Guzeppi De Piro u il-Lajci

 

  Fr Martin Cilia mssp
 

Il-Lajci: Ruh u gisem il-Knisja.  ‘Intom ruh il-Knisja’ kienet l-ghajta tal-Papa fil-Gublew il-Kbir, ‘intom l-idejn, ir-riglejn, il-mohh u l-qalb tal-gisem haj ta’ Kristu fid-dinja tal-illum.’ Lajci li mimlijin b’esperjenza hajja u awtentika tal-Vangelu jiskopru l-karizmi unici taghhom u joffru lilhom infushom ghall-qadi tal-komunità nisranija imxerrda mad-dinja kollha.

 

‘Hi l-imhabba tal-Mulej li timla l-qalb, hi l-imhabba tal-Mulej li ssuqna’, din kienet il-konvinzjoni profonda ta’ Guzeppi De Piro, sacerdot li ghalkemm frott il-kultura u l-mentalita’ ta' zmienu holom fil-boghod, holom fi Knisja li ghax hajja, trid tinxtered mad-dinja kollha. Holom li anke il-lajci jkollom sehem minn dik l-imhabba li tmexxina. Imhabba li kapaci turina toroq li qatt ma nkunu hlomna u li tmexxina f’merghat li ghalkemm mistura huma zguri ghax frott ta’ weghda li tinbet minn intimita mal-Mulej li huwa haj u prezenti fil-Knisja tieghu.

 

De Piro fehem li frott l-imhabba jinbet l-altruizmu. Ghal De Piro il-lajci ma kienux biss dawk li jistghu jghinu finanzjarjament il-hidma missjunarja tal-Knisja izda hu emmen li hemm bzonn ta' spirtu: spirtu li jaghti l-hajja, spirtu li jsir ir-ruh ta’ hidmet il-knisja, spirtu li jonfoh fi qlub dawk kollha li huma ghatxana biex iduqu il-benna tal-Mulej. Ghalih kull vokazzjoni kienet issib il-bidu u l-gherq taghha f’sejha li Alla jaghmel lil min f’qalbu tghallem jisma’ l-Kelma ta’ dak li b’kelmtu ghamel l-art u s-smewwiet tant li De Piro jistqarr li ‘lil kull mahluq Alla jsejjahlu ghal xi haga.’ 

 

Ghal Guzeppi De Piro l-esperjenza ta’ Alla ma kienetx maghluqa ghal ftit maghzula biex ikunu sacerdoti fis-Socjetà missjunarja tieghu, izda bhall-ilma li jaqta’ l-ghatx, Alla kien, ghadu u jibqa relevanti ghall-bniedem fil-komplessita kollha tieghu. Iktar ma wiehed jidhol fil-qalb u l-hsieb ta’ Guzeppi De Piro iktar jiskopri kemm kienet tfisser ghalih l-hajja nisranija u s-sens profond li kellu tant li jghid “li  wiehed  jghix l-hajja ta’ Kristu mhux xi ideal ghall-mistici biss izda hija l-veru s-sens tal-hajja nisranija.’ Huwa kien konvint li hemm mixja ta’ hajja nisranija li trid issir. Jistqarr fil-kitba tieghu li “Bhalma novizzjat huwa importanti ghal hajja religjuza u seminarju tajjeb huwa indispensabli ghall-formazzjoni tas-sacerdoti hekk wkoll huwa importanti l-katekezi biex tifforma nsara ferventi.” 

 

Back to Articles

Back to Studies

 

 
     
 
Website designed & maintained by MSSP| Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Sitemap |
© 2006 Missionary Society of Saint Paul, MSSP