega. (ghall-missjoni)." (1922 p.6)

 

"....meta nafu kemm hija facli li wiehed ikompli il-volonta' tal-Missier taghna universali (il-Papa) li hija l-istess volonta' ta' Alla,......nipproponu li kemm nistghu, nitolbu ghal din il-haga hekk mehtiega, (ghall-missjoni)." (1922 p.6)

 

"Bhala wlied tajba ta' Alla ghandna nitolbu li fid-dinja kollha jigi maghruf u meqjun l-isem tieghu u tigi mifruxa s-Saltna tieghu, il-Knisja u li minn kulhadd tigi maghmula r-rieda mqaddsa tieghu, u dan nitolbuh fl-ewwel tliet talbiet tal-Missierna." (1923 p.30)

 

"Itolbu bil-qalb ghall-vokazzjonijiet Missjunarji skond it-taghlim ta' Sidna Gesu' Kristu li qal, 'Itolbu s-Sid tal-hsad li jibghat haddiema fil-ghalqa tieghu.' Aghmlu ghalhekk il-fehma li t-talb taghkom ta' kuljum imur ukoll ghall-vokazzjonijiet Missjunarji." (1926 p.18)

 

"Nitolbu mela ghall-Missjunarji; nitolbu ghall-Istituti tal-Missjoni u Alla jnizzel fuqna l-barka tieghu u ma jibqax ma jhallasx lilna wkoll....." (1926 p.21)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah.....biex joffri ghallinqas it-talb tieghu." (1928 p.14)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha....." (1929 p.5)

 

"Ma tant nies ta' qalb kbira.....nghaqqdu t-talb taghna (ghall-Missjoni) biex in-numru taghhom jikber....." (1930 p.36)

 

"Nitolbu s-Sid tal-hsad biex jibghat il-haddiema fil-qasam tieghu." (1930 p.39)

 

"....ninxtehtu lkoll, min bit-talb.....ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh, biex indahhluhom kollha fil-merhla tas-Saltna ta' Kristu." (1931 p.2)

 

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

 

"Itlob kuljum ghall-Missjunarji u ghall-erwieh li ghandhom isalvaw." (1931 p.33)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji." (1932 p.24)

 

"Itlob ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.31, 1933 p.37)

 

"Oh Sidi! Oh Alla tieghi! tkun imbierek u mfahhar dejjem mill-imsejkna ruh ckejkna tieghi! Iva, jiena nghanni l-hniena u t-tjieba tieghek ghal dejjem. Izda Int li tara n-nuqqas li fih jinsabu l-Missjunarji tieghek, Int li taf kemm u kemm l-ohrajn jistghu jaghmlu bir-radda ta' xi haga mill-gid li Inti stess qeghidt f'idejhom jew inkella bit-talb devot taghhom, aghmel li f'mohh kulhadd jidwi l-lehen tieghek: 'Ghin! Ghin! u Ghin!': (1932 p.35)

 

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' talb, smigh ta' quddies, tqarbin, adorazzjoni ta' Gesu Sagramentat u ta' meditazzjoni." (1933 p.9)

 

"Fil-Jum Missjunarju t-talb taghna ghandu jkun biex Alla jdawwal il-mohh ta' l-imsejkna li qeghdin fl-ghama tar-ruh." (1933 p.11)

 

"Fil-Jum Missjunarju ghandna nitolbu biex kulhadd jaghraf il-vera fidi u jhaddanha bil-qalb." (1933 p.14)

 

"Fil-Jum Missjunarju t-talba taghna ghandha tkun biex fid-dinja kollha kulhadd iqim kif imiss lill-veru Alla." (1933 p.16)

 

"Thalli jghaddi l-ebda jum minghajr ma tghid is-'Sliema' ghall-Missjunarji." (1933 pp.34-35)

 

 

MISSJONI - TFAL


 

"F’kull librerija ta' kull skola jmissu jkun hemm xkaffa ghall-Kotba tal-Missjoni." (1929 p.5)

 

"Ninsabu f'dawn iz-zminijiet tal-Missjoni. Naghmlu dak li nistghu biex it-tfal jiehdu huma wkoll l-ispirtu missjunarju." (1929 p.17)

 

"Hekk kif it-tfal jiehdu l-Ispirtu Missjunarju, dlonk titqawwa fihom il-fidi u l-karita.'" (1929 p.31)

 

"Ingieghlu t-tfal joffru xi mortifikazzjoni zghira ghall-Missjonijiet." (1930 p.31)

 

"....hawn fostna....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-kamp tal-Missjoni...." (1930 p.32)

 

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet." (1931 p.21)

 

"Min ighallem lit-tfal, jaqralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

 

 

MISSJONI - TFAL - SAGRIFICCJU


 

"Ingieghlu t-tfal joffru xi mortifikazzjoni zghira ghall-Missjonijiet." (1930 p.31)

 

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-Missjonijiet." (1931 p.21)

 

 

MISSJONI - XITAN


 

F'dawn l-artijiet (tal-Missjoni) id-dimonju jqanqal gwerra l-aktar qalila sabiex ma jhallix il-Kelma tal-Vangelu tigi mxerrda u hekk tinqered is-saltna tieghu." (1922 p.10)

 

 

MISSJONI - ZVILUPP SHIH


 

"Dan hu li taghmel il-Fidi, maghha ddahhal ic-civilta' u l-liberta'." (1928 p.22)

 

"....xi bnadi (fil-Missjoni) insibu wkoll li t-taghlim tal-Vangelu gieb mieghu l-izvilupp f'kull xorta ta' civilta' u hargu bnedmin ta' kapacita' f'kull xorta ta' hajja, izda ghax ma nahsbux fil-kleru ndigenu ma nsibux Isqfijiet biex jistghu jmexxu u lanqas sacerdoti biex bit-taghlim taghhom iwettqu l-fidi fi Kristu u l-gid kollu li hija ggib maghha." (1931 p.32)

 

"U kif tiehu hsieb tar-ruh il-Missjoni tiehu wkoll kura tal-gisem billi ticcivilizza d-drawwiet hziena taghhom, billi tezercitahom fis-snajja, fix-xjenzi u hafna hwejjeg ohra ta' gid." (1933 p.33)

 

 

MISSJUNARJU


 

"Fost....l-opri tal-hniena hemm wahda bil-wisq sabiha u tghaddi lill-ohrajn kollha, jigifieri 'tghallem lil min ma jafx'. Bosta huma dawk li jaghmlu dan l-ufficcju u fosthom jinsabu wkoll dawk li jghallmu l-evangelju ta' Kristu lil dawk li ghadhom ma gharfuhx, jigifieri l-Missjunarji." (1923 p.14)

 

"(Il-missjunarji)....bnedmin ta' kuragg hekk kbir li minghajr ma jimpurtahom mit-tbatijiet, jitilqu fl-artijiet 'il boghod u hemm ighaddu hajjithom ixandru l-Vangelu u jaghtu lil Alla tant u tant erwieh." (1923 p.14)

 

"(Il-Missjunarji huma)....nies ta' qalb hekk tajba li ghall-imhabba ta' l-ohrajn jaghmlu tant sagrificcji." (1923 p.14)

 

"....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara), jif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

 

"Il-Missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom (l-insara)." (1923 p.14)

 

"Jekk intom (l-insara) tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh....." (1923 p.14)

 

"Il-missjunarju, meta jmur fil-pajjizi fil-boghod, jiltaqa' ma’ hafna hwejjeg....." (1924 p.12)

 

"....il-pacenzja....mhux ghall-missjunarju biss hija mehtiega....." (1924 p.13)

 

".....il-Missjunarju li halla lill- pajjiz, u lil qrabatu, biex jitbieghed ghas-salvazzjoni ta'.....l-erwieh." (1924 p.18)

 

"Huma bosta u mhux bhal xulxin il-manjieri li bihom Alla joghgbu jsejjah il-Missjunarji biex ikomplu jxerrdu d-duttrina tieghu fuq l-art kollha kull fejn jinsabu l-bnedmin." (1924 p.21)

 

"(Il-Missjunarji)....appostli....jitilqu 'l boghod u hemm ihabbru l-Kelma t'Alla lil dawk il-popli (li fosthom jahdmu)." (1924 p.23)

 

"....il-Missjunarji....b'qawwa ta' min jammiraha kisru kull rabta li kellhom ta' l-imhabba mal-familja, qraba u hbieb biex imorru 'l boghod wara l-passi ta' Gesu'." (1924 p.23)

 

"(Il-Missjunarji)....appostli godda jxerrdu z-zerriegha tal-Kelma t'Alla...." (1924 p.23)

 

"Il-veru nisrani.....jiftahar li ghandu ibnu, huh jew ohtu, xi kugin, xi ziju jew zija fost dawk li ghogbu 'l Alla u ma dehrux aktar fix-xena tad-dinja ghax Alla hatarhom ghal hwejjeg bosta gholja u ahjar." (1925 p.12)

 

"....(il-missjunarji)....id-difensuri ta' l-isem ta' Kristu...." (1925 p.31)

 

"Dawk kollha (li zaru l-Espozizzjoni Missjunarja miftuha f'Dicembru 1924)....baqghu.....mistaghgba.....b'dak iz-zelu u dak ix-xoghol li fih jinsabu mqabbda eluf u eluf ta' Missjunarji u ta' Sorijiet ghat-tixrid tas-Saltna ta' Gesu' Kristu mad-dinja kollha...." (1926 p.4)

 

"....(il-Missjunarji)....dawk l-ahwa taghna generuzi li qeghdin jikkumbattu ghall-fidi ta' Gesu' Kristu u jaghtu hajjithom ghal Appostolat l-aktar qaddis....." (1926 p.12)

 

".....Sidna Gesu' Kristu, il-Missjunarju Divin....." (1926 p.20)

 

"L-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa....." (1926 p.20)

 

"U kullimkien il-Missjunarji jinsabu jahdmu, jizirghu u jahsdu, jitolbu u jbatu u jmutu; xi whud minghajr ma jkunu maghrufin minn hadd, ohrajn taht l-istrumenti tal-martirju, izda lkoll fil-post tal-kumbattiment taghhom u l-Ostja Mqaddsa tas-Sagrificcju tigi offerta minn ponta ghall-ohra tad-dinja." (1926 p.20)

 

"(Il-festa ta' Kristu Re)....qawwiet il-qalb ta' tant u tant missjunarji li jkomplu dejjem ikabbru r-renju ta' Kristu." (1927 p.16)

 

"....(il-) missjunarji....mibghutin.....biex ikomplu l-opra kbira tal-fidwa mibdija mis-Sinjur taghna Gesu' Kristu." (1927 p.18)

 

"....(il-Missjunarju).....idawwal bil-Fidi tieghu lil dawk li ghadhom lanqas jafu li l-Iben t'Alla sar bniedem....." (1927 p.26)

 

"....(il-Missjunarji).....il-mahbuba servi tieghu. (ta' Alla):" (1928 p.4)

 

"Il-Missjunarji....qabel ma jsiru, qabel ma jaslu biex jitilqu ghal fuq il-Kamp tal-Missjoni, ghandhom jigu mhejjija fl-istudju ghal zmien twil...." (1928 p.5)

 

"Il-Missjunarju mhux la kemm tibaghtu u terhilu, izda trid tkompli mieghu u taghtih dik l-ghajnuna li jenhtieg...." (1928 p.10)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu...." (1928 p.14)

 

"(Il-)......missjunarji li ghalih (ghal Gesu' Kristu) u biex iqabbdu l-qlub tal-pagani bl-imhabba tieghu, hallew lil pajjizhom, lil nieshom, u marru 'l boghod, 'il boghod biex ikabbru u jifirxu is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU." (1928 p.14)

 

"....il-Miva (ghaqda li tghin lil-Missjonarji b'mezzi moderni)....bil-ghaqda li tista' ggib bejniethom, taghtihom ukoll dik il-qawwa esterna, li hi ta' tant ghajnuna ghar-rebh ta' l-erwieh." (1928 p.20)

 

"....(il-Missjunarji).....nies kollha mimlijin bl-imhabba u z-zelu t'Alla biex imorru l-missjoni u jressqu tant erwieh fi hdanu." (1928 p.28)

 

"Il-Missjunarju jehtieh ikollu rieda qawwija biex biha jista' jwarrab it-tfixkil kollu u jimxi t-triq kollha." (1929 p.15)

 

"Il-Missjunarju ghandu jkollu ruh generuza u le xhiha, li tfittex il-komfort u tahrab it-tbatija." (1929 p.22)

 

"Kemm hi haga ghaziza quddiem l-ghajnejn ta' Alla l-formazzjoni ta' Missjunarju....." (1930 Qoxra quddiem, gewwa)

 

"....jekk il-Missjunarju bil-kemm ghandu (affarijiet) ghalih, kif jista' jkompli ma' dan il-bzonn ta' l-ohrajn?" (1930 p.10)

 

"Alla msieheb mal-Missjunarju." (1930 p.15)

 

"....mal-Missjunarju tal-lum ukoll, Alla ghadu jissieheb bil-grazzja tieghu, bhalma kien jaghmel ma' l-ewwel Appostli fil-bidu tal-Knisja." (1930 p.16)

 

"L-Appostlu ta' Gesu' Kristu jissogra jhalli l-familja, il-hbieb, il-gid tal-fortuna, art twelidu, u fuq kollox jissogra jhalli lilu nnifsu." (1930 p.27)

 

"L-Appostlu ta' Gesu Kristu (il-Missjunarju)...." (1930 p.27)

 

"Thoss int ix-xewqa jew qieghed inti tfittex xi avventura kbira? Ghandu mnejn li qeghdin jistennewk l-artijiet tal-pagani gewwa l-Kamp tal-Missjoni, tiehdok ghalih Strada Rjali tas-Salib." (1930 p.27)

 

"(Il-Missjunarji)....jiehdu maghhom id-dawl tal-Vangelu......u jgieghlu tiddi l-fidi u l-imhabba ta' Kristu." (1032 p.29)

 

"(Is-sorijiet Missjunarji).....nxtehtu lkoll ghax-xoghol.....b'dik il-herqa kollha li l-imhabba ta' Gesu' Kristu tant taf taghti." (1930 p.30)

 

".....il-Missjunarji....servi t' Alla...." (1930 p.32)

 

"Ga ghaddew madwar ghoxrin seklu minn mindu s-Sinjur taghna Gesu' Kristu, qabel ma tela' s-Sema, migburin madwaru l-Appostli flimkien mad-dixxipli tieghu, mar lilhom jikkmanda, u fil-persuna taghhom lil dawk kollha li kellhom jigu flokhom, sabiex imorru mad-dinja kollha jippridkaw il-Vangelu." (1930 p.34)

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippridkaw il-Vangelu) u jistieden l-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni tal-Vangelu fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

 

"Il-Papa Piju XI ma jistax jinsa qatt il-Missjunarji." (1931 p.40)

 

"Il-Missjunarju jehtieglu jkun mifrud mid-dinja, minn art twelidu, u minn niesu u madankollu, dawk li huma msejhin jimxu ferhanin fit-triq tas-Salib, jaghmlu bil-qalb dan is-sagrificcju kbir u jhallu kollox ghal Gesu', u wara dan ihossuhom tant henjin." (1931 p.13)"It-tnax-l-Appostlu saru sal-lum eluf ta' sacerdoti mxerrda ma' kullimkien izda huma ghadhom dejjem ftit ghax il-bzonn taghhom huwa bil-bosta akbar mill-ghadd taghhom." (1931 p.44)

 

(It-tluq ta' Missjunarji fis-27 ta' Novembru 1931) :....din l-okkazzjoni li tfakkrek fl-ewwel zminijiet tal-Knisja, u l-aktar waqt il-harga ta' l-Appostli mic-Cenaklu, nhar Ghid il-Hamsin." (1932 p.26)

 

"Il-Missjunarju jrid jigi mhejji ghal zmien twil, qabel ma jasal fuq il-Kamp (tal-Missjoni)" (1932 p.34)

 

"Oh! Imsejkna missjunarji! kemm u kemm ibatu biex jigbdu l-erwieh lejn Kristu. Kemm hu iebes ix-xoghol taghhom biex iwasslu l-erwieh gewwa s-Saltna ta' Alla!" (1932 p.35)

 

"(Il-Missjunarju).....ixandar il-kelma ta' l-Imghallem Divin." (1932 p.41)

 

".....(il-Missjunarji) dawk li lahqu l-ewwel fila ta' l-ezerctu ta' Kristu." (1932 p.28)

 

"(It-tluq ta' Missjunarji)....dak il- waqt ta' dwejjaq li thoss il-qalb ghall-firda minn art twelidha, gie f'daqqa wahda mbiddel f'hena l-aktar helu ghal-lehen li kien hiereg minn dak il-poplu (nies migburin ghall-ahhar tislima) - le, ahna ma ninsewkomx, inkunu maghkom bil-hsieb taghna, inkunu maghkom bil-eghmil taghna, inkunu maghkom bil-ghajnuna taghna; intom itolbu ghalina u ahna nitolbu ghalikom. U hekk il-qalb taghna, gewwa l-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu Kristu tibqa' wkoll, ghalkemm fil-boghod, tibqa thabbat ghalikom. Viva r-Religjon ta' Kristu! Viva l-Missjunarji taghha! (1932 p.30)

 

"Alla jbierek ix-xoghol tal-Missjunarju minhabba t-tbatija li jidhol ghaliha." (1922 p.6-7)

 

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' Ghaqda ma' dawk l-eluf ta' Missjunarji qalbiena, irgiel u nisa, li jinsabu 'l boghod jahdmu ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1933 p.19)

 

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Kienet dik l-ghajta helwa....('Sinjur, aghtini l-erwieh') li gieghlet lil bosta persunaggi ghorrief jitilqu lil hbiebhom, lil huthom, lill-genituri eghziez taghhom, lill-patrija u jmorru 'l boghod, 'il boghod f'artijiet strangieri u idolatri biex hemmhekk ihallu hajjithom ghall-imhabba ta' dawk l-erwieh li ghadhom mhumiex mifdija mid-Demm Prezzjuz tas-Sinjur taghna Gesu' Kristu." (1933 p.32)

 

"Issa, hafna u hafna isqfijiet, sacerdoti, lajci, sorijiet u sekulari wkoll, bhala suldati qalbiena offrew ruhhom sabiex iwettqu x-xewqa ta' Kristu....'morru u ghallmu lill-gnus kollha u ghammduhom fl-Isem tal-Missier, u ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu'." (1933 p.32)

 

"....(il-Missjunarji) dawk li jsiru messaggiera tal-Kelma ta' Alla ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh......." (1933 p.33)

 

"....(il-Missjunarji tant patrijiet u qassisin u kemm ukoll sorijiet li taw l-ahhar "Addio!" ghad-dinja u marru jressqu l-erwieh ghall-hdan tal-Knisja ta' Alla." (1933 p.38)

 

 

MISSJUNARJU, GESU' KRISTU


 

"....Sidna Gesu' Kristu, il-Missjunarju Divin, iffonda l-Knisja.....u baghat kullimkien l-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa, u qalilhom, 'morru ghallmu n-nies kollha......'" (1926 p.20)

 

".....Gesu' Kristu....Feddej taghna.....l-Ewwel Missjunarju." (1927 p.4)

 

".....Gesu' Kristu stess kien l-Ewwel fost il-Missjunarji." (1927 p.8)

 

 

MISSJUNARJU INDIGENU


 

"....il-formazzjoni tal-kleru indigenu huwa wiehed mill-aqwa mezzi sabiex jigi mxerred il-Vangelu ta' Kristu." (1927 p.14)

 

"......meta l-poplu (fl-art tal-missjoni) jara quddiemu sacerdot ta' l-istess pajjiz, inissel fih aktar fiducja u jilqa' aktar bi pjacir il-kelma tieghu ." (1927 p.14)

 

"....huwa bil-bosta facli ghas-sacerdot indigenu li jxerred id-duttrina ta' Kristu, billi huwa jaghraf ahjar il-karattru tal-pajjiz tieghu." (1927 p.14)

 

"Il-missjunarju indigenu jista' jaghraf bil-bosta ahjar minn ohrajn il-karattru tan-nies ta' pajjizu u hekk jista' jadattta ruhu ahjar ghal maghhom." (1929 p.26)

 

"Nitolbu....'l Alla sabiex huwa jkompli dejjem imexxi 'l quddiem din l-Opra tant sabiha u mehtiega ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh. (ie tal-Kleru Indigenu)" (1929 p.26)

 

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

 

"....izda ghax ma nahsbux fil-kleru indigenu ma nsibux Isqfijiet biex jistghu jmexxu u lanqas sacerdoti biex bit-taghlim taghhom iwettqu l-fidi fi Kristu u l-gid kollu li hija ggib maghha." (1931 p.31)

 

"L-Opra ta' San Pietru Appostlu tikkonsisti filli jsir talb u gbir biex iz-zghazagh ta' l-inhawi tal-Missjoni jkunu jistghu jigu mmexxija tajjeb gewwa s-seminarji u promossi ghall-Ordni Sagri halli b'heffa aktar kbira dawk li huma ta' l-istess nisel taghhom jistghu jigu mirbuhin ghal Kristu jew inkella msahhin aktar fil-Fidi tieghu." (1931 p.32)

 

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

 

"Opra ohra ta' min ighinha hi l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjizi tal-Missjoni." (1933 p.30)

 

 

MISSJUNARJU - KORRISPONDENZA


 

"Din l-ittra (ta' qassis Missjunarju Detroit, habib ta' Mons G. DePiro kienet ghalina ta' kuragg biex inkomplu nahdmu fil-qasam t'Alla ghall-gid ta' l-ohrajn." (1923 p.27)

 

"....xi ittra minghand il-Missjunarju....timla lil kulhadd b'herqa aktar kbira biex wiehed jahdem aktar u aktar ghat-tixrid tal-Fidi u ghall-firxa tas-Saltna tal-mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.20)

 

 

MISSJUNARJU KRISTU RE (FESTA)


 

"(Il-festa ta' Kristu Re).....qawwiet il-qalb ta' tant u tant missjunarji li jkomplu dejjem ikabbru r-renju ta' Kristu." (1927 p.16)

 

 

MISSJUNARJU - SAN GUZEPP


 

"Meta l-missjunarju jkun ghadu f'pajjizu, huwa ga jibda jircievi l-ghajnuna minghand il-Kbir Patrijarka (San Guzepp)." (1922 p.11)

 

"....meta l-missjunarju jasal fuq dik l-art fejn huwa jrid ihabbar il-kelma ta' Alla....jircievi (minghand San Guzepp) qawwa u kuragg sabiex ikompli dan il-ministeru ta' Alla....jissaporti bil-pacenzja t-tbatijiet u t-tahbit tal-missjoni,....jircievi qawwa fil-kelma tieghu li jkollha forza fuq il-qalb ta' dak il-poplu; fl-ahharnett....konsolazzjoni kbira li tqawwih sabiex ighaddi 'l quddiem fix-xoghol tieghu." (1922 p.11)

 

 

MISSJUNARJU - TFAL


 

"Iservi (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) ghal dawk it-tfal li tant talbu, biex ikattar il-fervur taghhom u huma wkoll minn gol-hanut tas-sengha, minn fuq il-bank ta' l-iskola jifhmu li, bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk gurnata bhalhom ukoll ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghemil tajjeb taghhom." (1928 p.5)

 

"....it-tfal....jifhmu li bit-talb jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk gurnata bhalhom ghad ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-Qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghemil tajjeb taghhom." (1928 p.5)

 

 

MISSJUNARJU - TFIXKIL - PREMJU


 

"Il-Missjunarju....sab lil hutu u ghallimhom l-imhabba, izda dawn ghall-kuntrarju hejjewlu l-mewt....izda kif medd riglu fuq l-art tas-Saltna t'Alla (il-Genna) sab lil Gesu' Kristu stesss jilqghu u jhaddnu ghal dejjem bil-fjamma ta' l-imhabba tieghu." (1923 p.41)

 

 

MISSJUNARJU - XITAN


 

"Fdin il-gwerra kontra l-haddiema ta' Gesu;' Kristu, huwa (ix-xitan) mhux biss jisserva bil-hzunija tieghu proprja, imma wkoll bl-istess bnedmin li....aktar ifittxu bi kwalunkwe manjiera li jhassru dak kollu li l-ministru ta' Gesu' Kristu jkun ghamel b'tant tahbit." (1922 pp.10-11)

 

 

MIXJA WARA KRISTU


 

"Lil nies bhal dawn (li jibzghu)....ma nistghux nghidulhom li l-hajja ta' dawk li jimxu wara Gesu' hija hajja ta' kumdita' u ta' pjaciri bhal dawk li taf taghti d-dinja. Ghaliex Gesu' ma qalx hekk meta ltaqa' ma' dak il-bniedem ta' bla kuragg, izda qallu, 'Il-volpi ghandhom l-eghrien taghhom....izda Bin il-bniedem m'ghandux fejn imidd rasu.....' " (1928 p.8)

 

"Ghalhekk lil dawn (li jibzghu jimxu wara Gesu') nghidulhom li jitolbu u l-kuragg ma jonqosx (1922 p.8)

 

"....kuragg....din (li timxi wara Gesu') mhix haga li wiehed ma jistax jaghmilha.....lil dawn nghidulhom jitolbu u l-kuragg ma jonqosx." (1922 p.8)

 

 

MSSP (ISTITUT)


 

"....Istitut (MSSP) fejn jigu iffurmati missjunarji li gurnata jkunu jistghu jmorru jiehdu hsieb l-erwieh f'artijiet ohra...." (1922, Dahla)

 

"....il-fini ta' l-Istitut taghna (MSSP) huwa l-missjonijiet ta' barra...." (1928 p.20)

 

"....L-Istitut zghir taghna (MSSP) ghall-Missjoni ta' barra...." (1924 p.7)

 

"....din il-Kongregazzjoni (MSSP) imwaqqfa biss biex tigbed dejjem aktar l-erwieh lejn il-hdan ta' Gesu'." (1926 p.26)

 

"...dan l-Istitut (MSSP)...irid li jkun imxerred ma' l-artijiet l-ohra (barra minn Malta, fil-Missjoni), irid ukoll li jaghmel il-gid fl-artijiet barranin; x'konsolazzjoni l-aktar kbira, imbaghad x'kuragg jaghmlulna dawn il-missjunarji biex ahna wkoll nithajru u mmorru nxandru l-Vangelu ta' Kristu minghajr biza ta' xejn li biex nghid hekk, il-qalb taghhom tissupera kwalinkwe haga ta' biza' li fiha din id-dinja." (1928 p.28)

 

"Il-Kumpanija ta' San Pawl Appostlu (MSSP) hi.....ghaqda ta’ missjunarji, sacerdoti u katekisti, migbura f'hajja komuni perfetta. Hija ghandha bhala fini taghha li tithabat biex tipperfezzjona l-membri taghha fl’imhabba ta Alla u tal-proxxmu permezz ta' l-osservanza tal-virtujiet nisranija u b'mod partikulari ta' ubbidjenza perfetta, kastita' u faqar u li ssalva l-erwieh billi tghin lil dawk il-popli li ma ghandhomx haddiema tal-Vangelu u billi tiehu hsieb dawk id-djar fejn jigu migbura l-iltiema, ix-xjuh u foqra ohra. Il-membri kollha ta' din il-Kumpanija wara li jaghtu l-prova mehtiega, jaghmlu l-voti ta' ubbidjenza, kastita' , faqar u Missjoni." (1930 p.23, 1931 p.18)

 

"...Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-Missjonijiet. Hemmhekk huma jigu mghallma l-gherf spiritwali biex bih jaghrfu jqaddsu ruhhom l-ewwel u mbaghad ir-ruh ta' l-ohrajn. Huma jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu, li taghhom huwa l-Protettur." (1930 p.35)

 

"....il-Kumpanija ta' San Pawl (MSSP) fethet....Djar....biex jilqghu dawk iz-zghazagh li jhossu s-sejha t'Alla u jaghtu tama li jistghu jsiru Missjunarji u bhall-Appostli jitilqu 'l barra (minn pajjizhom) biex iwasslu l-Kelma t'Alla u jifirxu dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1931 Qoxra quddiem, gewwa; 1932 p.44, 1933 p.39)

 

"L-Istitut tal-Missjoni (MSSP) maghruf taht l-isem ta' Kumpanija ta' San Pawl....ghandu b'fini tieghu li jifforma Missjunarji ghal dawk l-inhawi li jinsabu bla haddiema tal-Vangelu u jiftah u jmexxi djar ghall-gid tal-proxxmu...." (1932 pp.3-5, 10-15)

 

"Il-Kumpanija ta' San Pawl Appostlu (MSSP) hi....ghaqda ta' Missjunarji, Sacerdoti u Katekisti, migbura f'hajja komuni perfetta." (1932 p.9)

 

(Il-membri MSSP:) '....fit-talb u fl-istudju jistghu gurnata jkunu sacerdoti missjunarji qalbiena fuq il-fronti tal-Knisja ta' Kristu." (1932 p.11)

 

"....l-Istitut ckejken taghna Missjunarju...." (1932 p .32)

 

"(Id-Dar ta' Sant'Agata)....bini....biex fih...iz-zghazagh jigu mhejjijin u mrobbijin fil-vokazzjoni taghhom, tant sabiha, biex jitbieghdu minn pajjizhom u 'l boghod, il-boghod ifittxu u jsibu lil huthom u jaghtuhom id-dawl tal-Vangelu, lil Gesu' Kristu u l-Isem Imqaddes tieghu, iqeghduhulhom fil-menti taghhom, fil-qalb taghhom, u fil-fomm taghhom." (1933 p.1)

 

"....(MSSP)....il-merhla ckejkna taghna...." (1933 p.8)

 

"....il-Kumpanija (MSSP) wisq mehtiega mis-sacerdoti li jkunu jistghu jahdmu fil-ghalqa ta' Kristu u jsalvaw l-erwieh." (1933 p.24)

 

 

MSSP (ISTITUT) - BENEFATTURI


 

"U biex tqawwu qalbkom, u ma tahsbux li huwa ghal xejn dak li intom taghmlu mieghu, bl-akbar pjacir igharrafkom li allovolja ghadu ckejken l-Istitut (MSSP)....dan l-ahhar Alla xehet fuqu ragg ta' mhabba specjali u tah il-grazzja li ghall-opra ta' wiehed mill-fratelli Katekisti tieghu sata' jifrex idu....fuq il-muntanji ta' l-Abbisinja...." (1928 p.4)

 

"Iservi dan (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) lill-qarrejja godda ta' dan l-Almanakk (ta' l-Istitut tal-Missjoni MSSP) biex jithajru jibdew ighinu din l-opra huma wkoll." (1928 p.5)

 

"Iservi dan (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) ghall-hbieb antiki taghna biex iqawwi l-hidma taghhom favur l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1928 p.5)

 

"Il-Missjunarji....qabel ma jsiru, qabel ma jaslu biex jitilqu fuq il-Kamp tal-Missjoni, ghandhom jigu mhejjija fl-istudju ghal zmien twil...."

 

"Ghalhekk dawk li jridu jaraw l-Istitut (MSSP) ighaddi 'l quddiem u jkollhom sehem mill-hidma tal-Missjunarji tieghu, jixraq li mil-lum jibdew ighinu u jixhtu s-sold taghhom f'xi borza ta' l-istudju." (1928 p.5)

 

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

 

(Il-Benefatturi) "....dawk kollha li jaghrfu l-Istitut taghna tal-Missjoni (MSSP)....iridulu l-gid, u kull fejn jistghu jghinuh, jithennew jisimghu fuqu...." (1929 p.3)

 

"Is-Socjeta' (MSSP) zzomm tifkira wisq ghaziza ta' dawk kollha li b'xi mod jew iehor ikun joghgobhom jaghtuha l-ghajnuna taghhom biex hija tista' tkompli dejjem aktar ix-xoghol qaddis taghha li ssalva l-erwieh...." (!931 p.35)

 

"Fil-waqt li sejrin nohorgu dan l-'Almanakk' niftakru fil-hbieb u benefatturi taghna u nizzuhom hajr ta' dak kollu li ghamlu maghna matul is-sena li ghaddiet u ghas-sena li gejja nfakkruhom li ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933), hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

 

"....din il-gabra gentili u qalbiena ta' ammiraturi u hbieb taghna li jafu jitfghu fil-gholi l-harsa tal-menti taghhom u jafu jzommu qalbhom imghammra bil-hsieb ta' Alla u ta' l-opri tieghU." (1933 p.12)

 

"Malli tqieghdet l-Ewwel Gebla ta' l-Istitut Missjunarju (MSSP) f'Sant'Agata, ir-Rabat, indunajna b'ghageb u konsolazzjoni taghna kemm u kemm huwa ghall-qalb il-hbieb taghna kollha." (1933 p.18)

 

"Ahna nizzu hajr lill-hbieb taghna kollha u nitolbu 'l Alla li jhallashom tal-gid kollu li jaghmlulna u jixtiqulna." (1933 p.18)

 

"....Malli ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP).....kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa li jghin l-opra l-gdida, u billi l-ghadd ta' dawn beda jikber, fhimna li tkun haga tajba li nigbru lil kulhadd flimkien....." (1933 p.25)

 

 

MSSP (ISTITUT - KNISJA PRIMITTIVA)


 

"Sa mill-bidu tal-Knisja l-insara kienu jingabru flimkien biex b'fehma wahda u b'qalb wahda joffru 'l Alla s-sagrificcju mqaddes, it-talb....., il-hajr...., il-fohrija taghhom. U waqt dawn il-gabriet kienu jsiru l-kolletti ghal dak kollu li hu mehtieg ghall-artal u minn dak li kien jifdal, kienu jippartecipaw il-foqra. Wara tant u tant snin, ghadu jsir l-istess haga. Ghalhekk, malli ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP).....kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida....." (1933 p.25)

 

 

MSSP (ISTITUT) - MARIJA


 

"Id-dinja kollha tista' tixhed verament kemm hija omm tajba Marija, u xejn inqas ukoll dan l-Istitut (MSSP) illi jhoss kwazi sensibbilment l-ghajnuna taghha." (1922 p.15)

 

"Huwa (l-Istitut MSSP) sa mill-bidu tat-twaqqif tieghu gharaf il-kobor u l-qawwa ta' Marija u kemm hija mehtiega l-ghajnuna taghha." (1922 p.15)

 

"Fi kwalunkwe tfixkil u ghawg illi huwa (l-Istitut MSSP) sab ruhu fih, irrikorra dejjem ghand Marija li zammet 'il boghod kull periklu....." (1922 p.15)

 

"Fi kwalunkwe tfixkil u ghawg illi huwa (l-Istitut MSSP) sab ruhu fih, irrikorra dejjem ghand Marija li zammet 'il boghod kull periklu....." (1922 p.15)

 

"Marija laqghet dejjem it-talba tieghu (ta' l-Istitut MSSP) u tatu dak li kellu bzonn. Bosta huma infatti l-grazzji u grazzji kbar li huwa kellu minghand Marija u li minghajr l-intercessjoni taghha zgur li ma kienx jaqla;." (1922 p.15)

 

"Marija Santissima ma' dan l-Istitut (MSSP) dejjem turi ruhha ta' omm verament hanina...." (1922 p.15)

 

"B'att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza (Marija) huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha (lil Marija) bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

 

"U fl-Istitut taghna Missjunarju (MSSP) fittixna ahna wkoll noffru fjuriet lill-Madonna...." (1932 p.9)

 

 

MSSP (ISTITUT) - MARIJA ASSUNTA


 

"B'att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza (Marija) huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha (lil Marija) bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

 

"Ghalhekk ahna wkoll li sa mill-bidu ta' l-Istitut (MSSP) hassejna l-ghajnuna ta' Marija, htarnieha bhala patruna taghna l-aktar ghaziza, u billi l-Istitut kellu bidu fil-gzira ta' San Pawl hassejna li ma stajniex naghmlu ahjar milli nqimuha skond l-uzu tant qadim ta' Malta meta taht it-titlu ta' 'Santa Marija' ma' kullimkien tigi ccelebrata t-telgha ta' Ommna Marija fis-sema." (1933 p.20)

 

 

MSSP (ISTITUT) - MISSJONI


 

"Nitolbuh ukoll ('l Alla) biex dejjem iqajjem suldati godda f'dan l-Istitut (MSSP) li dawn, bil-ghajnuna tieghu jaghtu ruhhom ghax-xoghol tal-Vangelu u hekk mhux biss izommu, izda wkoll ikabbru f'huthom dan l-ispirtu tar-religjon imqaddsa tan-Nazzarenu." (1923 p.3)

 

"....il-fini ta' l-Istitut taghna (MSSP) huwa l-missjonijiet ta' barra....." (1923 p.20)

 

"Ahna.....bl-isperanza li gurnata wkoll l-Istitut taghna (MSSP) ikollu x-xorti sabiha li jibghat xi whud mill-membri tieghu biex huma wkoll....ixerrdu z-zerriegha tal-Kelma t'Alla f'dawk l-artijiet fejn Huwa ghall-hniena tieghU jkun ghogbu jibghathom." (1924 p.23)

 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)' (1926 p.10)

 

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din, li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x’nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sa' l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

 

"....u....spiccat il-funzjoni (tat-tluq ta' tliet missjunarji gizwiti) li halliet fil-qalb ta' kulhadd u fina wkoll (MSSP) speranzi kbar li jekk il-Bambin irid, gurnata ghad tmissna din il-grazzja tant kbira u sabiha (li nibaghtu l-Missjunarji)" (1927 p.18)

 

"....bl-esperjenza taghna stess (ghax issa hemm Fra Guzepp l-Abbisinja) stajna nghidu kemm huwa veru li Alla, fuq il-kamp tal-Missjoni, ighin b'mod kollu specjali lill-mahbuba servi tieghu." (1928 p.4)

 

"Alla xehet fuqu (dan l-Istitut tal-Missjoni MSSP ragg ta' mhabba specjali u tah il-grazzja li ghall-opra ta' wiehed mill-fratelli katekisti tieghu seta' jifrex idu.....fuq il-muntanji ta' l-Abbisinja....." (1928 p.4)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha, u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) ta' l-Abbisinja." (1922 p.25)

 

"U ahna (MSSP), mill-qiegh ta' qalbna nerfghu t-talba umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI).....ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

 

"....hawn fostna....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-Kamp tal-Missjoni." (1930 p.32)

 

"....ukoll gewwa pajjizna (Malta) nistghu naraw.....imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet. Hemmhekk huma jigu mghallma l-gherf spiritwali biex bih jaghrfu l-ewwel iqaddsu ruhhom u mbaghad ruh l-ohrajn. Huma jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu li taghhom huwa l-protettur." (1930 p.35)

 

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

 

"Il-haddiema huma ftit....inzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

 

"L-Istitut tal-Missjoni (MSSP) maghruf taht l-isem ta' Socjeta' Ta' San Pawl....ghandu b'fini tieghu li jifforma Missjunarji ghal dawk l-inhawi li jinsabu bla haddiema tal-Vangelu u li jiftah u jmexxi djar ghall-gid tal-proxxmu...." (1932 pp.3-5, 10-15)

 

"L-Istitut taghna Missjunarju (MSSP)...." (1932 pp.22, 35)

 

"....l-Istitut gdid tal-Missjoni (MSSP)...." (1932 p.23)

 

"....is-Socjeta (MSSP) qieghdet ruhha f'idejn il-Providenza u ....baghtet wiehed mill-fratelli katekisti....u....mill-ftit li stajna, tajna l-hidma taghna ghall-gid ta' dawk l-erwieh tal-proxxmu taghna....." "....(Sant'Agata) bini....fih....izzomm....iz-zghazagh halli jigu mhejjijin u mrobbijin fil-vokazzjoni taghhom tant sabiha, biex jitbieghdu minn pajjizhom u, 'il boghod, 'il boghod ifittxu u jsibu lil huthom u jaghtuhom id-dawl tal-Vangelu, lil Gesu' Kristu u l-Isem Imqaddes tieghU, iqeghduhulhom fil-menti taghhom, fil-qalb taghhom, fil-fomm taghhom." (1933 p.3)

 

"Edificcju (Id-Dar ta' Sant'Agata) li ghandu jilqa' lil dawk li, b'qalb kbira kif jixraq lis-snin taz-zghozija...., laqghu l-istedina li semghu mill-gholi biex jinxtehtu bil-hidma taghhom kollha ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art. Iva! Hawn jigu mhejjija dawn iz-zghazagh biex ikunu jistghu jobdu ghall-kmand tas-Sid tal-Hsad....'Morru u ghallmu lill-gnus kollha'....'Ippridkaw il-Vangelu lill-Hlejjaq kollha.' " (1933 pp.7-8)

 

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X....., din hi x-xewqa mhegga tal-Papa.....Piju XI, il-Papa Missjunarju.....dan hu l-oggett minna tant mixtieq; hawn sa fl-ahhar inkunu nistghu nghidu li smajna u ghamilna l-kmand ta' Kristu, 'morru u ghallmu'." (1933 pp.10-12)

 

".....is-Socjeta (MSSP)....wisq mehtiega mis-Sacerdoti li jkunu jistghu jahdmu fil-ghalqa ta' Kristu u jsalvaw l-erwieh." (1933 p.24)

 

"....sa mill-bidu hekk Alla riedu Missjunarju l-Istitut (MSSP)...." (1933 p.31)

 

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji; ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

 

 

MSSP (ISTITUT) - GHAJNUNA


 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1926 p.10)

 

".....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP).....jekk iridu jkabbru l-mertu taghhom, ma ghandhomx jibqghu kuntenti bl-azzjoni tajba taghhom biss, izda ghandhom ifittxu jgharrfu bl-opra lill-ohrajn.....biex huma wkoll jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta' l-ghajnuna taghhom." (1930 Qoxra, quddiem, gewwa)

 

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1930 p.3)

 

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.28)

 

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP)." (1931 p.29)

 

"X'hin tigu biex tqassmu, tinsewx l-opra taghna (MSSP)." (1931 p.38)

 

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? Le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna....nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem biex mic-cokon tieghu ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

 

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni MSSP)" (1932 p.36)

 

"Ftakar ta’ sikwit mal-gurnata fl-elf miljun li ghadhom pagani u fittex ghin illum qabel ghada billi tixhet xi haga fil-boroz taghna ta' l-istudju." (1932 p.37)

 

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja, ghandu sehem mill-merti taghha." (1932 pp.40-41)

 

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji; ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

 

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni )MSSP)" (1932 p.25)

 

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.29)

 

 

MSSP (ISTITUT) - PAPA PIJU X


 

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din, li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x'nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sal-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

 

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X fil-waqt li mar ibierek il-bidu ta' l-Istitut (MSSP);....." (1933 p.10)

 

 

MSSP (ISTITUT) - PAPA PIJU XI


 

'Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji)....hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI,. ....." (1933 pp.10,12)

 

 

MSSP (ISTITUT) - SAN FRANGISK SAVERJU


 

"....Wahda mill-isbah grajjiet li jista' jsemmi l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) hija meta d-driegh ta' San Frangisk Saverju, Appostlu ta' l-Indi, gie jaghmillu zjara (27 ta' Mejju 1924) fil-waqt li kien jinsab fuq il-gzira." (1925 p.26)

 

"Iz-zjara ta' din ir-relikwa mirakuluza (ta' San Frangisk Saverju fis-27 ta' Mejju 1924) imliet lil kulhadd bil-ferh u....kulhadd irringrazzja 'l Alla tal-favur kbir li ghamel ma' l-Istitut (MSSP)." (1925 p.26)

 

"Dawn il-visti tad-driegh mirakluluz ta' San Frangisk Saverju (fis-27 ta' Mejju 1924) hallew konsolazzjoni kbira f'kulhadd u nisslu kuragg qawwi f'kull wiehed minna (MSSP) sabiex jahdem dejjem aktar ghall-glorja t'Alla u ghall-gid ta' l-erwieh." (1925 p.28)

 

 

MSSP (ISTITUT) - SAN PAWL


 

"Huma (il-membri MSSP) ifittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu, li taghhom huwa l-Protettur." (1930 p.35)

 

"....nitolbuh lil San Pawl....ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) li qieghed taht il-patrocinju tieghu." (1931 p.4, 1932 p.24)

 

"U s-sinjal tas-salib....jinzel ukoll fuq kollha kemm huma ta' l-Istitut Missjunarju taghna (MSSP), ikabbarhom fl-ispirtu tal-Missier taghhom Pawlu, ixebbhilhom qalbhom lil tieghu ghax kif ighid il-Krizostmu, il-qalb ta' Pawlu hi l-qalb ta' Kristu....." (1933 p.10)

 

"....San Pawl, patrun ta' dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)." (1933 p.17)

 

 

MSSP (ISTITUT) - SINJAL TAS-SALIB


 

"U s-sinjal tas-salib.....jinzel ukoll fuq kollha kemm huma ta' l-Istitut Missjunarju taghna (MSSP), ikabbarhom fl-ispirtu tal-Missier taghhom Pawlu, ixebbhilhom qalbhom lil tieghu ghax kif ighid il-Krizostmu, il-qalb ta' Pawlu hi l-qalb ta' Kristu; imbaghad jaghmilhom akbar u akbar fil-ghadd biex huma wkoll fil-hidma kbira missjunarja, fil-lant ta' bla qies ghas-salvazzjoni tad-dinja pagana, ikollhom huma wkoll mill-aktar fis is-sehem taghhom." (1933 p.10)

 

 

MSSP (ISTITUT), TALB GHALL-


 

"Saru bosta awguri sbieh lil dawn iz-zewg novelli sacerdoti (data ta' l-Ordinazzjoni 22 ta' Dicembru 1923) u ahna wkoll, bl-isperanza li jkunu veri Missjunarji u haddiema qalbiena fl-opri li ga ghandna fdati u ghad ikollu l-Istitut (MSSP) nitolbu lill-qarrejja kollha li jirrikmandawna 'l Alla fit-talb taghhom." (1924 p.3)

 

"...nitolbu lill-qarrejja kollha li jirrikmandawna 'l Alla fit-talb taghhom." (1924 p.3)

 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) ta' l-Abbisinja." (1929 p.25)

 

"Itolbu ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.31, 1933 p.37)

 

 

MUDELL - BENEFATTURI - MISSJONI - GESU' KRISTU


 

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-Karita' tal-Feddej Divin, li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

 

 

NISRANI - MHABBA (PROXXMU)


 

"....Kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

 

 

NUQQAS TA' SACERDOTI


 

"Huma (is-sacerdoti) il-lum bil-kemm huma bizzejjed biex izommu hajja l-Fidi kulfejn tinsab imxerrda diga'; bil-kemm huma bizzejjed biex jistghu jimlew kulfejn jinfetah il-vojt minhabba fix-xjuhija, fil-mard u fil-mewt, bil-kemm huma bizzejjed biex jilqghu l-ghawg li jinzara' mill-eghdewwa tal-Knisja u biex jaqilghuh minn kull fejn nibet u qabad." (1931 p.44)

 

 

GHAJN - HIDMA MISSJUNARJA : MHABBA...l-imhabba lejn Gesu' Kristu.....taghti lill-erwieh (tas-sorijiet) dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf taghti l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

 

 

GHAJNUNA MILL-ARCISQOF - FUNDAZZJONI (MSSP)


 

"....il-hidma taghna fit-twaqqif (tal-MSSP), imcaqalqa u mmexxija mill-Providenza Divina, sabet dejjem fl-Eccza. Tieghek Revma. dik l-ghajnuna ta’

Missier li tant tiswa u li ahna biss nistghu nistmaw fil-kobor kollu taghha." (1933 p.12)

 

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hija dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa." (1922 p.27)

 

"....nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1922 p.27)

 

"Nghinu mela l-missjoni mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna ." (1922 p.27)

 

".....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom, kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

 

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom." (1923 p.14)

 

"Jekk intom (l-insara) mela tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh; imma jekk ghall-kuntrarju intom twaqqfu l-ghajnuna taghkom, huwa jkollu jieqaf ukoll mix-xoghol tieghu." (1923 p.14)

 

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa. - U verament jekk ma tghinux il-missjunarju bl-offerta taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

 

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna, nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

 

"....dawk li jridu jaraw l-Istitut (MSSP) ighaddi 'l quddiem....jixraq li mil-lum jibdew ighinu u jixhtu s-sold taghhom f'xi borza ta' l-istudju." (1928 p.5)

 

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

 

"Jekk ghadek ma bdejtx, ibda ahdem il-lum ghall-missjoni. U kompli sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1928 p.7)

 

"Ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

 

"Il-Missjunarju mhux la kemm tibaghtu u terhilu, izda trid tkompli mieghu u taghtih dik l-ghajnuna li jinhtieg...." (1928 p.10)

 

"Ma ninsew qatt li din l-ghajnuna li naghtu lill-Missjonijiet tigbed, bhalma jghid il-Papa (Piju XI), bosta grazzji godda fuq pajjizna stess...." (1928 p.10)

 

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

 

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek? Tista' tkompli taghmel (il-gid) wara l-mewt tieghek ukoll; meta twaqqaf borza ta' l-istudju tkun qieghed taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-Karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.21)

 

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek? Tista' tpatti billi twaqqaf borza ta' l-istudju ghat-taghlim u t-trobbija tal-aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu iffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll...." (1928 p.12)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu u min biex joffri ghallinqas it-talb tieghu...." (1928 p.14)

 

"L-ghajnuna lill-Missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom il-lum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"Min ighin il-Missjunarju jkollu l-hlas tal-Missjunarju." (1928 p.22)

 

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof Gappuniz) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-Opra tal-Propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom it-tajjeb." (1928 p.24)

 

"Iservi mbaghad aktar u aktar (li familja Buddista gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof gappuniz) lil dawk il-familji (nsara) li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma wkoll jiftakru li ghandhom id-dmir jahsbu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

"Min jaghti ghall-Missjoni jkun qieghed jislef 'l Alla." (1928 p.25)

 

"Sostni l-ezerctu ta' Kristu li qieghed jikkumbatti ghall-Fidi tieghu." (1928 p.27)

 

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1929 p.9, 1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

 

"Dawn kollha (in-nisa tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna (biex ighinu l-Missjunarji) u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu u jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23)

 

"....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP).....ghandhom ifittxu jgharrfu l-opra lill-ohrajn....biex huma wkoll ikunu jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta'.....l-ghajnuna taghhom." (1930, qoxra quddiem, gewwa)

 

"....il-Papa (PijuXI)....iridna lkoll b'xi mod jew iehor missjunarji, jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu...." (1930 p.3)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24)

 

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1930 p.3)

 

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-pagani. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin...." (1930 p.4)

 

"....hija haga tal-bzonn li wiehed ighin il-Missjunarju...." (1930 p.6)

 

"....nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

 

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

 

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.30)

 

"Kieku kulhadd skond l-affarijiet tieghu jaghmel l-istess (jaghti xi haga ghall-Missjonijiet) kemm barka jista' jigbed fuqu u kemm gid jista' jaghmel ma' hutu l-pagani." (1930 p.30)

 

"L-ghajnuna li wiehed jaghti lill-Opra Missjunarja u lill-Missjunarji ma hix xi haga li nistghu naghmluha u ma naghmluhiex il-ghaliex din l-azzjoni ma tistax tinfired mill-ohra ordnata minn Alla bil-precett tal-Karita." (1930 p.32)

 

"....aktar u aktar bla ma nehdew nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjjoni." (1930 p.32)

 

"Ftakru fl-Opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1930 p.33)

 

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr! (1930 p.34)

 

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu l-Opra tal-Missjonijiet hija minghajr l-ebda dubju t-thejjija u t-trobbija tal-Missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-Appostolat. Ghalhekk il-Kumpanija ta' San Pawl (MSSP) fethet....Djar....biex jilqghu dawk iz-zghazagh li jhossu s-sejha t'Alla....." (1931 Qoxra quddiem, gewwa; 1932 p.44, 1933 p.39)

 

"Ghin il-kawza taghna (tal-Missjoni)" (1931 p.6)

 

"Haga hekk tal-ghageb (il-vokazzjoni missjunarja) nammirawha u nghinuha...." (1931 p.13)

 

"Hidma ta' din l-ghamla (kull tip ta' ghajnuna ghall-vokazzjonijiet missjunarji) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1931 p.13)

 

"Inkiteb u gieghel lil min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

 

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu, partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni....." (1931 p.23)

 

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-s-sena ara hsibtx ghall-Missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

 

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP) (1931 p.29)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu l-lum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

 

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1931 p.34)

 

"Jekk int trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1931 p.38)

 

"Xhin tigu biex tqassmu, tinsewx l-Opra taghna (MSSP)." (1931 p.38)

 

"Kulmin jigih f'idejh dan l-Almanakk (Almanakk SAN PAWL ta' l-Istitut tal-Missjoni MSSP) ifittex li jghaddih u jxerrdu fost l-ohrajn il-ghaliex din l-istampa hija wahda mill-ahjar qaddejja biex ixxandar il-hsieb missjunarju biex tifforma l-menti u l-qalb taz-zghazagh, biex trabbi u tigbor il-vokazzjonijiet Missjunarji u biex titlob l-ghajnuna temporali wkoll." (1931 p.43)

 

"Wiehed mill-isbah eghmejjel fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-vokazzjonijiet Missjunarji." (1932 p.13)

 

"....malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba, la thallux tahrab dik l-okkazzjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1932 p.17)"

 

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.25)

 

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.29)

 

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1932 p.34)

 

"Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

 

"Ighin darbtejn min ighin malajr." (1932 p.38)

 

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja (MSSP) ghandu sehem mill-merti taghha." (1932 pp.40-41)

 

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir ghalina li nkunu nistghu nghidu, "Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi, izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu." (1932 p.42)

 

"Kristu ghandu jsaltan; ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp. 14-15)

 

"Ahna (MSSP) nizzu hajr lill-hbieb taghna kollha u nitolbu 'l Alla li jhallashom tal-gid li jaghmlulna u jixtiqulna." (1933 p.18)

 

Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 p. 20-21)

 

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm il-Missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja t'Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni ta' miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

 

"....malli ghall-glorja t'Alla ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida...." (1933 p.25)

 

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

 

"Fil-Jum Missjunarju huwa d-dmir ta' kulhadd li jghin l-opri pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

 

"Fil-beneficenzi taghkom ftakru fl-opra tal-boroz ta' l-istudju." (1933 pp. 28-29)

 

"Opra ohra ta' min ighinha hija l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjiz tal-Missjoni." (1933 p.30)

 

"Din l-ghajta....(Mulej, aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet....." (1933 p.33)

 

 

GHAJNUNA - MISSJONI - MAHFRA (DNUBIET)


 

"Nghinu mela l-Missjoni Mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna." (1922 p.27)

 

 

GHAJNUNA - MSSP (ISTITUT)


 

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1926 p.10)

 

"....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP)....jekk iridu jkabbru l-mertu taghhom, ma ghandhomx jibqghu kuntenti bl-azzjoni tajba taghhom biss, izda ghandhom ifittxu jgharrfu bl-opra lill-ohrajn.....biex huma wkoll jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta'....l-ghajnuna taghhom." (1930, Qoxra, quddiem, gewwa)

 

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1930 p.3)

 

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.28)

 

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP)." (1931 p.29)

 

"X'hin tigu biex tqassmu, tinsewx l-opra taghna (MSSP)." (1931 p.38)

 

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? Le! le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna....nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

 

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)" (1932 p.25)

 

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.29)

 

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) (1932 p.36)

 

"Ftakar ta' sikwit mal-gurnata fl-elf miljun li ghadhom pagani u fittex ghin illum qabel ghada billi tixhet xi haga fil-boroz taghna ta' l-istudju." (1932 p.37)

 

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja, ghandu sehem mill-merti taghna." (1932 pp. 40-41)

 

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji, ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

 

 

GHAQDA - KNISJA


 

"Dak li hu tal-ghageb fil-Knisja mwaqqfa minn Gesu' Kristu hija minghajr dubju l-ghaqda kbira li tinsab fiha." (1923 p.7)

 

"Jekk ahna nixhtu l-harsa taghna fuq id-dinja kollha....nilmhu l-insara kollha li jinghaqdu flimkien mas-sacerdoti taghhom fil-qima u fl-imhabba; ahna nilmhu wkoll is-sacerdoti ta' kull djocesi li jaghmlu haga wahda ma' l-isqfijiet taghhom; naraw fl-ahhar l-isqfijiet kollha li b'qima kbira jkomplu dak kollu li jghid l-isqof ta' Ruma', il-Papa." (1923 p.7)

 

 

GHARUS, GESU' KRISTU


 

"...l-gharus divin....Gesu'." (1930 p.20)

 

 

GHAWDEX - MARIJA


 

"....il-poplu tal-gzira ohtna (Ghawdex) wera ruhu tabilhaqq devot lejn Marija." (1932 p.9)

 

 

OMM


 

".....l-imhabba fil-qalb ta' l-omm hi necessita' kbira mnissla mill-istess natura, u allahares li ma kienx hekk." (1922 p.22)

 

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub?" (1922 p.22)

 

"....il-generozita' tal-qalb ta' l-omm....hija grajja li jiltaqghu maghha, allavolja ninsabu mimlija bil-mizerji." (1922 p.22)

 

"....l-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa' dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (1922 p.23)

 

 

OPRI TA' ALLA


 

"....l-opri ta' Alla....igibu bhala sinjal u bhala tizjin taghhom il-kuntrarjeta' u....l-ispirtu ta' Alla li kien dejjem jissieheb mal-kuntrarjeta', bhal ziffa soda u helwa kien jonfoh fil-qala tal-imsejkna dghajsa taghna, imhabbta mill-mewg." (1933 p.6)

 

 

OPRI TAL-HNIENA


 

"Id-duttrina mqaddsa tghallimna li hemm l-opri tal-hniena u dawn huma erbatax. It-taghlim li jinsab fihom hu sabih bil-bosta u Gesu' Kristu fil-jum tal-haqq ghad irid jiggudikana fuqu." (1923 p.13)

 

 

ORATORJU, BIRKIRKARA


 

"Opra tassew sabiha (L-Oratorju ta' Birkirkara fejn it-tfal jilaghbu u jitghallmu d-Duttrina) u dawk kollha li kellhom l-okkazzjoni li jaghmluha mat-tfal, jifhmu tajjeb kemm hija mehtiega, l-aktar fiz-zminijiet taghna." (1931 p.35)

 

 

ORDINAZZJONI SACERDOTALI


 

"Ghalkemm il-kobor u s-sbuhija tal-Knisja ta' Kristu jidhru fil-funzjonijiet kollha taghha, pero' dan il-kobor u din il-qdusija jirrisplendu wisq aktar fl-imqaddsa Ordinazzjoni." (1932 p.12)

 

 

PACENZJA


 

"Imma l-pacenzja....mhux ghall-missjunarju biss hija mehtiega, imma ghal kemm huma n-nies tad-dinja kollha; il-pacenzja.....hija att erojku kbir, u min ghandu l-pacenzja u jaf irazzan in-natura tieghu skond ma jghid l-istess proverbju Malti, 'Min jistenna, jithenna", huwa verament hieni u ferhan." (1924 p.13)

 

 

PACI


 

"Fir-Renju ta' Gesu' Kristu biss id-dinja tista' ssib il-paci li ghalxejn qieghda tfittex boghod mir-Re divin taghna." (1927 p.16)

 

"Hija (il-festa ta' Kristu Re) caqalqet id-dinja min-nghas ikrah li fih kienet mixhuta; fethet quddiemha l-vera triq li tiehu ghall-paci." (1927 p.16)

 

 

PACI - SALVAZZJONI - EWKARISTIJA - SACERDOT


 

"....(is-) Sacerdot....joffri l-ostja divina u permezz taghha jaqla' ghal hutu l-paci, jehlishom mit-telfien ta' dejjem u jdahhalhom fil-merhla tal-maghzulin." (1932 p.30)

 

 

PACI - INTERNA


 

"Il-hlas tal-Missjunarju f'din l-art ma hux haga ohra hlief il-vera paci tal-qalb....f'nofs tant tahbit, tbatijiet u persekuzzjonijiet, huwa dejjem ghandu gewwa qalbu dik il-paci ta' Alla li d-dinja qatt ma garrbet u ghalhekk lanqas taf taghti, ghaliex din merfugha biss ghas-segwaci ta' Gesu' Kristu." (1922 p.31)

 

"....kulhadd, minghajr ma jrid, ifittex dejjem il-paci tal-qalb u sakemm ma jsibx din il-paci jibqa dejjem inkwetat allavolja jkun jinsab fl-aqwa postijiet tas-socjeta'." (1922 pp.31-32)

 

"Il-bniedem hemm isib il-mistrieh tieghu (fil-paci tal-qalb) anke jekk ikun l-aktar bniedem iddisprezzat fid-dinja." (1922 p.32)

 

"Nispera li l-Anglu Kustodju tieghek ihabbar lilek ukoll dan iz-zelu ta' din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li tant hi mixtieqa mill-Papa (Piju XI) li zzejjen din il-hajja bil-kuntentizza li ma tispicca qatt." (1933 p.38)

 

 

PAPA


 

"....il-Papa....il-Missier taghna universali...." (1922 p.6)

 

"....(il-Papa)....il-Missier u l-Imghallem komuni taghna...." (1927 p.24)

 

"....(il-) Papa veru interpretu tax-xewqat ta' Kristu..." (1930 p.34)

 

"....il-Papa, il-Missier ta' l-Insara kollha...." (1931 p.31, 1933 p.13)

 

(Il-Papa) "....Vigarju ta' Kristu...." (1933 p.10)

 

"....il-mahbub Raghaj taghna, il-Papa...." (1933 p.32)

 

 

PAPA BENEDITTU XV - MISSJONI


 

"B'din l-Ittra ('Maximum illud') il-Papa (Benedittu XV) ta lill-Knisja ta' Gesu' Kristu l-mezzi mehtiega li bihom jista' jimxi 'l quddiem it-tixrid tal-Vangelu." (1922 p.5)

 

"L-imhabba lejn il-missjoni mqaddsa li biha kien mixghul il-Papa immortali Benedittu XV kienet kbira tant li gie msejjah il-Papa tal-Missjonijiet." (1923 p.6)

 

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-sucessur tieghu fil-Katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

 

"....il-Papa Benedittu XV lanqas kien ghadu xerred mad-dinja l-ittra tieghu enciklika hekk sabiha fuq il-Missjonijiet ('Maximum illud' - 30 Nov, 1919) li din kienet gejja mill-qalb tieghu ta' Missier, ahna konna ga issodisfajna s-sentimenti taghna ta' kattolici meta rajna l-isqfijiet iqumu bhala bniedem wiehed u b'dak iz-zelu li jigi mnissel fihom mill-Ispirtu s-Santu, jinxtehtu biex ighinu l-opri tal-Missjoni." (1923 p.7)

 

"Jekk kulhadd thassar u beka t-telfa ta' dan il-Kap tal-Knisja Kattolika (il-Papa Benedittu XV) xejn anqas u bir-ragun kollu bkewh u thassruh il-missjonijiet....." (1923 p.24)

 

"L-imhabba ta' dan il-Papa (Benedittu XV) lejn il-missjonijiet geghlitu jwaqqaf tant opri a favur taghhom." (1923 p.25)

 

"Ghal tant opri mela u ghal tant imhabba ta' dan il-Papa Benedittu XV lejn il-Missjoni, kulhadd ghandu jibqa' jaghrfu bhala l-Papa tal-Hniena u tal-Missjonijiet." (1923 p.25)

 

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-Missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

 

 

PAPA PIJU X - MISSJONI


 

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

 

 

PAPA PIJU X - MSSP (ISTITUT)


 

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x'nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sa l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

 

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X fil-waqt li mar ibierek il-bidu ta' l-Istitut (MSSP);...." (1933 p.10)

 

 

PAPA PIJU XI - MISSJONI


 

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-successur tieghu fil-katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

 

"Il-Vigarju ta' Gesu' Kristu, il-Papa (Piju XI)....dejjem fidil ghall-kmand ta' l-Imghallem Divin bil-ghajnuna ta' tant mezzi godda ta' komunikazzjoni, huwa sejjer kontinwament jibghat ma' kullimkien, minn tarf sa' l-iehor tad-dinja, Isqfijiet u qassisin." (1926 p.20)

 

"Il-Papa (Piju XI) jaghraf wisq tajjeb l-istat (ta' tahwid) li fih tinsab id-dinja; jixtieq li jara l-popli kollha migburin flimkien, ghaqda wahda, fl-imhabba ta' Gesu' Kristu." (1927 p.16)

 

"Ghal dan il-fini (l-ghaqda tal-bnedmin) huwa (il-Papa Piju XI) waqqaf il-festa ta' Kristu, Re tal-gnus kollha, sabiex hekk, il-popli kollha li huma mbeghdin u mifrudin minn xulxin, jinghaqdu flimkien taht renju wiehed u jaghrfu lil Gesu' bhala Re taghhom." (1927 p.16)

 

"....l-Ittra Enciklika 'Rerum Ecclesiae' hija s-sigill l-aktar nobbli, hija l-kuruna l-aktar sabiha li (lill-Opra Missjunarja) mar ixiddilha l-glorjuz renjanti Papa Piju XI." (1927 p.24)

 

"....din l-ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) ghandha ccaqlaqna u tkabbar fina l-ispirtu nisrani...." (1927 p.24)"

 

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u jfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-perswazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi) - " (1927 p.24)

 

"....f'din l-Ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja, jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivi li huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

 

"....il-Papa (Piju XI) bhala Missier hanin, huwa jhoss, anke aktar minn haddiehor, il-bzonnijiet li jinsabu fihom il-Missjunarji fuq il-Kamp biex ikabbru dejjem is-Saltna t'Alla, u erhilu jghid u jikteb lill-ulied tieghu li diga' jinsabu fil-hdan tal-Knisja, biex iwissihom li ma ghandhomx jinsew lil huthom il-pagani il-ghaliex ghalihom ukoll Sidna Gesu' Kristu xerred id-demm ghaziz tieghu." 91928 p.10)

 

"Il-Papa (Piju XI) bhala Missier ta' kulhadd qieghed jaghmel il-hila tieghu kollha biex ir-raggi tal-vera Fidi jiddu kullimkien u fuq il-bnedmin kollha." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

 

"....Piju XI....bit-taghlim...., bl-ezempju....;, bl-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra,....warrbuh." (1930 p.3)

 

"....il-Papa (Piju XI)....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u....fehimna li huwa d-dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-Vangelu." (1931 p.3)

 

"U ahna, (MSSP) mill-qiegh ta' qalbna, nerfghu t-talba umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI)....ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

 

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghal hutna l-infidili." (1930 p.4)

 

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippridkaw il-Vangelu) u jistieden lill-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni tal-Vangelu fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

 

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

 

"Il-Papa Piju XI huwa mixghul b'hegga liema bhalha ghax-xoghol tal-Missjoni, u x-xewqa kbira tieghu hija li l-Vangelu ta' Gesu' jigi mhabbar mill-aktar fis ma' kullimkien...." (1931 p.39)

 

"Il-Papa Piju XI ma jistax jinsa u ma jinsa qatt il-Missjunarji." (1931 p.40)

 

"...ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

 

"Il-Papa Piju XI waqqaf il-Jum Missjunarju biex ikun moghti kollu ghall-opra ghaziza tal-Missjonijiet." (1933 p.4)

 

"....il-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju...." (1933 pp 10-12)

 

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna Missjunarji MSSP) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X....; din hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju...." (1933 pp. 11-12)


....(il-Papa) Piju XI qieghed jissejjah minn kulhadd il-Papa Missjunarju...." (1933 p.31)

 

"....il-Papa prezenti (Piju XI)....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra lid-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jgarrfu l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur; ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa' ghal dejjem." (1933 pp. 32-33)


Din l-ghajta....(Mulej aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet....u jdawwal bid-dawl tal-Fidi, fil-waqt li jizra' z-zerriegha tal-verita'." (1933 p.33)

 

"....din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li tant hi mixtieqa mill-Papa (Piju XI)...." (1933 p.38)

 

 

PAPA PIJU XI - MSSP (ISTITUT)


 

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji)....hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI,...." (1933 pp. 10-12)

 

 

PAPIET - MISSJONI


 

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

 

 

PARLAMENT - KONSAGRAZZJONI - QALB TA' GESU' - MALTA - FIDI


 

"Din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p.33)

 

"Tkompli tkun ukoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-Istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." 1923 p.34)

 

 

PARLAMENT - QALB TA' GESU' - SAN PAWL - MALTA - KONSAGRAZZJONI


 

"Hija haga tassew ta' min jibqa' jiftakarha, fost il-grajja ta' Malta, il-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tant permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta), ghadha tezisti; mhux biss imma wkoll kolha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

 

"Din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha izzomm dejjem dak li rciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p. 33)

 

 

PATRIJOTTIZMU


 

"(Malta)....jekk ghandha biex tiftahar ghall-istorja, ghall-kuragg u l-eroizmu tal-poplu taghha...." (1922; Dahla).

 

"Tezor taghna hi art twelidna, u ta' min ighozzu....." (1924 p..20)

 

 

POPLI - GUSTIZZJA - ZVILUPP


 

"Huwa (Gesu') ippronunzja dawn il-kelmiet li huma ta' gid kbir ghall-popli u ghan-nazzjonijiet....'aghtu lil Cesare dak li hu ta' Cesare u lil Alla dak li hu t'Alla' (Math XII 21)." (1923 p.29)

 

 

PREDIKAZZJONI


 

"....il-hobz tant mehtieg tal-Kelma t'Alla." (1924 p.7)

 

"....(il-qassis)....ir-raghaj (spiritwali) ....jaghti l-ghajnuna spiritwali u jsemmaghhom (lill-insara) il-Kelma mqaddsa t'Alla u tixghel u tqabbad fihom is-sentimenti ta' l-istess mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.12)

 

 

PREDIKAZZJONI - SACERDOT


 

"....(il-qassis).....ir-raghaj (spiritwali)....jaghti l-ghajnuna spiritwali u jsemmaghhom (lill-insara il-kelma mqaddsa t'Alla u tixghel u tqabbad fihom is-sentimenti ta' l-istess Mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.12)

 

 

PREDIKAZZJONI - SACERDOT - EMIGRANTI MALTIN


 

"....dawn l-erba' ......sacerdoti Maltin qassmu bl-abbundanza lil shabhom Maltin (ta' Detroit) il-hobz tant mehtieg tal-Kelma t'Alla." (1924 p.7)

 

 

PREMJU - KARITA' - ELEMOSINA - MISSJONI


 

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox, meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba, inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

 

"Hidma ta' din l-ghamla (ghajnuna ghall-Missjoni) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna, u wara mewtna wkoll. Kemm hu tabilhaqq li mac-cahda jimxi l-gid fil-Vokazzjoni Missjunarja!" (1931 p.13)

 

"Kemm jahdmu n-nies tad-dinja biex jakkwistaw xi haga li, wara ftit, il-mewt tehdilhom kollox? Meta, kemm u kemm aktar ghandna nahdmu biex insalvaw l-erwieh li l-hlas tieghu hu r-renju tas-sema?" (1933 p.38)

 

 

PREMJU - MISSJONI - VOKAZZJONI


 

"Gesu' wieghed zewg xorta ta' premji, il-wiehed f'din id-dinja u l-iehor fis-sema....il-premju li l-missjunarju....ikollu f'din l-art...skond il-kliem ta' Gesu' (hu) l-mitt darba ta' dak li wiehed ikun halla. Izda l-esperjenza tghallimna li l-missjunarju ma jkollu xejn minn dawk l-affarijiet kollha li Gesu' wieghed ghal mitt darba inkompli nghid jien li bosta drabi ma jkollux lanqas dak li jinhtieg ghall-hajja. Il--hlas tal-missjunarju f'din l-art ma hux haga ohra hlief il-vera paci tal-qalb....f'nofs tant tahbit, tbatijiet u persekuzzjonijiet, huwa dejjem ghandu gewwa qalbu dik il-paci ta' Alla, paci li d-dinja qatt ma garrbet u ghalhekk lanqas taf taghti, ghaliex din merfugha biss ghas-segwaci ta' Gesu' Kristu." (1922 p.31)

 

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom ukoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu', 'Ejjew imberkin minn missieri ghax jiena kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni." (1923 p.14)

 

(lill-genituri, Alla) "....ihallashom mhux biss f'din id-dinja, imma anke fid-dinja l-ohra u dan wieghdu Gesu' stess, 'Kull wiehed li jhalli lil uliedu ghall-imhabba tieghi, jircievi l-mitt darba izjed u jirbah il-genna.' " (1924 p.5)

 

".....it-tfal....jifhmu li bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk, gurnata bhalhom ukoll ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghamil it-tajjeb taghhom." (1928 p.5)

 

 

PREMJU - MISSJUNARJU - TFIXKIL


 

"Il-Missjunarju....sab lil hutu u ghallimhom l-imhabba, izda dawn ghall-kuntrarju hejjewlu l-mewt....izda kif medd riglu fuq l-art tas-saltna t'Alla (il-Genna) sab lil Gesu' Kristu stess jilqghu u jhaddnu ghal dejjem bil-fjamma ta' l-imhabba tieghu." (1932 p.41)

 

 

PROVIDENZA


 

"....bosta huma t-toroq tal-providenza li tahseb f'kulhadd u thallas lil kulhadd skond eghmilu." (1928 p.10)

 

 

PROVIDENZA - FUNDAZZJONI (MSSP)


 

"....il-hidma taghna fit-twaqqif (tal-MSSP) imcaqalqa u mmexxija mill-Providenza Divina, sabet dejjem fl-Eccza. Tieghek Revma. dik l-ghajnuna ta' Missier li tant tiswa u li ahna biss nistghu nistmaw fil-kobor kollu taghha." (1933 p.12)

 

 

QADDISIN


 

"....ahna nsejhu....lill-Angli u l-qaddisin ghaliex huma bil-bosta eghziez ghal Alla u jhobbu lilna wkoll u jistghu jghinuna fit-talb taghna bl-intercessjoni qawwija taghhom." (1923 p.34)

 

"L-angli u l-qaddisin huma intercessuri bil-bosta qawwija quddiem Alla, il-ghaliex huma servi fidili tieghu, anzi huma l-hbieb l-aktar mahbubin tieghu;....." (1923 p.34)

 

 

QALB TA' GESU'


 

"....il-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu' Kristu...." (1932 p.30)

 

 

QALB TA' GESU' - MALTA - FIDI - PARLAMENT - KONSAGRAZZJONI


 

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p.33)

 

"Tkompli tkun wkoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti , 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." (1923 p.34)

 

 

QALB TA' GESU' - MISSJONI


 

"....il-Missjunarji....jifirxu dejjem aktar is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU (ta' Gesu') (1928 p.14)

 

"Fuq il-Kamp tal-Missjoni naghmlu li ssaltan il-Qalb ta' Gesu' ". (1933 p.30-31)

 

 

QALB TA' GESU' - SAN PAWL - MALTA - KONSAGRAZZJONI - PARLAMENT


 

"Hija haga tassew ta' min jibqa' jiftakarha fost il-grajja ta' Malta, il-konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tana permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta, ghadha tezisti; mhux biss imma wkoll kellha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

 

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta ghadha zzomm dejjem dak li irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p.33)

 

 

QAWWA - INTENZJONI RETTA


 

"Meta haga nkunu qeghdin naghmluha ghal Alla biss, ma ghandniex ghax nibzghu mit-tfixkil." (1929 p.27)

 

 

QAWWA TA' ALLA


 

"...il-qawwa ta' Alla li mix-xejn ghamlet kollox u s-setgha ta' Alla Bniedem li b'hames hobziet xebba' eluf ta' nies, ma titbiddel qatt u ghadha dejjem hemm." (1933 p.10)

 

 

RADD TAS-SALIB


 

"Filghodu x'hin nistenbhu (jixraq li rroddu s-salib) sabiex hekk nikkonsagraw lilna nfusna kollna kemm ahna 'l Alla flimkien ma' l-eghmil taghna ta' matul il-jum." (1923 p.13)

 

"Filghaxija qabel norqdu (jixraq li nroddu s-salib) biex nistriehu fil-paci, imharsin b'din l-arma hekk qawwija." (1923 p.13)

 

"Qabel u wara t-talb taghna (jixraq li rroddu s-salib) sabiex hekk ikun milqugh ahjar minn Alla, u ghalhekk ikun mismugh aktar zgur." (1923 p.13)

 

"Qabel u wara l-ikel (jixraq li rroddu s-salib) sabiex dak li niehdu jkun ta' ghajnuna, minghajr ma jaghmlilna d-deni." (1923 p.13)

 

"Fil-waqt tat-tentazzjonijiet (jixraq li rroddu s-salib) sabiex ikollna l-qawwa li nirbhuhom." (1923 p.13)

 

"F’nofs il-perikli (jixraq li rroddu s-salib) biex inkunu mehlusin." (1923 p.13)

 

"Meta nghaddu minn quddiem xi salib jew knisja (jixraq li rroddu s-salib) sabiex nuru li nhobbu lil Gesu' Kristu, li naghrfuh bhala Sidna." (1923 p.13)

 

"Fil-bidu ta' kull eghmil ta' xi mportanza (jixraq li rroddu s-salib) sabiex ikun imqaddes kollu f'Alla." (1923 p.13)

 

"....kemm hi haga sabiha li wiehed irodd is-salib....U min jaf kemm dizgrazzji u htijjiet inbieghdu minna kull darba li rroddu s-salib!" (1923 p.13)

 

 

RIEDA TA' ALLA


 

"Lil kull mahluq (Alla) isejjahlu ghal xi haga, u issa kif huwa gwaj ghal dak is-sudditu li ma jobdix lill-princep hekk ukoll huwa ta' gwaj akbar ghal dak il-bniedem li ma jobdix ghall-vuci ta' Alla." (1924 p.5)

 

"....Alla, il-volonta' tieghu jgharrafhielna....anke permezz ta' l-ispirazzjonijiet u billi jbieghed il-qalb taghna minn stat u jigbidha lejn iehor." (1924 p.5)

 

"F'kull haga li tigrilna matul il-gurnata, ghal qalbna jew le, intennu dejjem il-kliem ta' Missierna li hu fis-smewwiet, 'Ikun dak li trid int kif fis-sema hekkda fl-art.' Din id-drawwa hija wisq tajba biex nirbhu l-genna." (1924 p.18)

 

"Izda dak li minn Alla ghandu jsir, hadd u xejn ma jirnexxilu jhassru." (1933 p.3)

 

"....nerfghu ghajnejna lejn is-sema, naduraw il-gudizzji ta' Alla li ahna ma nifhmux....." (1933 p.35)

 

RIPARAZZJONI - KARITA' (ELEMOSINA)


 

"Jekk ahna rridu nhallsu ghal dan id-dejn (ma' Alla) f'din l-art, nisimghu x'ighid l-Ispirtu s-Santu u nfittxu mill-aktar fis li nsewwu ghall-hsara li ghamilna. Il-kelmiet ta' l-Ispirtu s-Santu:: "Il-Karita' tghatti l-kotra tad-dnubiet', jigifieri li jekk ahna naghmlu karita, innaqqsu mid-dejn taghna ma' Alla." (1922 p.27)

 

 

RESPONSABBILTA' - MISSJONI


 

"Fikom (l-insara)....intom thossu tinbet bhal xewqa li tiehdu sehem fit-tixrid tat-taghlim nisrani." (1923 p.14)

 

"....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara) kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

 

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom (l-insara)." (1923 p.14)

 

"Jekk intom (l-Insara) tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh." (1923 p.14)

 

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom ukoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu': "Ejjew, imberkin minn Missieri, ghax jien kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni." (1923 p.14)

 

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa - U verament jekk ma tghinux il-Missjunarju bl-offerta taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

 

"Kemm verament hemm bzonn li f'dawn il-pajjizi (tal-Missjoni) tirrenja r-religjon ta' Kristu!" (1924 p.17)

 

"Izda b'ghafsa gewwa qalbna ghandna nghidu kemm u kemm huma ftit fin-numru (il-missjunarji) u kemm u kemm huma meghjunin ftit (missjunarji u bnedmin biex jigu evangelizzati)" (1926 p.20)

 

"Jekk ma nistghux naghtu l-hidma taghna ghax ma gejniex imsejhin ghaliha, jekk ma nistghux naghtu l-gid ta' din id-dinja ghaliex ma ghandniex, ghallinqas ma nhallux li naghmlu dak li nistghu, jigifieri nitolbu." (1926 p.21)

 

"Id-dmir taghna lejn hutna l-pagani, insibuh imghallem lilna mill-istess awtorita' divina, 'Hobbu lil xulxin'. Kif ghandna nhobbu lil xulxin? Ighalimna l-istess Gesu', 'Kif jiena habbejt lilkom hekk ghandkom intom thobbu lil xulxin.' " (1926 p.22)

 

"L-imhabba li Gesu' ghandu ghalina hi mudell ta' dik l-imhabba li ahna ghandu jkollna lejn l-ohrajn. Meta nghidu 'l-ohrajn', ma nifhmux nghidu....biss il-qraba taghna,....u l-anqas l-imghammdin tad-dinja kollha, izda nifhmu ukoll il-pagani kollha,....Il-ghaliex Gesu' Kristu daqs kemm habb lilhom habb lilna u ghalina lkoll bata u miet dik il-mewt tant kiefra fuq is-salib." (1926 p.22)

 

"....ic-cerimonja tal-konsagrazzjoni ta' l-ewwel sitt isqfijiet cinizi (1926)....tibqa' fl-istorja tal-missjonijiet bhala grajja l-aktar kbira u sabiha u li tikkonsla u tqawwi l-qalb ta' dawk kollha li jahdmu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh." (1927 p.16)

 

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna, nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u jfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-perswazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi). " (1927 p.24)

 

"....f'din l-ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja; jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivi li huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

 

"Dan l-Almanakk (San Pawl: Almanakk tal-Missjoni)....issa li wasal....fuq il-ghatba tas-sena 1928....jixtiqhielkom mimlija b'kull gid u anke bl-opri tajba, specjalment bil-merti tal-hidma lejn il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.4)

 

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

 

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu, u min biex joffri ghallinqas it-talb tieghu." (1928 p.14)

 

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illlum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"Mal-hbieb thaddet fuq il-Missjoni u l-Missjunarji." (1928 p.21)

 

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-karita' tal-Feddej Divin li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

 

"Il-futur tal-missjonijiet qieghed f'idejn kull wiehed minna." (1928 p.23)

 

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-Ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

 

"Sostni l-ezerctu ta' Gesu' Kristu li qieghed jikkumbatti ghall-Fidi tieghU." (1928 p.27)

 

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29)

 

"Ma ghandna nhallu tghaddi l-ebda gurnata minghajr ma nkunu ghamilna xi haga ghall-opra l-aktar kbira t'Alla, jigifieri ghall-Missjonijiet; imqar nghidu l-'Missierna' jew is-'Sliema'." (1928 p.30)

 

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1929.p.9, 1930 p.13, 1931 p.36, 1932 p.29)

 

"Aghti lil haddiehor l-Ispirtu Missjunarju." (1929 p.13, 1930 p.4)

 

"Ahseb u thaddet fuq il-Missjunarji." (1929 p.15)

 

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha...." (1929 p.25)

 

"Biex inkomplu sewwa u dejjem ahjar id-dmir taghna ta' veri nsara, ilkoll u kuljum ghandna niftakru u ngibu quddiem ghajnejna li hafna u hafna miljuni ta' bnedmin ghadhom fil-jasar tal-paganezmu, fid-dlam ta' l-idolatrija u ta' kull superstizzjoni." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

 

"Nibqghu nahdmu sakemm issir merhla wahda u Raghaj Wiehed." (1930 p.2)

 

"....Piju XI....bit-taghlim...., bl-ezempju...., bil-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra....warrbuh." (1930 p.3)

 

"....il-Papa (Piju XI)....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u....fehimna li huwa dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-vangelu." (1930 p.3)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24, 1933 p.27)

 

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba, inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1920 p.4)

 

"............biex ahna nfarrguha (lil qalbna) hemm bzonn li nithaddtu fuq dan il-bzonn, hemm bzonn li niktbu fuq dan il-bzonn (jigifieri li nghinu lill-ohrajn u li ngharrfuhom lil Kristu)." (1930 p.6)

 

"Nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

 

"AQRA FUQ IL-MISSJONI." (1930 p.13)

 

"Tinsewx l-opra tas-Santa Inrfanzia." (1930 p.21)

 

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

 

"Kieku kulhadd (jaghti l-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani." (1930 p.30)

 

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (12930 p.32)

 

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

 

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippritkaw il-Vangelu) u jistieden l-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

 

"Ma' tant nies ta' qalb kbira li qeghdin jissagrifikaw ruhhom f'bosta xorti u jaghtu l-hidma taghhom ghall-missjonijiet, nghaqqdu t-talb taghna biex in-numru taghhom jikber aktar u hekk, flimkien maghhom tikber ukoll l-ghajnuna tant mehtiega ghall-kamp tal-Missjoni." (1930 p.36)

 

"Nitolbu s-Sid tal-hsad biex jibghat il-haddiema fil-qasam tieghu." (1930 p.39)

 

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

 

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu bih l-opra tal-missjonijiet hija, minghajr dubju, it-thejjija u t-trobbija tal-Missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-Appostolat." (1931 Qoxra ta' quddiem, gewwa, 1932 p.44, 1933 p.39)

 

"....ninxtehtu lkoll, min bit-talb min bl-ghajnuna temporali, min bl-azzjoni u bl-offerta tieghu nnifsu ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh, biex indahhluhom kollha fil-merhla tas-Saltna ta' Kristu." (1931 p.2)

 

"XERRED IL-FIDI TIEGHEK." (1931 p.6, 1932 p.21, 1932 p.25, 1933 p.38)

 

"Ghin il-kawza taghna (tal-Missjoni)." (1931 p.6)

 

"Hobb lil Kristu u aghmel li jkun mahbub mill-ohrajn." (1931 p.8)

 

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha billi nithaddtu fuq il-missjonijiet, billi nxerrdu l-istampa missjunarja, billi nressqu lejn l-Istitut Missjunarju (MSSP) z-zghazagh ta' rieda tajba...." (1931 p.13)

 

"Inkiteb u gieghel lil min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

 

"Idra thaddet fuq il-Missjoni." (1931 p.26)

 

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

 

"Min ighallem lit-tfal, jaqralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

 

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1931 p.34)

 

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (PIJU XI), ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

 

"Il-haddiema huma ftit. Nifhmuha tajjeb din il-verita' ghal meta l-Knisja kienet ghada fil-bidu taghha, izda l-lum.....donnu ma hix haga li tista' tkun; madankollu kull meta noqoghdu nahsbu u nghoddu daqsxejn x'inhu li sar, x'inhu li ghad irid isir, ikollna nghidu: kemm u kemm huwa tabilhaqq li l-haddiema huma ftit.' " (1931 p.44)

 

"Huma (is-Sacerdoti) l-lum bilkemm huma bizzejjed biex izommu hajja l-Fidi kulfejn tinsab imxerrda diga'; bil-kemm huma bizzejjed biex jistghu jimlew kulfejn jinfetah il-vojt minhabba fix-xjuhija, fil-mard u fil-mewt; bil-kemm huma bizzejjed biex jilqghu l-ghawg li jinzara' mill-eghdewwa tal-Knisja u biex jaqilghuh minn kulfejn nibet u qabad." (1931 p.44)

 

"X'inhu ghalhekk li ghandna naghmlu (quddiem in-nuqqas ta' Missjunarji)? Naqtghu qalbna" Le! Le! Izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu t-tliet Opri Pontificji Missjunarji, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)...." (1931 p.44)

 

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? le! le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna, .....nghinu t-tliet Opri Pontificji Missjunarji, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

 

"Wiehed mill-isbah eghmil fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-vokazzjonijiet missjunarji." (1932 p.13)

 

""....fittxu li timmeritaw quddiem Alla billi tghinu.....l-vokazzjonijiet missjunarji, tkunu qeghdin tibaghtu fuq il-hsad divin dawk il-haddiema tant u tant mehtiega, biex il-bnedmin kollha mill-aktar fis jingabru f'merhla wahda taht raghaj wiehed." (1932 p.17)

 

"Thaddet fuq il-Missjoni." (1932 p.19. 1933 p.33)

 

"Aghmel li Gesu' Kristu jigi maghruf." (1932 p.27)

 

"Naghtu l-fidi lil min ma ghandux." 91932 p.33)

 

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1932 p.36)

 

Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

 

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.37)

 

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ghalina ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir li nkunu nistghu nghidu, "Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu." (1932 p.42)

 

"....ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

 

"Jekk inhobbu hafna 'l Alla, nahdmu wkoll hafna ghaliH." (1933 p.4)

 

"....wisq aktar minn nofs (l-abitanti tad-dinja) ghadhom qeghdin jistennew il-barka tal-fidwa divina; ghadhom ma jafu xejn fuq il-Feddej taghna, u l-isem helu ta' Gesu'....ghadhom qatt ma semghuh....Ghalhekk...hadd ma ghandu ghax jistaghgeb jekk....il-qalb taghna timtela bil-konfuzzjoni.: (1933 p.8)

"Kristu ghandu jsaltan. Ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp.14-15)

 

"Meta nhallu xi haga ghal Alla, Hu jaghtina l-mitt darba aktar." (1933 pp.16-17)

 

"Inqisu li minn qalbna ma jonqos qatt il-hajr 'l Alla ghad-don tal-Fidi li ghogbu jaghtina minghajr ebda mertu taghna u nzommu hajja fina x-xewqa li kull min ghadu mhux imzejjen bih, ifittex jiehu sehem maghna." (1933 p.18)

 

"Alla jrid li kulhadd isalva; irid ghalhekk li kulhadd ikun jaf is-sewwa."" (1933 p.18-19)

 

"Kull min ihobb lil Gesu' Kristu li ghandu ghatx tant kbir ghall-erwieh, jixtieq ukoll li s-saltna tieghu, il-Knisja Mqaddsa, tinfirex ma' kullimkien u dlonk issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1933 p.20)


Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 pp.20-21)

 

Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.22)


Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja ta' Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni ta' miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

 

"Ixhet ghajnejk fuq il-Kamp tal-Missjoni u ara kemm hsad qieghed jistenna lill-haddiema." (1933 pp.24-25)

 

"Jekk ghadek ma hsibthiex, ara intix imsejjah ghal Missjunarju." (1933 p.26)

 

"Biex inkunu nafu jekk f'qalbna hix tghammar l-imhabba ta' Alla, ma ghandniex naghmlu haga ohra hlief nidhlu dahla gewwa fina u naraw jekk ghandniex ix-xewqa li l-isem tieghu jigi maghruf ma' kullimkien." (1933 p.27)

 

"Ma l-imhabba ta' Alla ma tistax tigi mifruda x-xewqa li l-hlejjaq kollha mzejna bir-raguni jaghrfuh, ihobbuh u jfahhruh." (1933 p.27)

"Aghtu lill-ohrajn dak li San Pawl ta lilkom." (1933 p.27)

 

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

 

"....il-pagani li fost il-foqra huma l-aktar foqra." (1933 p.29)

 

"......il-Papa prezenti (Piju XI).....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra lid-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jgarrfu l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur; ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa' ghal dejjem ta' dejjem." (1933 pp.32-33)

 

"Ghalhekk, ahna lkoll li diga' qeghdin ingawdu l-Opra tal-Fidwa, nimxu wara dawn l-erwieh (il-Missjunarji) qalbiena....u bl-opra, bil-kelma u bit-talb taghna tigi bilgri mitmuma x-xewqa taghna, "Domine da mihi animas' ('Sinjur aghtini l-erwieh') (1933 p.33)

 

"Min ihobb tabilhaqq lil Kristu, iridu mahbub minn kulhadd." (1933 p.38)

 

"Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.39)

 Mur ghall-Kapitlu li jmiss          
         

Mur lura ghall-Sayings, Writings and Homilies         

 

 
   

 
Website designed & maintained by MSSP| Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Sitemap |
2006 Missionary Society of Saint Paul, MSSP