________
In this Section one can find different articles written recently about the Servant of God, Joseph de Piro.
The articles are written by Fr Martin Cilia mssp
.

We'll be updating this section, so keep visiting us regularly.
                                                                                                                                             ________

 

Guzeppi De Piro u San Pawl

 

Il-Fundatur taghna Guzeppi De Piro ghazel bhala l-festa principali ghas-Socjeta Missjunarja taghna lil San Pawl fil-konverzjoni tieghu...

 

Guzeppi De Piro u l-ispiritwalita tal-Qalb

 

“Min qatt jista’ jifridna minn l-imhabba ta’ Gesu Kristu.”  F’dan il-kliem ta’ San Pawl jingabar l-ghana ta' l-ispiritwalita tal-fundatur taghna li kwazi f’ritornell kontinwu fil-priedki tieghu jhabbar u jxandar din l-verita`...

 

Guzeppi De Piro u t-Talb

 

“Bhalma l-ilma huwa indispensabbli ghal pjanta biex tikber; hekk huwa t-talb ghal min jemmen, sakemm ahna nitolbu nistghu nissahhu fil-virtu` u fil-grazzja t’Alla...

 

Guzeppi De Piro u l-Ewkaristija

 

Nistghu nghidu li l-ispiritwalita’ ta’ Guzeppi De Piro kienet spiritwalita’ intimament ewkaristika. L-Ewkaristija kienet is-sors, l-ghan u l-quccata tal-hajja sacerdotali tieghu. F’wahda mill-priedki tieghu huwa jirrifletti...

 

Guzeppi De Piro u s-Sacerdozju

 

“J’Alla tghix hajtek b’mod li jistghu jghidu ghalik: Ara is-sacerdot skond il-qalb t’Alla.”  Kliem li jdahhalna
fil-programm tal-hajja tal-Fundatur taghna Guzeppi De Piro
...

 

Guzeppi De Piro u l-Lajci

 

Il-Lajci: Ruh u gisem il-knisja.  "Intom ruh il-Knisja" kienet l-ghajta tal-Papa fil-Gublew il-Kbir, "intom l-idejn, ir-riglejn, il-mohh u l-qalb tal-gisem haj ta’ Kristu fid-dinja tal-illum...

 

Guzeppi De Piro u Marija

 

“Sbieh l-jum…l-ghodwa ta’ filghodu, dawk il-kuluri li jimlew id-dinja b’ferh, tama u hajja gdida.  Il-fjur jiftah, l-ghasafar jghannu, jiehdu sahha l-menti...

 

Guzeppi De Piro u l-ewwel membru tas-Socjeta, Fra. Guzepp  Caruana ssp

 

Bla dubju ta’ xejn nistghu nghidu li l-Fundatur taghna Guzeppi De Piro kien bniedem ta’ qalb kbira, bniedem li jaf jhobb b’imhabba ta’ missier u b’imhabba ta’ habib...

 

Back to Studies

 

 
   

 
Website designed & maintained by MSSP| Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Sitemap |
© 2006 Missionary Society of Saint Paul, MSSP